HOSBIS YNYS MÔN

Is-uned newydd sbon Hosbis Dewi Sant wedi agor yn Ynys Môn ar diwrnod Dydd Gŵyl Dewi!

Mae taith rithiol o’r Hosbis isod

Am y tair blynedd ddiwethaf, mae Hosbis Dewi Sant wedi bod ag uchelgais i agor mwy o welyau yng Ngogledd-Oerllewin Cymru, gan bontio’r bwlch mewn gwasanaethau gofal diwedd oes cleifion mewnol ar draws Môn, Gwynedd a Chonwy.                                            

Mae’r uned cleifion mewnol pedwar gwely, sy’n defnyddio ward segur yn yr ysbyty cymuned, bellach yn darparu gofal seibiant a gofal diwedd oes i bobl leol Ynys Môn sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd, yn ogystal â darparu cefnogaeth i lawer o’u hanwyliaid. 

Dan arweiniad y Metron, Glenys Sullivan, mae’r tîm gofal lliniarol arbenigol yn cynnwys nyrsys, tîm meddygol a gweithwyr cymorth gofal iechyd Hosbis Dewi Santa fydd yn darparu gofal 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. 

Mae pob ystafell un gwely yn fodern aiddynt gyfarpar llawn ar gyfer cysururddas a phreifatrwyddMae rhai ystafelloedd yn cynnig cyfleusterau en-suite a gwelyau soffa, yn darparu ar gyfer cleifion a all fod ag angen cael rhywun yn aros gyda nhw yn ystod y nosac yn ogystal mae yna ystafell deulu ar gyfer amseroedd tawel. 

Gan weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae Hosbis Môn yn annibynnol ar y GIG, a bydd y tîm clinigol yn cael ei gyllido gan Hosbis Dewi Sant, trwy roddion elusennol a chefnogaeth y gymuned leol. 

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi darparu’r lle ar gyfeyr hosbis yn ogystal â’r gwasanaethau cymorth,  yn cynnwys arlwyocynnal a chadw, a TGBydd yna berthynas weithio agos hefyd rhwng tîm yr hosbis a gwasanaethau’r Bwrdd Iechyd lleol a meddygon teulu.                                                                                                                                                                                    

Elusen Gofrestedig Rhif: 1038543

Mae pob ystafell wely’n edrych dros dirwedd arfordirollonyddol Penrhos neu erddi’r cowrt a phan fydd y tywydd yn caniatáumae’r drysau’n agor i ganiatáu i’r cleifion a’u teuluoedd dreulio amser ar y patio, gan fwynhau’r awyr iach a’r golygfeydd hardd

Lleoliad

  • Hosbis Dewi Sant, Uned Loeren Sbyty Penrhos Stanley, Caergybi

  • Ynys Môn LL65 2QA

Cysylltwch

Hosbis Ynys Môn: 03000 843 355

Tim Codi Arian Ynys Môn: 01248 858830

Codi Arian!

Bydd angen i’r elusen godi £440,000 bob blwyddyn i gwrdd â chostau rhedeg yr is-uned a bydd yr ymdrech codi arian yn parhau 

 I gael mwy o wybodaeth sut gefnogi is-Hosbis newydd Ynys Môn, dilynwch y ddolen isod: CODI ARIAN – St David’s Hospice

Cysylltwch gyda ein Tim Codi Arian ar: 01248 858830 os hoffech ymuno! 

Rydym yn hynod ddiolchgar am yr holl gefnogaeth rydym wedi dderbyn gan y gymuned, heb roddion elusennol gan bobl Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn, a grantiau hael gan ymddiriedolaethau a sefydliadau, ni fyddai’r Uned wedi’i sefydlu!

Ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol – SYSTEM GYFEIRIO

Mae Hosbis Dewi Sant yn gweithio’n agos gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled Gogledd Cymru.

Caiff cleifion eu cyfeiro i Hosbis Dewi Sant drwy eu Meddyg neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall, drwy drafod eu hanghenion a llenwi ffurflen cyfeirio.

Ffurflenni cyweirio ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol – lawr lwythwch yma:

Meini Prawf Atgyfeirio

Ffurflen Atgyfeirio

Yma ichi yn eich cymuned leol

Y Diweddaraf am Hosbis Ynys Môn

Aeth chwe mis heibio ers i Hosbis Dewi Sant, gyda balchder, agor ein cyfleuster Hosbis cyntaf erioed ar Ynys Môn. Wedi’i hagor ar 1af Mawrth, mae’r uned cleifion mewnol pedwar gwely yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi yn gofalu’n llwyddiannus am bobl leol Ynys Môn erbyn hyn.

Mae’r uned Hosbis wirfoddol a gynorthwyir yn darparu gofal seibiant a gofal diwedd oes i’r rheini sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd, yn ogystal â chefnogaeth i lawer o’u hanwyliaid.

Ar agor 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, mae’r tîm gofal lliniarol arbenigol yn darparu gofal arbenigol, holistaidd, lliniarol a gwasanaethau cysylltiedig i oedolion yn rhad ac am ddim.

Sister Sue Griffiths gyda rhodd gan yr artist Josie Russell

Meddai Sue Griffiths, Sister Hosbis Ynys Môn:

“Mae hi’n fraint bod yn gweithio i’r Hosbis ac yn rhedeg yr is-uned newydd gyda Metron wrth y llyw. Mae’r gymuned leol a’r ysbyty wedi bod yn wirioneddol gefnogol ac yn groesawus iawn.

Rydym wedi cael 35 o atgyfeiriadau, a 28 o gleifion mewnol. Rydym yn eithriadol falch o’n staff; maen nhw’n dîm hyfryd ac yn gefnogol iawn tuag at ei gilydd.

Heb amheuaeth mae’r cleifion wrth eu bodd â’r ystafelloedd, a’r golygfeydd. Mae hi wedi bod mor braf yr haf yma iddyn nhw gael y drysau ar agor. Mae edrych allan ar draws yr arfordir yn ogoneddus, mae’r glaswellt yn hir ac yn debyg i gae o wenith yn chwythu yn yr awel. Gellwch ei glywed a’i ogleuo ac mae’r cleifion yn ei wir fwynhau.”

Website NIVO SLIDER SIZE 960 x 372 (29)
Website NIVO SLIDER SIZE 960 x 372 (30)

Codiad haul dros Warchodfa Penrhos.

Website NIVO SLIDER SIZE 960 x 372 (28)
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO