Mae eich gwaith codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

Mae’n costio dros £3 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 86% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned.

Mae’r holl arian sy’n cael ei roi yn aros yn lleol ac yn helpu pobl leol.

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau, ac am gydgysylltu digwyddiadau a gychwynnwyd gan y gymuned. Os dymunwch godi arian ar gyfer yr Hosbis, holi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol ynglŷn â chodi arian i’r Hosbis, ffoniwch nhw yn uniongyrchol ar 01492 879058 ex 206 neu e-bostiwch

Hosbis Dewi Sant yn aelod o’r cynllun hunan-reoleiddio a gynigir gan y www.fundraisingregulator.org.uk

DIGWYDDIADAU’R HOSBIS – YMUNWCH YN YR HWYL!

Mae’n Adran Codi Arian yn trefnu llawer o ddigwyddiadau llawn hwyl drwy gydol y flwyddyn er mwyn i bobl o bob oedran gymryd rhan.
I ddarganfod mwy ac i gofrestru ar-lein cliciwch yma
colour-run-2

TREFNU EICH DIGWYDDIAD EICH HUN

Wrth godi arian i gefnogi ein gwaith, byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl leol sy’n ymdopi â salwch sy’n byrhau bywyd.
Mae eich cymorth yn hynod o werthfawr i ni. Mae’n costau rhedeg clinigol ar hyn o bryd yn £2 miliwn bob blwyddyn. Mae dros 84% ohono yn dod drwy godi arian a drwy roddion gwirfoddol.
Rydym wedi paratoi Pecyn Codi Arian sydd wedi ei gynllunio i’ch helpu i drefnu digwyddiad diogel a llwyddiannus. Rydym yn sylweddoli efallai na fydd llawer o’r pwyntiau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad, ond mae gwerth i’w cadw mewn cof wrth wneud penderfyniadau.


Unwaith y bydd gennych syniad o sut yr hoffech chi godi arian, os gwelwch yn dda ffoniwch yr Adran Codi Arian ar 01492 873665 a gadael i aelod o’r tîm wybod am eich cynlluniau i godi arian. Fel arall, e-bostiwch neu gwblhau’r Ffurflen Gofrestru i Godi Arian, sy’n gynwysedig yn y pecyn, a’i phostio i ni.
Heb eich cefnogaeth, ni fyddai’r Hosbis yn bodoli, felly diolch i chi am bopeth yr ydych yn ei wneud ar ein rhan.

DIGWYDDIADAU HER

P’un a yw’n Adduned Blwyddyn Newydd, uchelgais bywyd neu’n rhywbeth i’w gyflawni yn ystod blwyddyn i ffwrdd neu egwyl o’r gwaith, mae cymaint o gyfleoedd cyffrous ar gael. Cyflawnwch rhywbeth rhyfeddol, gan ddarparu arian hanfodol i elusen leol.

Clwb Busnes Gogledd Cymru yn cynnal Cwis Ar-lein Rhithiol a Raffl gyda Rupert Moon

Ar bnawn dydd Iau’r 24ain o Fedi 2020 am 6 o’r gloch, bydd Clwb Busnes Gogledd Cymru yn cynnal Cwis Ar-lein Rhithiol a Raffl gyda’r Cwisfeistr Rupert Moon, cyn-chwaraewr Rygbi’r Undeb rhyngwladol i Gymru, er budd Hosbis Dewi Sant. Fel llawer o ddigwyddiadau eraill eleni, mae’r cwis corfforaethol blynyddol wedi’i addasu ychydig o’r noson ‘Profi’rContinue reading

Her Feicio 100 milltir Y Gogarth er cof am Ed, ffrind da.

  Pedwar ffrind yn cwblhau her feicio 100 milltir galed iawn i godi arian i’w hosbis leol i oedolion. Gan ddilyn y ffordd serth 5 milltir a hanner o amgylch pentir Llandudno, fe wnaeth Adam White, Tom Burke, Chris a Stuart Williams feicio Marine Drive 18 o weithiau mewn un diwrnod i Hosbis Dewi Sant.Continue reading

Her beicio 31 diwrnod i Hosbis Dewi Sant

Mae Simon Jones o Lanrhos wedi ymgofrestru ar gyfer Her Geifr y Gogarth Hosbis Dewi Sant ac wedi addo beicio Marine Drive bob dydd ym mis Awst. Haul neu law, bydd Simon yn gwisgo’i helmed feicio ac yn mynd i’r afael â’r ffordd doll 5 milltir o amgylch pentir Llandudno i godi arian i’w HosbisContinue reading

Cardiau o waith llaw Carol yn codi dros £16,000 i Hosbis Dewi Sant

Ers pan oedd hi’n ifanc, mae Carol Thorne o Landudno yn wastad wedi bod yn hoff iawn o ffotograffiaeth. Fe wnaeth hi dderbyn ei chamera Brownie cyntaf pan oedd hi’n saith oed ac mae’i hobi oes wedi tyfu gyda hi. Wedi ymddeol yn awr, mae’i mwynhad wrth greu delweddau hardd wedi dod yn gariad acContinue reading

Derbyniwch her Geifr y Gogarth er mwyn Hosbis Dewi Sant

Mae hosbis leol i oedolion yn eich gwahodd i ymuno yn Her Geifr y Gogarth Hosbis Dewi Sant. Wedi’i henwi’n addas ar ôl y geifr byd-enwog sy’n crwydro pentir y dref, yr her mis o hyd yw cwblhau cymaint o ddolennau o’r Gogarth ag y gellwch yn ystod mis Awst. Eich dewis chi yw sutContinue reading

Her ffitrwydd 12 awr yn codi £1,450 at ofal Hosbis lleol.

Mae pum aelod o grŵp hyfforddi ffitrwydd lleol, Commando X-Fit, wedi cymryd rhan mewn her ffitrwydd 12 awr i ddangos eu cefnogaeth i Hosbis Dewi Sant, Llandudno. Fe wnaeth y grŵp, sydd i’w weld yn aml yn ymarfer ar draeth Bae Colwyn ym misoedd yr haf, her ffitrwydd 12 awr o 8 y bore –Continue reading

Milltiroedd Rhyfeddol Millie er budd Hosbis Dewi Sant.

Bydd merch chwe blwydd oed o Fae Colwyn yn ymgymryd â her feicio 18.6 milltir i godi arian at ei Hosbis leol, i ddiolch iddynt am helpu i ofalu am ei Nana. Ar Ddydd Gwener 28ain Awst, bydd Millie Jones yn beicio llwybr yr arfordir o Fae Colwyn i’r Rhyl ac yn ôl i godiContinue reading

Cali’n beicio i Hosbis Dewi Sant

Da iawn hi a diolch i Carol (Cali) Morley, ein Rheolwr Manwerthu Ardal yng Ngwynedd ac Ynys Môn a fentrodd ar gefn beic er mwyn Hosbis Dewi Sant. Doedd mynd ar gefn beic ddim yn teimlo’n naturiol i Cali, felly pan wnaeth hi ymgofrestru i feicio 10 milltir fel rhan o’r her bwch Gafr roeddContinue reading

Nia a’i ffrind pedair coes am godi arian i Hosbis Dewi Sant

Bydd Nia Wyn Edwards o Gaergybi yn cerdded miliwn o gamau gyda’i chi bach i godi arian i’w hosbis leol. Yn dilyn llwybrau ar hyd y traethau a’r parciau ar Ynys Môn, mae Nia a Lola, sy’n bum mis oed, yn anelu at gwblhau’r her rhwng y 1af Gorffennaf ac 31ain Awst. Mae hi’n cerddedContinue reading

Canolfan Roddion Hosbis yn gartref bellach i filoedd o eitemau i bori drwyddynt a’u prynu!

Gwaetha’r modd torrwyd i mewn i Ganolfan Roddion Hosbis Dewi Sant ym Mochdre ar ddechrau’r Cyfnod Clo, gan achosi dinistr i’r elusen diwedd oes. Trwy gyfuniad o benderfyniad llwyr a haelioni aruthrol gan y cyhoedd, mae’r ganolfan yn ôl ar fynd bellach, ac yn llawn i’r ymylon o nwyddau sydd wedi’u rhoi, yn barod iContinue reading

DATHLU DRWY ROI

Defnyddiwch eich dathliad i helpu Hosbis Dewi Sant

Ydych chi’n dathlu achlysur arbennig eleni? Os yw’n ben-blwydd neu’n
ben-blwydd priodas, yn fedydd, priodas neu hyd yn oed yn amser dathlu’r Nadolig, mae Dathlu Drwy Roi yn ffordd gadarnhaol ac unigryw o’i ddathlu tra’n cefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant.
Bellach mae llawer o bobl yn gwneud i achlysuron arbennig gyfrif, drwy ddewis gofyn am roddion i Hosbis Dewi Sant yn lle cael anrhegion, blodau a chardiau, neu, yn hytrach na rhoi ‘ffafriau’ yn eich priodas, drwy adael i’ch gwesteion wybod eich bod wedi rhoi i Hosbis Dewi Sant yn lle (gallwn ddylunio cardiau bach ar gyfer eich bwrddau yn hysbysu eich gwesteion o’ch dewis).
Gallwn gynnig amlenni rhodd i chi er mwyn eu gyrru i westeion, neu eu gadael ar fyrddau yn ystod eich dathliad. Gallent ddewis Cynorthwyo’u Rhodd a fydd yn ychwanegu 25c ychwanegol i bob £1 a roddir, heb unrhyw gost ychwanegol i chi neu iddyn nhw. Cofiwch – gallwch hefyd greu tudalen ‘Just Giving’ i alluogi i’ch teulu a chyfeillion wneud eu rhodd i’r hosbis ar-lein.
Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda galwch Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant: 01492 873665

AILGYLCHU

Ffonau Symudol

Os oes gennych hen ffôn symudol, a rydych yn pendroni ynglŷn â beth i’w wneud hefo fo.
Wel, rwan gallwch chi ei ailgylchu gan helpu Hosbis Dewi Sant!
Mae bocs wedi ei osod yn siopau ffonau symudol O2 ar Stryd Fawr, Bangor a Chanolfan Fictoria, Llandudno lle y gallwch roi setiau llaw hen a diangen er mwyn eu hailgylchu, gan godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant.
Gallwch hefyd adael eich hen ffonau yn unrhyw un o siopau ein Hosbis neu yn yr Hosbis ei hun.

Hen Arian ac Arian Tramor

Oeddech chi’n gwybod y gall Ewros, nodiadau a darnau arian Ewropeaidd, nodiadau a darnau arian tramor eraill, nodiadau a darnau arian cyn-ddegol, hen ddarnau arian degol 50c, 10c, 5c a hanner-ceiniogau eu troi yn arian ar gyfer yr hosbis. Os gwelwch yn dda ystyriwch eu rhoi nhw i ni.

Gallwch roi darnau arian/nodiadau yn eich Siop Hosbis Dewi Sant lleol neu yn yr Hosbis ei hun.

Stampiau wedi eu defnyddio

Gallwn godi arian oddi wrth stampiau o Brydain ac o dramor. Rydym hefyd yn casglu amlenni diwrnod cyntaf, pecynnau cyflwyno a albymau. Gall y rhain gael eu rhoi i mewn yn yr Hosbis neu yn unrhyw un o siopau’r Hosbis.

CODI ARIAN AR-LEIN

Justgiving

Ydych chi’n codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Cewch wefan codi arian yn rhad ac am ddim a gallwch gasglu’ch nawdd ar-lein: www.justgiving.com/stdavidshospice/raisemoney

Everyclick

Chwiliwch y we a codwch arian yn rhad ac am ddim
www.everyclick.com/stdavidshospice

Easyfundraising

Siopwch gyda’ch hoff adwerthwyr gan godi arian wrth brynu ar-lein www.easyfundraising.org.uk/causes/stdhospice