Hosbis Ynys Môn

Is-uned newydd sbon Hosbis Dewi Sant yn agor ar Ynys Môn ar diwrnod Dydd Gŵyl Dewi!

Mae taith rithiol o’r Hosbis isod

Am y tair blynedd ddiwethaf, mae Hosbis Dewi Sant wedi bod ag uchelgais i agor mwy o welyau yng Ngogledd-Oerllewin Cymru, gan bontio’r bwlch mewn gwasanaethau gofal diwedd oes cleifion mewnol ar draws Môn, Gwynedd a Chonwy.                                            

Mae’r uned cleifion mewnol pedwar gwely, sy’n defnyddio ward segur yn yr ysbyty cymuned, bellach yn darparu gofal seibiant a gofal diwedd oes i bobl leol Ynys Môn sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd, yn ogystal â darparu cefnogaeth i lawer o’u hanwyliaid. 

Dan arweiniad y Metron, Glenys Sullivan, mae’r tîm gofal lliniarol arbenigol yn cynnwys nyrsys, tîm meddygol a gweithwyr cymorth gofal iechyd Hosbis Dewi Santa fydd yn darparu gofal 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. 

Mae pob ystafell un gwely yn fodern aiddynt gyfarpar llawn ar gyfer cysururddas a phreifatrwyddMae rhai ystafelloedd yn cynnig cyfleusterau en-suite a gwelyau soffa, yn darparu ar gyfer cleifion a all fod ag angen cael rhywun yn aros gyda nhw yn ystod y nosac yn ogystal mae yna ystafell deulu ar gyfer amseroedd tawel. 

Gan weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae Hosbis Môn yn annibynnol ar y GIG, a bydd y tîm clinigol yn cael ei gyllido gan Hosbis Dewi Sant, trwy roddion elusennol a chefnogaeth y gymuned leol. 

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi darparu’r lle ar gyfeyr hosbis yn ogystal â’r gwasanaethau cymorth,  yn cynnwys arlwyocynnal a chadw, a TGBydd yna berthynas weithio agos hefyd rhwng tîm yr hosbis a gwasanaethau’r Bwrdd Iechyd lleol a meddygon teulu.                                                                                                                                                                                    

Elusen Gofrestedig Rhif: 1038543

Mae pob ystafell wely’n edrych dros dirwedd arfordirollonyddol Penrhos neu erddi’r cowrt a phan fydd y tywydd yn caniatáumae’r drysau’n agor i ganiatáu i’r cleifion a’u teuluoedd dreulio amser ar y patio, gan fwynhau’r awyr iach a’r golygfeydd hardd

Lleoliad

  • Hosbis Dewi Sant, Uned Loeren Sbyty Penrhos Stanley, Caergybi

  • Ynys Môn LL65 2QA

Cysylltwch

Hosbis Ynys Môn: 03000 843 355

Tim Codi Arian Ynys Môn: 01248 858830

Codi Arian!

Bydd angen i’r elusen godi £440,000 bob blwyddyn i gwrdd â chostau rhedeg yr is-uned a bydd yr ymdrech codi arian yn parhau 

 I gael mwy o wybodaeth sut gefnogi is-Hosbis newydd Ynys Môn, dilynwch y ddolen isod: CODI ARIAN – St David’s Hospice

Cysylltwch gyda ein Tim Codi Arian ar: 01248 858830 os hoffech ymuno! 

Rydym yn hynod ddiolchgar am yr holl gefnogaeth rydym wedi dderbyn gan y gymuned, heb roddion elusennol gan bobl Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn, a grantiau hael gan ymddiriedolaethau a sefydliadau, ni fyddai’r Uned wedi’i sefydlu!

Ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol – SYSTEM GYFEIRIO

Mae Hosbis Dewi Sant yn gweithio’n agos gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled Gogledd Cymru.

Caiff cleifion eu cyfeiro i Hosbis Dewi Sant drwy eu Meddyg neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall, drwy drafod eu hanghenion a llenwi ffurflen cyfeirio.

Ffurflenni cyweirio ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol – lawr lwythwch yma:

Meini Prawf Atgyfeirio

Ffurflen Atgyfeirio

Yma ichi yn eich cymuned leol

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO