CWRDD Â’R TÎM

O’n gwirfoddolwyr a chefnogwyr gwych, i’n staff clinigol a’n timau cymorth ymroddedig. Mae yna lawer o bobl sy’n helpu gwneud yr Hosbis yn lle arbennig.

BWRDD YR YMDDIRIEDOLWYR

Llywodraethir Hosbis Dewi Sant gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr, sydd oll ar sail wirfoddol.

Dr-Lyndon-Miles-Chairman-web

MR LYNDON MILES (CADEIRYDD)

Ymunodd Lyndon â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn 2015 ac mae’n aelod o’r Pwyllgor Llywodraethiant Clinigol. Mae’n Feddyg Teulu sydd wedi hanner-ymddeol, ar ôl gweithio ym Mangor am 20 mlynedd. Ef oedd Cadeirydd Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd, is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, ac fe roedd yn gyn-gadeirydd i Gydffederasiwn GIG Cymru.

Mandy-Hughes-Vice-Chairman-web

MANDY HUGHES (Is-Gadeirydd)

Ymunodd Mandy â’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn Hosbis Dewi Sant yn 2012 a cymerodd rôl yr Is-Gadeirydd ym mis Mehefin 2015. Mae hi hefyd yn aelod gweithredol o’r pwyllgor llywodraethiant clinigol.
Roedd ei phrosiect diwethaf gyda’r Gymdeithas Meddyginiaeth Lliniarol a’r Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol yn helpu i godi ymwybyddiaeth o, ac i hybu ymchwil i mewn i, agweddau amrywiol o Ofal Diwedd Oes. Cyn hyn fe weithiodd yn y diwydiant fferyllol ac i’r GIG am flynyddoedd lawer yn sefydlu a goruchwylio treialon clinigol ar gyfer mewn datblygu cyffuriau canser ac yn 2010 a sefydlodd rwydwaith o hosbisau yngh Nghogledd-Orllewin Lloegr sy’n gwneud ymchwil i mewn i ofal lliniarol.

Judith-Leslie-Hon-Treasurerweb

JUDITH LESLIE

Mae Judith wedi gweithio fel cyfrifydd i GIG ac i amrywiol fusnesau yn y sector preifat, o fewn Gogledd Cymru; yn ddiweddar fe ymddeolodd fel bwrsar Coleg Dewi Sant ( Ysgol Annibynnol ac Ymddiriedolaeth Elusennol).

Anthony-Neville

ANTHONY H NEVILLE

Mae Anthony yn fferyllydd sydd wedi ymddeol (wedi ei leoli yn Llandudno am 42 o flynyddoedd). Mae wedi bod yn Ymddiriedolwr i’r Hosbis am dros 10 mlynedd. Mae hefyd yn gwasanaethu ar yr is-bwyllgor Llywodraethiant Clinigol.

Christopher-Davies-web

DR CHRISTOPHER J DAVIES

Mae Christopher wedi bod yn Ymddiriedolwr i’r Hosbis ers 2006 ac fe gadeiriodd y Pwyllgor Llywodraethiant Clinigol ers 2009.
Mae o wedi ymddeol o fod yn lawfeddyg ymgynghorol oedd yn arbenigo mewn cyflyrau’r fron a chyflyrau endocrinaidd (thyroid a pharathyroid yn enwedig). Bu’n gweithio am 20 mlynedd yn Ysbyty Glan Clwyd. Mae hefyd wedi gweithio i Raglen Sgrinio Canser y Fron Cenedlaethol y GIG (Bron Brawf Cymru) yn Ysbyty Cyffredinol Llandudno.

Vicky-McDonald

VICKY MACDONALD

Ymunodd Vicky â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn 2011 ac mae hi’n aelod o’r Grŵp Cynhyrchu Incwm. Vicky sy’n llenwi’r rôl sydd gan y Bwrdd o gyswlltu rhwng y Gwirfoddolwyr a’r Ymddiriedolwyr.
Hi oedd Curadur y Royal Cambrian Academy yng Nghonwy ac, yn ogystal, fe redodd ei horiel gelf ei hun. Buodd yn gynghorydd i Gyngor Tref Conwy am bron i 20 mlynedd a cafoedd rôl Maer Conwy ddwywaith.

Roy-Drinkwater

ROY DRINKWATER

Ymunodd Roy â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn 2012.
Mae’n Syrfëwr Adeiladau Siartredig sydd wedi treulio dros 35 o flynyddedd yn gweithio i’r GIG. Lleolwyd ei swydd diweddaraf yng Ngogledd Cymru a’i rôl oedd i reoli’r datblygiad o Brif Ganolfannau Gofal Iechyd newydd. Ymddeolodd Roy o’r GIG ym mis Awst 2012 ac mae bellach yn gwneud gwaith ymgynghoriaeth.

Richard-Thomas-web

RICHARD THOMAS

Mae Richard yn Syrfëwr Siartredig ac yn Asiant Tir a ymunodd â’r Bwrdd yn 2014 ac mae’n aelod o Dîm Cynhyrchu Incwm yr Hosbis. Bu’n Ysgrifennydd Cwmni i Mostyn Estates Ltd ers 1978.

St-Davids-Hospice-Board-16-retouched-web

ELERI JONES

UWCH REOLWYR

CEO-Trystan-Pritchard-web

Trystan Pritchard, BA, MSC, PgDip – Prif Weithredwr

Cyn ei swydd bresennol, treuliodd Trystan amser yn datblygu rhaglen partneriaeth strategol rhwng y sector cyhoeddus a’r drydedd sector yn y ddwy sir, gan oruchwylio meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, plant a phobl ifanc a diogelwch cymunedol.
Cyn hynny fe dreuliodd nifer o flynyddoedd fel Pennaeth Cyfathrebu i Fwrdd Iechyd mawr, lle’r oedd yn gyfrifol am gyfathrebiadau strategol, am ymgysylltu â rhanddeiliaid ac am wasanaethau ar-lein.
Mae diddordebau proffesiynol Trystan yn cynnwys cydweithio, adeiladu tîm ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.
Fel newyddiadurwr cymwys, mae Trystan hefyd yn Gadeirydd pwyllgor Canolfan Cynghori Cymru. Mae ei ddiddordebau personol yn cynnwys rygbi Cymreig, ffitrwydd a threulio’i amser gyda’i deulu ifanc.

Glenys-Sullivan-Matron-web

Glenys Sullivan – Metron

Andrew-Humphreys-Head-of-Finance-web

Andrew Humphreys – Rheolwr Cyllid a Chodi Arian

Ymunodd Andrew Humphreys â’r Hosbis ym mis Rhagfyr 2000 cyn i’r Uned Cleifion Mewnol agor ym mis Ebrill 2001.
Ar ôl graddio mewn Astudiaethau Busnes a chychwyn ei yrfa yn y Gwasanaeth Iechyd yn Lewes Dwyrain Sussex, gweithiodd hefyd ym Mrighton tan 1996 pan symudodd i Ogledd Cymru a gweithio i Awdurdod Iechyd Lerpwl.
Mae’r hosbis wedi tyfu’n sylweddol ers 2001 ac mae rôl Andrew wedi newid hefyd. Yn ogystal â phenio’r Adran Cyllid ym mis Mehefin 2014, roddwyd iddo’r dasg o oruchwylio Tîm Codi Arian yr Hosbis.

Janet-Magillweb

Janet Magill – Gweinyddwr Hosbis

Mae gan Janet dros 36 blynedd o brofiad o weithio fel uwch reolwr. Cyn ymuno â Hosbis Dewi Sant, gweithiodd Janet yn Ysbyty Cyffredinol Llandudno fel Rheolwr Gweinyddiaeth a Gwasanaethau Cefnogol.
Penodwyd Janet fel Gweinyddwr Hosbis ym mis Mai 1996, i helpu’r Prif Weithredwr i godi’r arian angenrheidiol i adeiladu’r Hosbis oedolion cyntaf yng Ngogledd Orllewin Cymru a adeiladwyd yn bwrpasol, a agorwyd gan EUB Tywysog Cymru ym mis Mai 1999. Unwaith oedd yr Hosbis yn weithredol, cynyddodd ei chyfrifoldebau at reoli’r gweinyddiaeth, staff cymorth, cydlynwyr siop, gwirfoddolwyr a chyfleusterau drwy’r gyfundrefn.
Yn ystod ei hamser hamdden, mae Janet yn gwirfoddoli i orsaf radio cymunedol leol, yn mwynhau cerddoriaeth Motown ac yn cerdded ei brithgi Hysgi/Bugail yn helpu’n aml gyda digwyddiadau’r Hosbis.

Kirsten-Foster-Alexander-Quality-and-Education-Manager-web

Kirsten Foster – Alexander – Quality & Education Manager

Sian-Bebb-HR-Manager-web

Sian Bebb – HR Manager

 

Margaret-Holingsweb

Margaret Hollings – Head of Fundraising

 

ARLYWYDDION A NODDWYR

Llywydd Mygedol:

Arglwydd Mostyn

Noddwyr:

Dr Oliver P Galpin FRCP
Arglwyddes Aberconwy
Christopher Mclaren Anrhydeddus
Russell Grant
Elinor Bennet
Yr Athro David Crystal
Hilary Crystal

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO