BETH RYDYM YN EI WNEUD

Mae Hosbis Dewi Sant yn darparu gofal diwedd oes i oedolion unigol a chymorth ar gyfer teuluoedd yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

GOFAL HOSBIS

Ynglŷn â Gofal Hosbis

Mae gofal Hosbis yn newid bywydau, gan gynnig gofal o ansawdd da, urddas a thosturi ar gyfer pobl sy’n wynebu ddiwedd eu hoes.
Bob blwyddyn, mae hosbisau yn y DU yn darparu gofal arbenigol a chefnogaeth i tua 360,000 o bobl, gan gynnwys oedolion a phlant gydag afiechydon sy’n cyfyngu ar fywyd neu sy’n farwol, ynghyd â’u ffrindiau a’u teuluoedd.
Mae’r gofal a’r cymorth yma’n yn seiliedig ar y gred fod pawb yn bwysig drwy gydol eu bywyd hyd y foment y maent yn marw, ac na ddylai unrhyw un farw mewn poen, dioddefaint neu ofid emosiynol osgoadwy.

Beth yw Gofal Hosbis?

Mae gofal hosbis yn gwella bywydau pobl sydd gydag afiechyd sy’n cyfyngu ar fywyd neu sy’n farwol. Mae’n eu helpu nhw i fyw bywyd mor weithgar â phosib hyd at ddiwedd eu bywydau, ni waeth pa mor hir y bydd hynny. Nid yn unig y mae’n diwallu anghenion corfforol pobl, ond hefyd yn diwallu eu hanghenion emosiynol, ysbrydol a chymdeithasol. Mae gofal hosbis hefyd yn cefnogi gofalwyr, aelodau o’r teulu a ffrindiau agos, yn ystod salwch person ac yn ystod profedigaeth. Efallai y byddwch hefyd yn clywed y peth yn cael ei alw’n ofal lliniarol.
Mae darparwyr gofal hosbis yn cynnig amryw o wasanaethau, a all gynnwys y canlynol:

 • rheoli poen a symptomau;
 • cymorth seicolegol a chymdeithasol;
 • adferiad – helpu cleifion i aros yn annibynnol ac i barhau i fyw eu bywydau fel ac o’r blaen;
 • therapïau cyflenwol, fel tylino ac aromatherapi;
 • gofal ysbrydol;
 • gofal teulu;
 • cyngor ymarferol ac ariannol;
 • gofal profedigaeth.

Mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu darparu gan dîm o weithwyr proffesiynol gyda hyfforddiant arbenigol. (Hosbis DU)

GWASANAETHAU A DDARPARWN

Mae Hosbis Dewi Sant yn gyfleuster gofal lliniarol i oedolion sy’n gwasanaethu Gogledd-Orllewin Cymru (Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn) ac wedi ei lleoli yn Llandudno.
Mae’r Uned Cleifion Mewnol ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos ac mae ganddi 14 o welyau cofrestredig sy’n darparu esmwythâd o symptomau, gofal seibiant a gofal diwedd oes.
Mae’r Uned Gofal Dydd ar agor bedwar diwrnod yr wythnos ar gyfer hyd at ddeg o gleifion, ac ar agor un diwrnod yr wythnos ar gyfer gwasanaeth phrofedigaeth/cwnsela.
Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen gofrestredig. Mae’r holl ofal yn cael ei ddarparu yn rhad ac am ddim.
Rydym yn gofalu am oedolion gydag afiechydon sy’n cyfyngu ar/terfynu bywyd ac yn cefnogi eu hanwyliaid. Mae gofal hosbis yn darparu gofal lliniarol (gofal cysur) gan gynnwys cefnogaeth corfforol, emosiynol neu ysbrydol. Mae rheoli symptomau a lleddfu poen yn rannau bwysig o’r therapi y mae’r Hosbis yn ei gynnig. Mae cleifion a’u teuluoedd yn derbyn gofal gan dîm o nyrsys, staff meddygol a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, sydd oll yn hyfforddedig i safon uchel.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Mae holl wasanaethau Hosbis Dewi Sant yn cael eu cynnig yn rhad ac am ddim.

 • Mae Hosbis Dewi Sant yn derbyn cleifion sy’n 18 oed ac yn hŷn o ar draws Gogledd-Orllewin Cymru.
 • Rydym yn cefnogi’r clâf a’i anwyliaid.
 • Mae Hosbis Dewi Sant yn gofalu am gleifion gyda llawer o afiechydon diwedd oes, gan gynnwys canser, clefyd y galon o’r cyfnod olaf a chlefyd niwronau echddygol.
 • Mae ein hunedau Gofal Dydd a Cleifion Mewnol yn derbyn tua 250 o gleifion y flwyddyn.
 • Ar hyn o bryd mae’n costio £2miliwn bob blwyddyn i gynnal y gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant.

Pa ardaloedd ydych chi'n eu gwasanaethu?

Mae’n Hosbis yn gwasanaethu Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy, hyd at, a gan cynnwys, Bae Colwyn. Lleolir yr Hosbis ei hun ar Ffordd yr Abaty, Llandudno (cliciwch yma am gyfarwyddiadau).
SDH_Catchment_Map

Beth yw gofal lliniarol?

Gofal cyflawn o’r claf ydyw, gan gynnwys gofal emosiynol, ysbrydol a chorfforol. Cynlluniwyd gofal lliniarol er mwyn lleddfu symptomau pan na ellir gwella salwch. Dysgwch ragor am ein gwasanaethau gofal yma.

Ydi'r Hosbis yn debyg i gartref nyrsio?

Nid yw Hosbis Dewi Sant yn gartref nyrsio, a ni allwn ddarparu gofal tymor hir. Rydym yn Ganolfan Gofal Lliniarol Arbenigol sy’n darparu rheolaeth symptomau, gofal seibiant a gofal ar gyfer y rhai ar ddiwedd eu hoes.

Oes rhaid i mi dalu am unrhyw agwedd o fy ngofal?

Na, mae ein holl wasanaethau yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim.

Felly sut ariennir Hosbis Dewi Sant?

Mae tua 25% o’n cyllid blynyddol yn dod gan y Bwrdd Iechyd Lleol a Llywodraeth Cymru. Mae’r gweddill yn dod o’r gymuned leol, yn bennaf o ddigwyddiadau codi arian, ein siopau a’n Loteri, cymynroddion, unigolion, busnesau lleol a sefydliadau eraill.

Sut alla i helpu i godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant?

Mae gennym Dîm Codi Arian yn yr Hosbis a fydd yn eich helpu chi i gynllunio eich digwyddiad eich hun, neu beth am ymuno â un o’r digwyddiadau sydd wedi eu trefnu trwy gydol y flwyddyn? Dysgwch fwy yma.

Sut ydw i'n cael fy atgyfeirio?

Mae modd atgyfeirio cleifion a gofalwyr drwy eu meddyg teulu, ysbyty, Nyrs Ardal neu weithiwr iechyd proffesiynol arall.

Beth os oes gen i sylw neu gwyn i'w wneud ynglŷn â'm ngofal?

Mae Hosbis Dewi Sant yn gobeithio creu awyrgylch lle nad yw pobl yn ofni mynegi eu pryderon neu gwneud cwyn os oes angen. Os oes gennych bryderon ynghylch unrhyw agwedd o’r Hosbis, os gwelwch yn dda ysgrifennwch at Brif Weithredwr yr Hosbis, Mr Trystan Pritchard, Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN. Ein polisi yw i ymchwilio i mewn i bob cwyn yn drylwyr. Cysylltwch â ni yma.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO