Mae eich gwaith codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

Mae’n costio dros £3 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 86% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned.

Mae’r holl arian sy’n cael ei roi yn aros yn lleol ac yn helpu pobl leol.

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau, ac am gydgysylltu digwyddiadau a gychwynnwyd gan y gymuned. Os dymunwch godi arian ar gyfer yr Hosbis, holi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol ynglŷn â chodi arian i’r Hosbis, ffoniwch nhw yn uniongyrchol ar 01492 879058 ex 206 neu e-bostiwch

Hosbis Dewi Sant yn aelod o’r cynllun hunan-reoleiddio a gynigir gan y www.fundraisingregulator.org.uk

DIGWYDDIADAU’R HOSBIS – YMUNWCH YN YR HWYL!

Mae’n Adran Codi Arian yn trefnu llawer o ddigwyddiadau llawn hwyl drwy gydol y flwyddyn er mwyn i bobl o bob oedran gymryd rhan.
I ddarganfod mwy ac i gofrestru ar-lein cliciwch yma
colour-run-2

TREFNU EICH DIGWYDDIAD EICH HUN

Wrth godi arian i gefnogi ein gwaith, byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl leol sy’n ymdopi â salwch sy’n byrhau bywyd.
Mae eich cymorth yn hynod o werthfawr i ni. Mae’n costau rhedeg clinigol ar hyn o bryd yn £2 miliwn bob blwyddyn. Mae dros 84% ohono yn dod drwy godi arian a drwy roddion gwirfoddol.
Rydym wedi paratoi Pecyn Codi Arian sydd wedi ei gynllunio i’ch helpu i drefnu digwyddiad diogel a llwyddiannus. Rydym yn sylweddoli efallai na fydd llawer o’r pwyntiau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad, ond mae gwerth i’w cadw mewn cof wrth wneud penderfyniadau.


Unwaith y bydd gennych syniad o sut yr hoffech chi godi arian, os gwelwch yn dda ffoniwch yr Adran Codi Arian ar 01492 873665 a gadael i aelod o’r tîm wybod am eich cynlluniau i godi arian. Fel arall, e-bostiwch neu gwblhau’r Ffurflen Gofrestru i Godi Arian, sy’n gynwysedig yn y pecyn, a’i phostio i ni.
Heb eich cefnogaeth, ni fyddai’r Hosbis yn bodoli, felly diolch i chi am bopeth yr ydych yn ei wneud ar ein rhan.

DIGWYDDIADAU HER

P’un a yw’n Adduned Blwyddyn Newydd, uchelgais bywyd neu’n rhywbeth i’w gyflawni yn ystod blwyddyn i ffwrdd neu egwyl o’r gwaith, mae cymaint o gyfleoedd cyffrous ar gael. Cyflawnwch rhywbeth rhyfeddol, gan ddarparu arian hanfodol i elusen leol.

Bydd cyfres llwybrau newydd yn dathlu ‘Blwyddyn yr Awyr Agored

Bydd cyfres llwybrau newydd yn dathlu ‘Blwyddyn yr Awyr Agored’ ac yn codi arian at ofal Hosbis lleol. Mae Cyfres Llwybrau Eryri Hosbis Dewi Sant yn ddigwyddiad rhedeg a cherdded pwrpasol newydd sy’n annog pawb i ddarganfod Gogledd Cymru trwy brofiad awyr agored unigryw. Rhagwelir y bydd yn codi arian sylweddol at yr elusen leolContinue reading

Cefnogwch Hosbis Dewi Sant ar eich diwrnod arbennig

Ar lawr cyntaf siop elusen Hosbis Dewi Sant yng Nghraig y Don fe ddewch o hyd i gasgliad o wisgoedd priodas a gwisgoedd ffurfiol sydd wedi’u caru gan rywun arall o’r blaen sy’n ddelfrydol ar gyfer y diwrnod arbennig. Mae ffrogiau priodas, ffrogiau morwynion priodas a dilladau i fam y briodferch, a siacedi cinio aContinue reading

‘Miss Alice’ Llandudno yn bwrw i’r dwfn i godi arian at Hosbis Dewi Sant

Fe wnaeth Millie Woodyatt, sy’n naw oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Craig y Don, gymryd rhan yn Nhrochiad Gŵyl San Steffan Llandudno 2019 ac mae hi wedi codi £170 at Hosbis Dewi Sant, yr elusen a ddewisodd hi. Gwelodd y trochiad blynyddol yn y môr gannoedd o ymdrochwyr mewn gwisg ffansi yn rhuthro tuagContinue reading

Her weiren wib er mwyn elusen!

Mae gwraig saith deg un mlwydd oed o Landrillo-yn-Rhos wedi ymgofrestru i reidio’r weiren wib gyflymaf yn y byd i godi arian hanfodol i elusen sy’n darparu gofal diwedd oes anhepgor i bobl ar draws Gogledd-Orllewin Cymru. Ar Fai 26ain, bydd Norah Evans yn mentro i’r entrychion uwchben Chwarel y Penrhyn, Bethesda ar gyflymder oContinue reading

Cwpwl caredig o Landudno’n rhoi miloedd i Hosbis Dewi Sant

Mae John a Linda Whitfield, Gogarth Morfa, Llandudno wedi rhoi £3,186 yn ddiweddar yn lle anfon cardiau Nadolig a derbyn anrhegion. Ar ôl canfod bod canser eilaidd y fron arni, mae Linda’n mynychu’r Ganolfan Therapi yn Hosbis Dewi Sant, Llandudno ar hyn o bryd ac roedd arni eisiau dangos ei gwerthfawrogiad am y gofal yContinue reading

Llwyddiant partneriaeth elusen wrth i Rhedeg Cymru helpu i godi miloedd at ofal hosbis lleol

Trwy gydol 2019, bu saith ar hugain o gefnogwyr brwdfrydig Hosbis Dewi Sant yn cymryd rhan mewn amrywiol rasys Rhedeg Cymru, gan godi £8,047.35 at ofal diwedd oes yng Ngogledd-Orllewin Cymru. Mae Rhedeg Cymru’n trefnu digwyddiadau rhedeg trwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys pellterau o 5k drwodd i ras 20 milltir ac yn 2019 feContinue reading

Ysgol yn Llandudno yn mwynhau diwrnod heb wisg ysgol

Cymerodd disgyblion o Ysgol John Bright ran mewn diwrnod heb wisg ysgol ar y 19eg Rhagfyr i godi arian at elusennau lleol. Roedd y diwrnod, a drefnwyd gan fyfyrwyr y chweched dosbarth, yn gwahodd pawb i fynychu’r ysgol yn eu gwisg Nadoligaidd eu hunain, yn gyfnewid am rodd ariannol tuag at eu hosbisau lleol, HosbisContinue reading

Dyn o Landrillo-yn-Rhos yn concro hanner marathon Caergybi mewn tywydd stormus ac yn codi cannoedd o bunoedd i hosbis leol

Ar ddydd Sadwrn 11eg Ionawr, fe wnaeth Seghir Messamah, sy’n 63 mlwydd oed, redeg Hanner Marathon lethol Endurancelife Ynys Môn dros dir arfordirol garw ac ar hyd clogwyni, a chael ei waldio gan wynt a glaw’r gaeaf wrth wneud hynny. Dechreuodd y ras 14.7 milltir ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi ac roedd yn dilyn taithContinue reading

Mae hosbis leol yn chwilio am bobl leol i ymuno â’i thîm o wirfoddolwyr

Mae gwirfoddoli mewn hosbis yn gallu rhoi boddhad eithriadol ac mae gan Hosbis Dewi Sant nifer o gyfleoedd ar gynnig. Mae’n ffordd ddelfrydol i rannu’r sgiliau sydd gennych neu i ddysgu rhai newydd! Nid yn unig y mae’n amrywiol ac yn cynnig boddhad, ond trwy chwarae rhan yn eich cymuned leol, mae gwirfoddoli’n gallu dodContinue reading

Iard sgrap yn Llandudno wedi rhoi miloedd i hosbis leol i oedolion

Mae Arch Motors yn Maesdu Road, Llandudno yn dal i godi arian y mae’i fawr angen at Hosbis Dewi Sant. Mae menter codi arian a ddechreuodd yn 2017, yn caniatáu i gwsmeriaid droi metel sgrap fel efydd, copr a cherbydau yn rhodd i’r elusen leol. Y llynedd, cododd cefnogwyr hael yr Hosbis £2096.33 mewn deuddengContinue reading

DATHLU DRWY ROI

Defnyddiwch eich dathliad i helpu Hosbis Dewi Sant

Ydych chi’n dathlu achlysur arbennig eleni? Os yw’n ben-blwydd neu’n
ben-blwydd priodas, yn fedydd, priodas neu hyd yn oed yn amser dathlu’r Nadolig, mae Dathlu Drwy Roi yn ffordd gadarnhaol ac unigryw o’i ddathlu tra’n cefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant.
Bellach mae llawer o bobl yn gwneud i achlysuron arbennig gyfrif, drwy ddewis gofyn am roddion i Hosbis Dewi Sant yn lle cael anrhegion, blodau a chardiau, neu, yn hytrach na rhoi ‘ffafriau’ yn eich priodas, drwy adael i’ch gwesteion wybod eich bod wedi rhoi i Hosbis Dewi Sant yn lle (gallwn ddylunio cardiau bach ar gyfer eich bwrddau yn hysbysu eich gwesteion o’ch dewis).
Gallwn gynnig amlenni rhodd i chi er mwyn eu gyrru i westeion, neu eu gadael ar fyrddau yn ystod eich dathliad. Gallent ddewis Cynorthwyo’u Rhodd a fydd yn ychwanegu 25c ychwanegol i bob £1 a roddir, heb unrhyw gost ychwanegol i chi neu iddyn nhw. Cofiwch – gallwch hefyd greu tudalen ‘Just Giving’ i alluogi i’ch teulu a chyfeillion wneud eu rhodd i’r hosbis ar-lein.
Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda galwch Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant: 01492 873665

AILGYLCHU

Ffonau Symudol

Os oes gennych hen ffôn symudol, a rydych yn pendroni ynglŷn â beth i’w wneud hefo fo.
Wel, rwan gallwch chi ei ailgylchu gan helpu Hosbis Dewi Sant!
Mae bocs wedi ei osod yn siopau ffonau symudol O2 ar Stryd Fawr, Bangor a Chanolfan Fictoria, Llandudno lle y gallwch roi setiau llaw hen a diangen er mwyn eu hailgylchu, gan godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant.
Gallwch hefyd adael eich hen ffonau yn unrhyw un o siopau ein Hosbis neu yn yr Hosbis ei hun.

Hen Arian ac Arian Tramor

Oeddech chi’n gwybod y gall Ewros, nodiadau a darnau arian Ewropeaidd, nodiadau a darnau arian tramor eraill, nodiadau a darnau arian cyn-ddegol, hen ddarnau arian degol 50c, 10c, 5c a hanner-ceiniogau eu troi yn arian ar gyfer yr hosbis. Os gwelwch yn dda ystyriwch eu rhoi nhw i ni.

Gallwch roi darnau arian/nodiadau yn eich Siop Hosbis Dewi Sant lleol neu yn yr Hosbis ei hun.

Stampiau wedi eu defnyddio

Gallwn godi arian oddi wrth stampiau o Brydain ac o dramor. Rydym hefyd yn casglu amlenni diwrnod cyntaf, pecynnau cyflwyno a albymau. Gall y rhain gael eu rhoi i mewn yn yr Hosbis neu yn unrhyw un o siopau’r Hosbis.

CODI ARIAN AR-LEIN

Justgiving

Ydych chi’n codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Cewch wefan codi arian yn rhad ac am ddim a gallwch gasglu’ch nawdd ar-lein: www.justgiving.com/stdavidshospice/raisemoney

Everyclick

Chwiliwch y we a codwch arian yn rhad ac am ddim
www.everyclick.com/stdavidshospice

Easyfundraising

Siopwch gyda’ch hoff adwerthwyr gan godi arian wrth brynu ar-lein www.easyfundraising.org.uk/causes/stdhospice

0
Comments

Leave a Reply