CODI ARIAN

Mae eich gwaith codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

[postgallery_image data_source=”data-9″ images_attach=”28931,28929,28927,28925,28923,28921,28919,28917″ null=”” content_type=”image” id=”stage_fundraising” timeout=”5″ align=”alignright”]

CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

Mae’n costio dros £3 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 86% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned.

Mae’r holl arian sy’n cael ei roi yn aros yn lleol ac yn helpu pobl leol.

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau, ac am gydgysylltu digwyddiadau a gychwynnwyd gan y gymuned. Os dymunwch godi arian ar gyfer yr Hosbis, holi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol ynglŷn â chodi arian i’r Hosbis, ffoniwch nhw yn uniongyrchol ar 01492 879058 ex 206 neu e-bostiwch

Hosbis Dewi Sant yn aelod o’r cynllun hunan-reoleiddio a gynigir gan y www.fundraisingregulator.org.uk

DIGWYDDIADAU’R HOSBIS – YMUNWCH YN YR HWYL!

Mae’n Adran Codi Arian yn trefnu llawer o ddigwyddiadau llawn hwyl drwy gydol y flwyddyn er mwyn i bobl o bob oedran gymryd rhan.
I ddarganfod mwy ac i gofrestru ar-lein cliciwch yma
colour-run-2

TREFNU EICH DIGWYDDIAD EICH HUN

Wrth godi arian i gefnogi ein gwaith, byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl leol sy’n ymdopi â salwch sy’n byrhau bywyd.
Mae eich cymorth yn hynod o werthfawr i ni. Mae’n costau rhedeg clinigol ar hyn o bryd yn £2 miliwn bob blwyddyn. Mae dros 84% ohono yn dod drwy godi arian a drwy roddion gwirfoddol.
Rydym wedi paratoi Pecyn Codi Arian sydd wedi ei gynllunio i’ch helpu i drefnu digwyddiad diogel a llwyddiannus. Rydym yn sylweddoli efallai na fydd llawer o’r pwyntiau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad, ond mae gwerth i’w cadw mewn cof wrth wneud penderfyniadau.


Unwaith y bydd gennych syniad o sut yr hoffech chi godi arian, os gwelwch yn dda ffoniwch yr Adran Codi Arian ar 01492 873665 a gadael i aelod o’r tîm wybod am eich cynlluniau i godi arian. Fel arall, e-bostiwch neu gwblhau’r Ffurflen Gofrestru i Godi Arian, sy’n gynwysedig yn y pecyn, a’i phostio i ni.
Heb eich cefnogaeth, ni fyddai’r Hosbis yn bodoli, felly diolch i chi am bopeth yr ydych yn ei wneud ar ein rhan.

DIGWYDDIADAU HER

P’un a yw’n Adduned Blwyddyn Newydd, uchelgais bywyd neu’n rhywbeth i’w gyflawni yn ystod blwyddyn i ffwrdd neu egwyl o’r gwaith, mae cymaint o gyfleoedd cyffrous ar gael. Cyflawnwch rhywbeth rhyfeddol, gan ddarparu arian hanfodol i elusen leol.

Dean Ward yn heicio Tryfan, gan godi £1,258 er budd Hosbis Dewi Sant.

Dean Ward yn heicio Tryfan, gan godi £1,258 er budd Hosbis Dewi Sant. Fe wnaeth Dean Ward o Fae Colwyn heicio Tryfan er mwyn chwalu rhywfaint o lwch ei ddiweddar lystad, Frank Lloyd, yn ogystal â chodi arian at Hosbis Dewi Sant, Hosbis leol i oedolion sy’n darparu gofal diwedd oes am ddim i boblRead more ⟶

Cymuned Fusnes Gogledd Cymru yn dod at ei gilydd er mwyn Hosbis Dewi Sant ac yn codi dros £10k.

Cymuned Fusnes Gogledd Cymru yn dod at ei gilydd er mwyn Hosbis Dewi Sant ac yn codi dros £10k. Ymgasglodd dros hanner cant o gwiswyr o bob cwr o Ogledd Cymru o amgylch eu gliniaduron y mis diwethaf ar gyfer Cwis Corfforaethol Rhithiol Clwb Busnes Gogledd Cymru (NWBC). Fel llawer o ddigwyddiadau eraill eleni, bu’nRead more ⟶

Ymgais cyn-Brif Weithredwr i helpu Cronfa Adfer Hosbis Dewi Sant

Ymgais cyn-Brif Weithredwr i helpu Cronfa Adfer Hosbis Dewi Sant. Yn adnabyddus am ei gyfranogiad yn nyddiau cynnar Hosbis Dewi Sant, mae Joe Ashton wedi defnyddio grym ei ysgrifbin i godi arian i’r elusen Hosbis leol. Mae Joe Ashton, awdur y llyfr a gyhoeddwyd yn ddiweddar; “A Good Life with Dementia”, yn gyn-Brif Weithredwr HosbisRead more ⟶

I fyny ac i fyny ac i ffwrdd â chi gyda Hosbis Dewi Sant.

I fyny ac i fyny ac i ffwrdd â chi gyda Hosbis Dewi Sant. Mae Hosbis Dewi Sant yn chwilio am bobl ryfygus i fentro i’r entrychion a chofrestru ar gyfer eu her Cerdded Adain 2021. Mae i gerdded adain ei wreiddiau yn nyddiau cynnar hedfan, pan oedd   rhyfygwyr di-hid yn syfrdanu’r tyrfaoedd ag arddangosfeyddRead more ⟶

Her Gafr Y Gogarth Hosbis yn codi dros £8000 hyd yma.

Her Gafr Y Gogarth Hosbis yn codi dros £8000 hyd yma. Mae chwe grŵp o gefnogwyr Hosbis Dewi Sant wedi ymgymryd â Her Gafr Y Gogarth gan godi dros £8000. Roedd yr her yn gwahodd pobl i redeg, cerdded neu feicio cymaint o gylchredi o’r Gogarth ag y gallent. Yn amrywio o her pedair awrRead more ⟶

Archebwch ymlaen llaw cyn gollwng eich rhoddion yng Nghanolfan Roddion leol Hosbis Dewi Sant.

Mae gan Hosbis Dewi Sant rwydwaith o 26 o siopau ar draws Gogledd-Orllewin Cymru, yn gwerthu dillad, bric-a-brac a dodrefn ail-law o ansawdd da. Diolch i gefnogaeth barhaus y gymuned, mae siopau’r Hosbis yn cynhyrchu ffrwd incwm hollbwysig i’r Hosbis. Ers ailagor Canolfannau Rhoddion Hosbis Dewi Sant ym mis Mehefin, mae system archebu newydd ynRead more ⟶

Tegan meddal ‘Mostyn’ Gafr y Gogarth yn cyrraedd y dref!

Mae cyflenwadau o degan meddal ‘Mostyn yr Afr’ Hosbis Dewi Sant, y bu mawr ddisgwyl amdano, yn cyrraedd yr wythnos yma. Ym mis Mehefin, gallai cefnogwyr yr Hosbis ragarchebu’r tegan meddal cynhyrchiad cyfyngedig sy’n rhan o amrywiaeth marsiandïaeth Geifr Y Gogarth a gynhyrchwyd gan Hosbis Dewi Sant i godi arian y mae’i fawr angen aRead more ⟶

Gwirfoddolwr i Hosbis Dewi Sant – Cynorthwywyr Gyrrwr yn eisiau

A oes gennych fore neu brynhawn i’w sbario, yn chwilio am rywbeth i’w wneud sy’n eich cael i godi allan? Beth am fod yn Gynorthwywr Gyrrwr i Hosbis Dewi Sant. Fe gewch y cyfle i gyfarfod llawer o bobl newydd, mynd allan ar y ffordd agored o gwmpas Gogledd-Orllewin Cymru a chefnogi gwaith ein tîmRead more ⟶

Milltiroedd Mawrglod Millie wedi’u cwblhau!

Fe wnaeth Millie Jones o Hen Golwyn, sy’n saith mlwydd oed, ymgymryd â’i Milltiroedd Mawrglod i Hosbis Dewi Sant ar ddydd Llun 24ain Awst gan reidio 20 milltir i’r Rhyl ac yn ôl ar lwybr arfordir Gogledd Cymru. Dechreuodd ei hymarfer yn nechrau Gorffennaf pan oedd hi ond chwech oed ac erbyn hyn mae hiRead more ⟶

GOGs take on the St David’s Hospice Great Orme Goat Challenge

Members of the Gog Triathlon Club rise to the challenge and every day for the month of August, one of the ladies team will cycle, run, or walk a lap on the Great Orme to raise much-needed funds for their local hospice. Organiser and club member Ceri Hughes said: “COVID-19 has hit St David’s HospiceRead more ⟶

DATHLU DRWY ROI

Defnyddiwch eich dathliad i helpu Hosbis Dewi Sant

Ydych chi’n dathlu achlysur arbennig eleni? Os yw’n ben-blwydd neu’n
ben-blwydd priodas, yn fedydd, priodas neu hyd yn oed yn amser dathlu’r Nadolig, mae Dathlu Drwy Roi yn ffordd gadarnhaol ac unigryw o’i ddathlu tra’n cefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant.
Bellach mae llawer o bobl yn gwneud i achlysuron arbennig gyfrif, drwy ddewis gofyn am roddion i Hosbis Dewi Sant yn lle cael anrhegion, blodau a chardiau, neu, yn hytrach na rhoi ‘ffafriau’ yn eich priodas, drwy adael i’ch gwesteion wybod eich bod wedi rhoi i Hosbis Dewi Sant yn lle (gallwn ddylunio cardiau bach ar gyfer eich bwrddau yn hysbysu eich gwesteion o’ch dewis).
Gallwn gynnig amlenni rhodd i chi er mwyn eu gyrru i westeion, neu eu gadael ar fyrddau yn ystod eich dathliad. Gallent ddewis Cynorthwyo’u Rhodd a fydd yn ychwanegu 25c ychwanegol i bob £1 a roddir, heb unrhyw gost ychwanegol i chi neu iddyn nhw. Cofiwch – gallwch hefyd greu tudalen ‘Just Giving’ i alluogi i’ch teulu a chyfeillion wneud eu rhodd i’r hosbis ar-lein.
Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda galwch Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant: 01492 873665

AILGYLCHU

Ffonau Symudol

Os oes gennych hen ffôn symudol, a rydych yn pendroni ynglŷn â beth i’w wneud hefo fo.
Wel, rwan gallwch chi ei ailgylchu gan helpu Hosbis Dewi Sant!
Mae bocs wedi ei osod yn siopau ffonau symudol O2 ar Stryd Fawr, Bangor a Chanolfan Fictoria, Llandudno lle y gallwch roi setiau llaw hen a diangen er mwyn eu hailgylchu, gan godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant.
Gallwch hefyd adael eich hen ffonau yn unrhyw un o siopau ein Hosbis neu yn yr Hosbis ei hun.

Hen Arian ac Arian Tramor

Oeddech chi’n gwybod y gall Ewros, nodiadau a darnau arian Ewropeaidd, nodiadau a darnau arian tramor eraill, nodiadau a darnau arian cyn-ddegol, hen ddarnau arian degol 50c, 10c, 5c a hanner-ceiniogau eu troi yn arian ar gyfer yr hosbis. Os gwelwch yn dda ystyriwch eu rhoi nhw i ni.

Gallwch roi darnau arian/nodiadau yn eich Siop Hosbis Dewi Sant lleol neu yn yr Hosbis ei hun.

Stampiau wedi eu defnyddio

Gallwn godi arian oddi wrth stampiau o Brydain ac o dramor. Rydym hefyd yn casglu amlenni diwrnod cyntaf, pecynnau cyflwyno a albymau. Gall y rhain gael eu rhoi i mewn yn yr Hosbis neu yn unrhyw un o siopau’r Hosbis.

CODI ARIAN AR-LEIN

Justgiving

Ydych chi’n codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Cewch wefan codi arian yn rhad ac am ddim a gallwch gasglu’ch nawdd ar-lein: www.justgiving.com/stdavidshospice/raisemoney

Everyclick

Chwiliwch y we a codwch arian yn rhad ac am ddim
www.everyclick.com/stdavidshospice

Easyfundraising

Siopwch gyda’ch hoff adwerthwyr gan godi arian wrth brynu ar-lein www.easyfundraising.org.uk/causes/stdhospice

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO