GOFAL HOSBIS

Anglesey Hospice (5)

Ynglŷn â Gofal Hosbis

Mae gofal hosbis yn newid bywydau, gan gynnig gofal o safon, urddas a thosturi i bobl sy’n wynebu diwedd eu hoes.
Bob blwyddyn, mae hosbisau’r DU yn darparu gofal a chymorth arbenigol i tua 360,000 o bobl, gan gynnwys oedolion a phlant sydd â chyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd neu derfynfa a’u ffrindiau a’u teuluoedd.
Mae’r gofal a’r cymorth hwn yn seiliedig ar y gred bod pawb yn bwysig yr holl ffordd drwy eu bywyd tan y funud y maent yn marw, ac na ddylai unrhyw un farw mewn poen, dioddefaint neu drallod emosiynol y gellir ei osgoi.

benturton
IMG20210407114538

Beth yw Gofal Hosbis?

Mae gofal hosbis yn gwella bywydau pobl sydd â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd neu salwch terfynol. Mae’n eu helpu i fyw mor weithredol ag y gallant hyd at ddiwedd eu hoes, pa mor hir bynnag y bo hynny. Mae nid yn unig yn gofalu am anghenion corfforol pobl, ond yn gofalu am eu hanghenion emosiynol, ysbrydol a chymdeithasol hefyd.  Mae gofal hosbis hefyd yn cefnogi gofalwyr, aelodau o’r teulu a ffrindiau agos, yn ystod salwch person ac yn ystod profedigaeth. Efallai y byddwch hefyd yn ei glywed yn cael ei alw’n ofal lliniarol.
Mae darparwyr gofal hosbis yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, a all gynnwys y canlynol:

  • Rheoli poen a symptomau;
  • Cymorth seicolegol a chymdeithasol;
  • Adsefydlu – helpu cleifion i aros yn annibynnol a pharhau i fyw eu bywydau fel y gwnaethant o’r blaen;
  • Therapïau cyflenwol, megis tylino ac aromatherapi;
    gofal ysbrydol;
  • Gofal teuluol;
  • Cyngor ymarferol ac ariannol;
    gofal profedigaeth.

Darperir y gwasanaethau hyn gan dîm o weithwyr proffesiynol sydd â hyfforddiant arbenigol:

What is hospice care | About hospice care | Hospice UK

Mae mwy o wybodaeth am wasanaethau yr Hosbis ar gael isod:

Mae Hosbis Dewi Sant yn darparu gofal diwedd oes i unigolion oedolion a chefnogaeth i deuluoedd yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Website NIVO SLIDER SIZE 960 x 372

MWY O WYBODAETH AR GAEL ISOD

Ffyrdd i gefnogi’r Hosbis

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO