EIN HANES

Agorwyd Hosbis Dewi Sant yn swyddogol gan EUB Tywysog Cymru ym 1999.

CEFNDIR

Yn ôl ym 1988 fe anwyd y syniad o ddarparu hosbis yn ardal Conwy. Cafodd tir a oedd unwaith yn badog asynnod, ei brynu gan Gyngor Gwynedd am ffi nominal ac fe gostiodd £2 miliwn i’w hadeiladu. Cychwynnodd y gwaith adeiladu ar Hosbis Dewi Sant ym mis Mehefin 1997, ac fe gychwynwyd cam cynta’r dasg enfawr gan darlledydd newyddion y BBC Martyn Lewis a nifer o feiri ac arweinwyr dinesig. Ym 1998, fe gwblhawyd yr Hosbis ac fe’i hagorwyd mewn rhannau, gan ddechrau gyda’r Uned Gofal Dydd. Fe agoewyd Hosbis Dewi Sant yn swyddogol gan EUB Tywysog Cymru ym 1999.

LLINELL AMSER

1988: Trigolion lleol yn ymgyrchu am Hosbis.
1996: Aseswyd hyfywdra’r syniad o adeiladu Hosbis gan bwyllgor llywio, a arweinwyd gan Dr Oliver P Galpin FRCP.
1988-1997: Gweithiodd y Pwyllgor Codi Arian yn ddiflino i godi £1,900,000 i dalu costau adeiladu’r Hosbis.
1997: Fe “drowyd y dywarchen gyntaf” gan ddarlledydd newyddion y BBC Martyn Lewis a cychwynwyd y gwaith adeiladu ar Ffordd yr Abaty, Llandudno.
1997: Gorffennaf – Lansiwyd Loteri’r Hosbis.
1998: 30ain o Ebrill – Gosodwyd y garreg sylfaen gan y Cynghorydd Michael Williams, Maer Llandudno.
1999: 27ain o Fai Agorwyd yr Hosbis yn swyddogol gan EUB Tywysog Cymru.
1999: Medi – Agorwyd cyfleusterau Gofal Dydd yr Hosbis i’w cleifion cyntaf.
2001: Mawrth – Derbynwyd y claf mewnol cyntaf.
2005: Awst – agorwyd dau wely ychwanegol yn yr Uned Cleifion Mewnol gan godi’r cyfanswm i ddeg, gydag unfed ar ddeg yn agor yn 2006.
2008: – Agorwyd Caffi Dewi o fewn yr Hosbis. Mae’r caffi, sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr, wedi codi dros £200,000 ers iddo agor ac ers hynny wedi dod yn rhan enfawr o’r gymuned.
2011: Lansiwyd yr “Apêl Help Llaw” ym mis Mehefin i ehangu a datblygu’r gwasanaethau gofal diwedd oes yn yr Hosbis. Cicdaniwyd yr Apêl gan gymynroddion, a roddwyd yn hael gan ein cefnogwyr. Fodd bynnag, er mwyn cyflawni’r cynlluniau, roedd rhaid i’r Hosbis godi o gwmpas £1,000,000.
2013: Chwefror – Derbyniodd Hosbis Dewi Sant £250,000 o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru, a alluogodd yr “Apêl Help Llaw” i gyrraedd ei tharged.
2013: Rhagfyr – Fe enwyd yr Arglwydd Mostyn fel Llywydd Mygedol newydd Hosbis Dewi Sant.
2014: Hosbis Dewi Sant yn dathlu ei 15fed mlynedd o ofal.
2015: Lansiwyd y prosiect Hafan Dewi Sant yn ardal Dwyfor

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO