O’n gwirfoddolwyr a chefnogwyr gwych, i’n staff clinigol a’n timau cymorth ymroddedig. Mae yna lawer o bobl sy’n helpu gwneud yr Hosbis yn lle arbennig.

BWRDD YR YMDDIRIEDOLWYR

Llywodraethir Hosbis Dewi Sant gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr, sydd oll ar sail wirfoddol.

Dr-Lyndon-Miles-Chairman-web

MR LYNDON MILES (CADEIRYDD)

Ymunodd Lyndon â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn 2015 ac mae’n aelod o’r Pwyllgor Llywodraethiant Clinigol. Mae’n Feddyg Teulu sydd wedi hanner-ymddeol, ar ôl gweithio ym Mangor am 20 mlynedd. Ef oedd Cadeirydd Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd, is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, ac fe roedd yn gyn-gadeirydd i Gydffederasiwn GIG Cymru.

Mandy-Hughes-Vice-Chairman-web

MANDY HUGHES (Is-Gadeirydd)

Ymunodd Mandy â’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn Hosbis Dewi Sant yn 2012 a cymerodd rôl yr Is-Gadeirydd ym mis Mehefin 2015. Mae hi hefyd yn aelod gweithredol o’r pwyllgor llywodraethiant clinigol.
Roedd ei phrosiect diwethaf gyda’r Gymdeithas Meddyginiaeth Lliniarol a’r Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol yn helpu i godi ymwybyddiaeth o, ac i hybu ymchwil i mewn i, agweddau amrywiol o Ofal Diwedd Oes. Cyn hyn fe weithiodd yn y diwydiant fferyllol ac i’r GIG am flynyddoedd lawer yn sefydlu a goruchwylio treialon clinigol ar gyfer mewn datblygu cyffuriau canser ac yn 2010 a sefydlodd rwydwaith o hosbisau yngh Nghogledd-Orllewin Lloegr sy’n gwneud ymchwil i mewn i ofal lliniarol.

Judith-Leslie-Hon-Treasurerweb

JUDITH LESLIE

Mae Judith wedi gweithio fel cyfrifydd i GIG ac i amrywiol fusnesau yn y sector preifat, o fewn Gogledd Cymru; yn ddiweddar fe ymddeolodd fel bwrsar Coleg Dewi Sant ( Ysgol Annibynnol ac Ymddiriedolaeth Elusennol).

Anthony-Neville

ANTHONY H NEVILLE

Mae Anthony yn fferyllydd sydd wedi ymddeol (wedi ei leoli yn Llandudno am 42 o flynyddoedd). Mae wedi bod yn Ymddiriedolwr i’r Hosbis am dros 10 mlynedd. Mae hefyd yn gwasanaethu ar yr is-bwyllgor Llywodraethiant Clinigol.

Christopher-Davies-web

DR CHRISTOPHER J DAVIES

Mae Christopher wedi bod yn Ymddiriedolwr i’r Hosbis ers 2006 ac fe gadeiriodd y Pwyllgor Llywodraethiant Clinigol ers 2009.
Mae o wedi ymddeol o fod yn lawfeddyg ymgynghorol oedd yn arbenigo mewn cyflyrau’r fron a chyflyrau endocrinaidd (thyroid a pharathyroid yn enwedig). Bu’n gweithio am 20 mlynedd yn Ysbyty Glan Clwyd. Mae hefyd wedi gweithio i Raglen Sgrinio Canser y Fron Cenedlaethol y GIG (Bron Brawf Cymru) yn Ysbyty Cyffredinol Llandudno.

Vicky-McDonald

VICKY MACDONALD

Ymunodd Vicky â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn 2011 ac mae hi’n aelod o’r Grŵp Cynhyrchu Incwm. Vicky sy’n llenwi’r rôl sydd gan y Bwrdd o gyswlltu rhwng y Gwirfoddolwyr a’r Ymddiriedolwyr.
Hi oedd Curadur y Royal Cambrian Academy yng Nghonwy ac, yn ogystal, fe redodd ei horiel gelf ei hun. Buodd yn gynghorydd i Gyngor Tref Conwy am bron i 20 mlynedd a cafoedd rôl Maer Conwy ddwywaith.

Roy-Drinkwater

ROY DRINKWATER

Ymunodd Roy â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn 2012.
Mae’n Syrfëwr Adeiladau Siartredig sydd wedi treulio dros 35 o flynyddedd yn gweithio i’r GIG. Lleolwyd ei swydd diweddaraf yng Ngogledd Cymru a’i rôl oedd i reoli’r datblygiad o Brif Ganolfannau Gofal Iechyd newydd. Ymddeolodd Roy o’r GIG ym mis Awst 2012 ac mae bellach yn gwneud gwaith ymgynghoriaeth.

Richard-Thomas-web

RICHARD THOMAS

Mae Richard yn Syrfëwr Siartredig ac yn Asiant Tir a ymunodd â’r Bwrdd yn 2014 ac mae’n aelod o Dîm Cynhyrchu Incwm yr Hosbis. Bu’n Ysgrifennydd Cwmni i Mostyn Estates Ltd ers 1978.

St-Davids-Hospice-Board-16-retouched-web

ELERI JONES

UWCH REOLWYR

CEO-Trystan-Pritchard-web

Trystan Pritchard, BA, MSC, PgDip – Prif Weithredwr

Cyn ei swydd bresennol, treuliodd Trystan amser yn datblygu rhaglen partneriaeth strategol rhwng y sector cyhoeddus a’r drydedd sector yn y ddwy sir, gan oruchwylio meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, plant a phobl ifanc a diogelwch cymunedol.
Cyn hynny fe dreuliodd nifer o flynyddoedd fel Pennaeth Cyfathrebu i Fwrdd Iechyd mawr, lle’r oedd yn gyfrifol am gyfathrebiadau strategol, am ymgysylltu â rhanddeiliaid ac am wasanaethau ar-lein.
Mae diddordebau proffesiynol Trystan yn cynnwys cydweithio, adeiladu tîm ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.
Fel newyddiadurwr cymwys, mae Trystan hefyd yn Gadeirydd pwyllgor Canolfan Cynghori Cymru. Mae ei ddiddordebau personol yn cynnwys rygbi Cymreig, ffitrwydd a threulio’i amser gyda’i deulu ifanc.

Glenys-Sullivan-Matron-web

Glenys Sullivan – Metron

Andrew-Humphreys-Head-of-Finance-web

Andrew Humphreys – Rheolwr Cyllid a Chodi Arian

Ymunodd Andrew Humphreys â’r Hosbis ym mis Rhagfyr 2000 cyn i’r Uned Cleifion Mewnol agor ym mis Ebrill 2001.
Ar ôl graddio mewn Astudiaethau Busnes a chychwyn ei yrfa yn y Gwasanaeth Iechyd yn Lewes Dwyrain Sussex, gweithiodd hefyd ym Mrighton tan 1996 pan symudodd i Ogledd Cymru a gweithio i Awdurdod Iechyd Lerpwl.
Mae’r hosbis wedi tyfu’n sylweddol ers 2001 ac mae rôl Andrew wedi newid hefyd. Yn ogystal â phenio’r Adran Cyllid ym mis Mehefin 2014, roddwyd iddo’r dasg o oruchwylio Tîm Codi Arian yr Hosbis.

Janet-Magillweb

Janet Magill – Gweinyddwr Hosbis

Mae gan Janet dros 36 blynedd o brofiad o weithio fel uwch reolwr. Cyn ymuno â Hosbis Dewi Sant, gweithiodd Janet yn Ysbyty Cyffredinol Llandudno fel Rheolwr Gweinyddiaeth a Gwasanaethau Cefnogol.
Penodwyd Janet fel Gweinyddwr Hosbis ym mis Mai 1996, i helpu’r Prif Weithredwr i godi’r arian angenrheidiol i adeiladu’r Hosbis oedolion cyntaf yng Ngogledd Orllewin Cymru a adeiladwyd yn bwrpasol, a agorwyd gan EUB Tywysog Cymru ym mis Mai 1999. Unwaith oedd yr Hosbis yn weithredol, cynyddodd ei chyfrifoldebau at reoli’r gweinyddiaeth, staff cymorth, cydlynwyr siop, gwirfoddolwyr a chyfleusterau drwy’r gyfundrefn.
Yn ystod ei hamser hamdden, mae Janet yn gwirfoddoli i orsaf radio cymunedol leol, yn mwynhau cerddoriaeth Motown ac yn cerdded ei brithgi Hysgi/Bugail yn helpu’n aml gyda digwyddiadau’r Hosbis.

Kirsten-Foster-Alexander-Quality-and-Education-Manager-web

Kirsten Foster – Alexander – Quality & Education Manager

Sian-Bebb-HR-Manager-web

Sian Bebb – HR Manager

 

Margaret-Holingsweb

Margaret Hollings – Head of Fundraising

 

ARLYWYDDION A NODDWYR

Llywydd Mygedol:

Arglwydd Mostyn

Noddwyr:

Dr Oliver P Galpin FRCP
Arglwyddes Aberconwy
Christopher Mclaren Anrhydeddus
Russell Grant
Elinor Bennet
Yr Athro David Crystal
Hilary Crystal