Mae eich gwaith codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

Mae’n costio dros £3 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 86% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned.

Mae’r holl arian sy’n cael ei roi yn aros yn lleol ac yn helpu pobl leol.

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau, ac am gydgysylltu digwyddiadau a gychwynnwyd gan y gymuned. Os dymunwch godi arian ar gyfer yr Hosbis, holi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol ynglŷn â chodi arian i’r Hosbis, ffoniwch nhw yn uniongyrchol ar 01492 879058 ex 206 neu e-bostiwch

Hosbis Dewi Sant yn aelod o’r cynllun hunan-reoleiddio a gynigir gan y www.fundraisingregulator.org.uk

DIGWYDDIADAU’R HOSBIS – YMUNWCH YN YR HWYL!

Mae’n Adran Codi Arian yn trefnu llawer o ddigwyddiadau llawn hwyl drwy gydol y flwyddyn er mwyn i bobl o bob oedran gymryd rhan.
I ddarganfod mwy ac i gofrestru ar-lein cliciwch yma
colour-run-2

TREFNU EICH DIGWYDDIAD EICH HUN

Wrth godi arian i gefnogi ein gwaith, byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl leol sy’n ymdopi â salwch sy’n byrhau bywyd.
Mae eich cymorth yn hynod o werthfawr i ni. Mae’n costau rhedeg clinigol ar hyn o bryd yn £2 miliwn bob blwyddyn. Mae dros 84% ohono yn dod drwy godi arian a drwy roddion gwirfoddol.
Rydym wedi paratoi Pecyn Codi Arian sydd wedi ei gynllunio i’ch helpu i drefnu digwyddiad diogel a llwyddiannus. Rydym yn sylweddoli efallai na fydd llawer o’r pwyntiau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad, ond mae gwerth i’w cadw mewn cof wrth wneud penderfyniadau.


Unwaith y bydd gennych syniad o sut yr hoffech chi godi arian, os gwelwch yn dda ffoniwch yr Adran Codi Arian ar 01492 873665 a gadael i aelod o’r tîm wybod am eich cynlluniau i godi arian. Fel arall, e-bostiwch neu gwblhau’r Ffurflen Gofrestru i Godi Arian, sy’n gynwysedig yn y pecyn, a’i phostio i ni.
Heb eich cefnogaeth, ni fyddai’r Hosbis yn bodoli, felly diolch i chi am bopeth yr ydych yn ei wneud ar ein rhan.

DIGWYDDIADAU HER

P’un a yw’n Adduned Blwyddyn Newydd, uchelgais bywyd neu’n rhywbeth i’w gyflawni yn ystod blwyddyn i ffwrdd neu egwyl o’r gwaith, mae cymaint o gyfleoedd cyffrous ar gael. Cyflawnwch rhywbeth rhyfeddol, gan ddarparu arian hanfodol i elusen leol.

Bydd rhieni ac athrawon yn mynd benben ar lannau Llyn Padarn

Bydd cychod draig Hong Kong 40 troedfedd o hyd yn rasio am y llinell derfyn, mewn ymdrech i godi arian at Hosbis Dewi Sant ar ddydd Sadwrn 29ain Mehefin. Am y tro cyntaf, bydd timau o rieni ac athrawon o Ysgol Y Gogarth Llandudno yn brwydro i ennill y tlws ar Lyn Padarn, Llanberis. AthrawesContinue reading

Marathon o ymdrech gan Ysgol Deganwy

Mae disgyblion o Ysgol Deganwy wedi rhedeg 26 milltir ar y cyd i godi arian at Hosbis Dewi Sant. Roedd y diwrnod codi arian yn cefnogi Nia Rowlands sy’n rhedeg Marathon Llundain dros yr elusen leol ar ddiwedd y mis. Mae Nia, y mae’i dwy ferch yn mynychu’r ysgol, yn cymryd rhan yn ei marathonContinue reading

Clwb beiciau modur yn rhoi £300 er cof am Terry

Mae Club Beiciau Modur y Whistlestop wedi mwynhau blwyddyn brysur o godi arian at elusennau lleol a chenedlaethol unwaith eto. Â’u canolfan yng nghaffi’r Whistlestop ar Barc Busnes HTM Rhuddlan, maen nhw’n cyfarfod yn rheolaidd ar nos Iau ar gyfer eu noson beiciau. Eleni dewisodd aelodau’r clwb roi £300 o’r arian a godwyd i HosbisContinue reading

Cinio merched gyda Bryn Williams i roi hwb i arian yr Hosbis

Mae Bryn Williams a’i dîm o sieffs yn enwog am droi cynhwysion syml, tymhorol a lleol yn fwyd math bistro arbennig. Ar ddydd Iau 9fed Mai, bydd yn cynnal profiad ciniawa unigryw ym Mistro Porth Eirias i godi arian at ofal hosbis lleol. Mae’r prynhawn yn dechrau am 12 canol dydd gyda gwydraid o BroseccoContinue reading

Defnyddiwch eich ymennydd a chodi edmygedd yn eich cydweithwyr er budd yr Hosbis

Rhowch eich meddwl ar waith yn erbyn rhai o bennau mwyaf deallus Gogledd Cymru yng Nghwis Corfforaethol Hosbis Dewi Sant. Yn ôl am y bumed flwyddyn, mae’r noson gwis boblogaidd yn dechrau am 6 o’r gloch nos Iau Mai 16eg yn Venue Cymru Llandudno. Bydd y digwyddiad arloesol a rhyngweithiol yn cael ei lywyddu unwaithContinue reading

Dringwch fynydd uchaf Cymru

Ar ddydd Sul Mai 12fed bydd cefnogwyr Hosbis Dewi Sant yn ymgymryd â Her Codiad Haul Yr Wyddfa ac fe allech chi fod yn rhan o hynny! Gan gychwyn am 1:45am gallech ddringo mynydd uchaf Cymru gyda’r nod o gyrraedd y copa erbyn codiad yr haul am 5:00am. Unwaith y byddwch wedi cwblhau’ch taith ynContinue reading

Bore o goffi, cerddoriaeth, gemau a jôcs yn codi arian i Hosbis Dewi Sant

Fe wnaeth Canolfan Addysg Penrhos Avenue, Hen Golwyn drefnu bore coffi yn ddiweddar gyda pherfformiad cerddorol gan Wasanaeth Cerdd Conwy i godi arian at eu dewis elusen y flwyddyn. Daeth mwy na 70 o bobl i’r digwyddiad, a oedd ag amrywiaeth o stondinau, yn cynnwys stondin jôcs cerdded, tombola, pitsio a phytio a stondin gacennau.Continue reading

A allech chi fod yn Arwr Hosbis a rhedeg dros Hosbis Dewi Sant?

Mae Hosbis Dewi Sant yn chwilio am Arwyr Hosbis i ymgymryd â Chyfres Medalau Tri Chastell Rhedeg Cymru, gan ddechrau gyda Hanner Marathon Eryri ar ddydd Sul Mai 19eg. Y llynedd, fe wnaeth cefnogwr i’r Hosbis, Jess Loveland, dderbyn her yr Hanner Marathonau a rhedeg pob un o’r tair marathon; Hanner Marathon Bangor, Hanner MarathonContinue reading

Mae’r bartneriaeth newydd rhwng Hosbis Dewi Sant a chanolfan gelfyddydau boblogaidd yn rysáit ar gyfer llwyddiant

Bydd y ganolfan sydd wedi’i lleoli yn Llandudno yn cymryd yr awenau drosodd yng nghaffi Oriel Môn yn Llangefni ar Ebrill 1 fel rhan o gynlluniau codi arian i agor Hosbis newydd yng Nghaergybi yn ddiweddarach eleni. Bydd y ganolfan sydd wedi’i lleoli yn Llandudno yn cymryd yr awenau drosodd yng nghaffi Oriel Môn ynContinue reading

Siop elusen yn symud i adeilad mwy ym Mhorthaethwy

Ymunodd cymuned leol Porthaethwy â staff a gwirfoddolwyr i ddathlu agoriad siop Hosbis newydd. Yn gynharach eleni, roedd Hosbis yn y Cartref, Gwynedd ac Ynys Môn yn falch o gyhoeddi eu bod wedi uno â Hosbis Dewi Sant. Mae’r elusen yn gweithredu bellach dan yr enw Hosbis Dewi Sant, gyda logo newydd ei wedd syddContinue reading

DATHLU DRWY ROI

Defnyddiwch eich dathliad i helpu Hosbis Dewi Sant

Ydych chi’n dathlu achlysur arbennig eleni? Os yw’n ben-blwydd neu’n
ben-blwydd priodas, yn fedydd, priodas neu hyd yn oed yn amser dathlu’r Nadolig, mae Dathlu Drwy Roi yn ffordd gadarnhaol ac unigryw o’i ddathlu tra’n cefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant.
Bellach mae llawer o bobl yn gwneud i achlysuron arbennig gyfrif, drwy ddewis gofyn am roddion i Hosbis Dewi Sant yn lle cael anrhegion, blodau a chardiau, neu, yn hytrach na rhoi ‘ffafriau’ yn eich priodas, drwy adael i’ch gwesteion wybod eich bod wedi rhoi i Hosbis Dewi Sant yn lle (gallwn ddylunio cardiau bach ar gyfer eich bwrddau yn hysbysu eich gwesteion o’ch dewis).
Gallwn gynnig amlenni rhodd i chi er mwyn eu gyrru i westeion, neu eu gadael ar fyrddau yn ystod eich dathliad. Gallent ddewis Cynorthwyo’u Rhodd a fydd yn ychwanegu 25c ychwanegol i bob £1 a roddir, heb unrhyw gost ychwanegol i chi neu iddyn nhw. Cofiwch – gallwch hefyd greu tudalen ‘Just Giving’ i alluogi i’ch teulu a chyfeillion wneud eu rhodd i’r hosbis ar-lein.
Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda galwch Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant: 01492 873665

AILGYLCHU

Ffonau Symudol

Os oes gennych hen ffôn symudol, a rydych yn pendroni ynglŷn â beth i’w wneud hefo fo.
Wel, rwan gallwch chi ei ailgylchu gan helpu Hosbis Dewi Sant!
Mae bocs wedi ei osod yn siopau ffonau symudol O2 ar Stryd Fawr, Bangor a Chanolfan Fictoria, Llandudno lle y gallwch roi setiau llaw hen a diangen er mwyn eu hailgylchu, gan godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant.
Gallwch hefyd adael eich hen ffonau yn unrhyw un o siopau ein Hosbis neu yn yr Hosbis ei hun.

Hen Arian ac Arian Tramor

Oeddech chi’n gwybod y gall Ewros, nodiadau a darnau arian Ewropeaidd, nodiadau a darnau arian tramor eraill, nodiadau a darnau arian cyn-ddegol, hen ddarnau arian degol 50c, 10c, 5c a hanner-ceiniogau eu troi yn arian ar gyfer yr hosbis. Os gwelwch yn dda ystyriwch eu rhoi nhw i ni.

Gallwch roi darnau arian/nodiadau yn eich Siop Hosbis Dewi Sant lleol neu yn yr Hosbis ei hun.

Stampiau wedi eu defnyddio

Gallwn godi arian oddi wrth stampiau o Brydain ac o dramor. Rydym hefyd yn casglu amlenni diwrnod cyntaf, pecynnau cyflwyno a albymau. Gall y rhain gael eu rhoi i mewn yn yr Hosbis neu yn unrhyw un o siopau’r Hosbis.

CODI ARIAN AR-LEIN

Justgiving

Ydych chi’n codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Cewch wefan codi arian yn rhad ac am ddim a gallwch gasglu’ch nawdd ar-lein: www.justgiving.com/stdavidshospice/raisemoney

Everyclick

Chwiliwch y we a codwch arian yn rhad ac am ddim
www.everyclick.com/stdavidshospice

Easyfundraising

Siopwch gyda’ch hoff adwerthwyr gan godi arian wrth brynu ar-lein www.easyfundraising.org.uk/causes/stdhospice

0
Comments

Leave a Reply