CODI ARIAN

Mae eich gwaith codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

[postgallery_image data_source=”data-9″ images_attach=”28931,28929,28927,28925,28923,28921,28919,28917″ null=”” content_type=”image” id=”stage_fundraising” timeout=”5″ align=”alignright”]

CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

Mae’n costio dros £3 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 86% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned.

Mae’r holl arian sy’n cael ei roi yn aros yn lleol ac yn helpu pobl leol.

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau, ac am gydgysylltu digwyddiadau a gychwynnwyd gan y gymuned. Os dymunwch godi arian ar gyfer yr Hosbis, holi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol ynglŷn â chodi arian i’r Hosbis, ffoniwch nhw yn uniongyrchol ar 01492 879058 ex 206 neu e-bostiwch

Hosbis Dewi Sant yn aelod o’r cynllun hunan-reoleiddio a gynigir gan y www.fundraisingregulator.org.uk

DIGWYDDIADAU’R HOSBIS – YMUNWCH YN YR HWYL!

Mae’n Adran Codi Arian yn trefnu llawer o ddigwyddiadau llawn hwyl drwy gydol y flwyddyn er mwyn i bobl o bob oedran gymryd rhan.
I ddarganfod mwy ac i gofrestru ar-lein cliciwch yma
colour-run-2

TREFNU EICH DIGWYDDIAD EICH HUN

Wrth godi arian i gefnogi ein gwaith, byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl leol sy’n ymdopi â salwch sy’n byrhau bywyd.
Mae eich cymorth yn hynod o werthfawr i ni. Mae’n costau rhedeg clinigol ar hyn o bryd yn £2 miliwn bob blwyddyn. Mae dros 84% ohono yn dod drwy godi arian a drwy roddion gwirfoddol.
Rydym wedi paratoi Pecyn Codi Arian sydd wedi ei gynllunio i’ch helpu i drefnu digwyddiad diogel a llwyddiannus. Rydym yn sylweddoli efallai na fydd llawer o’r pwyntiau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad, ond mae gwerth i’w cadw mewn cof wrth wneud penderfyniadau.


Unwaith y bydd gennych syniad o sut yr hoffech chi godi arian, os gwelwch yn dda ffoniwch yr Adran Codi Arian ar 01492 873665 a gadael i aelod o’r tîm wybod am eich cynlluniau i godi arian. Fel arall, e-bostiwch neu gwblhau’r Ffurflen Gofrestru i Godi Arian, sy’n gynwysedig yn y pecyn, a’i phostio i ni.
Heb eich cefnogaeth, ni fyddai’r Hosbis yn bodoli, felly diolch i chi am bopeth yr ydych yn ei wneud ar ein rhan.

DIGWYDDIADAU HER

P’un a yw’n Adduned Blwyddyn Newydd, uchelgais bywyd neu’n rhywbeth i’w gyflawni yn ystod blwyddyn i ffwrdd neu egwyl o’r gwaith, mae cymaint o gyfleoedd cyffrous ar gael. Cyflawnwch rhywbeth rhyfeddol, gan ddarparu arian hanfodol i elusen leol.

Her Beicio Jack I’r Hosbis

Reid wych Jack o amgylch y Gogarth i Hosbis leol i oedolion. Mae elusennau lleol ac achosion teilwng ag angen ein help yn awr yn fwy nag erioed. Mae’r pandemig coronafeirws wedi gwneud pethau’n eithriadol o anodd iddynt godi arian yn eu ffordd arferol, ond penderfynodd disgybl o Ysgol Rydal Penrhos dreulio rhan o’i egwylRead more ⟶

Her 2000 Byrpî Pen-blwydd Maria

Mae cefnogwr i’r Hosbis o Gonwy, Maria Nolan, sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 40 ar yr 17eg o’r mis hwn, yn ymdrechu i wneud 2,000 naid wasg neu byrpî mewn dwy wythnos i godi arian at Hosbis Dewi Sant. Math o ymarfer corff dwysedd uchel yw byrpîs, sy’n cyfuno hyfforddiant cryfder a hyfforddiant aerobig ynRead more ⟶

Ymunwch â Throchiad Gŵyl San Steffan oerllyd gwahanol.

Ymunwch â Throchiad Gŵyl San Steffan oerllyd gwahanol. Megis gyda llawer o ddigwyddiadau yn 2020, mae Trochiad Gŵyl San Steffan Bae Colwyn yn mynd yn rhithiol. (Mandy Jones a Melanie Palmer o Redwyr Porth Eirias Runners a aeth am drochiad y llynedd mewn gwisg ffansi)   Mae’r trochiad blynyddol wedi denu tyrfaoedd o bobman gydaRead more ⟶

Maddie Evans a’i dau gi Bobby a Bella yn bwriadu rhedeg hanner marathon er budd Hosbis Dewi Sant.

 Maddie Evans a’i dau gi Bobby a Bella yn bwriadu rhedeg hanner marathon er budd Hosbis Dewi Sant. Bydd Maddie Evans, myfyrwraig nyrsio o Gaernarfon yn rhedeg ei hanner marathon cyntaf erioed er cof am ei mam Lorraine Beattie a dderbyniodd ofal dros dair blynedd ar ddeg yn ôl gan Hosbis Dewi Sant, Hosbis leolRead more ⟶

Her rownd y byd er budd Hosbis

Her rownd y byd er budd Hosbis Mae staff â chalonnau mawr mewn cymdeithas dai wedi mynd i’r afael â her uchelgeisiol teithio rownd y byd er budd hosbis pwysig lleol. Mae’r tîm o bron i 100 o bobl yn Cartrefi Conwy yn ceisio cerdded, rhedeg, beicio, hopian a hyd yn oed sgipio 25,000 milltir,Read more ⟶

Golffwyr yn bwrw iddi ac yn codi dros £700 at Hosbis Dewi Sant

Golffwyr yn bwrw iddi ac yn codi dros £700 at Hosbis Dewi Sant Ailagorodd Cwrs Golff y Gogarth ar ôl y cyfnod clo cyntaf ar gyfer tymor yr haf. I ddangos cefnogaeth i’w hosbis leol mewn cyfnod cythryblus, bu’r atyniad i ymwelwyr yn Llandudno yn garedig iawn yn  rhoi £1 o bob tocyn teulu aRead more ⟶

Mae pob dydd yn Ddiwrnod Siwmper Nadolig i Godwyr Arian Hosbis!

Mae pob dydd yn Ddiwrnod Siwmper Nadolig i Godwyr Arian Hosbis! Yn draddodiadol, tynnir y llwch oddi ar y dilledyn gweu Nadoligaidd ar gyfer diwrnod Siwmper Nadolig y swyddfa er mwyn elusen. Eleni, mae aelodau Tîm Codi Arian Hosbis Dewi Sant wedi mynd â phethau un cam ymhellach gyda Her Siwmper Nadolig. (James, Keri aRead more ⟶

Teulu a ffrindiau’n gwisgo gwisg ffansi gyda thema Queen ar gyfer taith gerdded elusennol er cof am Bill

Teulu a ffrindiau’n gwisgo gwisg ffansi gyda thema Queen ar gyfer taith gerdded elusennol er cof am Bill I ddangos cefnogaeth i Hosbis Dewi Sant a’u cariad at eu hannwyl Bill Turner, fe wnaeth mwy na phump ar hugain o deulu a ffrindiau gwblhau taith gerdded o chwe milltir o amgylch Marine Drive y Gogarth.Read more ⟶

Myn gafr ieuengaf Y Gogarth, oedd yn amddifad ac sydd wedi’i fabwysiadu gan fwch gafr gofalgar.

Myn gafr ieuengaf Y Gogarth, oedd yn amddifad ac sydd wedi’i fabwysiadu gan fwch gafr gofalgar. Mae bychod geifr y Gogarth wedi’u gweld yn edrych allan am ei gilydd, yn union fel y maen nhw wedi gofalu am Hosbis Dewi Sant drwy gyfnod rhyfedd 2020. (Billy a’r myn gafr) Mae myn gafr ifanc sy’n ymddangosRead more ⟶

Hwyl Nadoligaidd yn dod o hyd i Mostyn Gafr Y Gogarth

Hwyl Nadoligaidd yn dod o hyd i Mostyn Gafr Y Gogarth Mae Gafr enwog Y Gogarth yn bod yn ddireidus eto, a’r tro hwn mae o’n cuddio mewn gêm Nadoligaidd newydd i godi arian at hosbis leol i oedolion. Mae Hosbis Dewi Sant yn cynnal cystadleuaeth hwyliog i bawb gymryd rhan ynddi a hithau’n dymorRead more ⟶

DATHLU DRWY ROI

Defnyddiwch eich dathliad i helpu Hosbis Dewi Sant

Ydych chi’n dathlu achlysur arbennig eleni? Os yw’n ben-blwydd neu’n
ben-blwydd priodas, yn fedydd, priodas neu hyd yn oed yn amser dathlu’r Nadolig, mae Dathlu Drwy Roi yn ffordd gadarnhaol ac unigryw o’i ddathlu tra’n cefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant.
Bellach mae llawer o bobl yn gwneud i achlysuron arbennig gyfrif, drwy ddewis gofyn am roddion i Hosbis Dewi Sant yn lle cael anrhegion, blodau a chardiau, neu, yn hytrach na rhoi ‘ffafriau’ yn eich priodas, drwy adael i’ch gwesteion wybod eich bod wedi rhoi i Hosbis Dewi Sant yn lle (gallwn ddylunio cardiau bach ar gyfer eich bwrddau yn hysbysu eich gwesteion o’ch dewis).
Gallwn gynnig amlenni rhodd i chi er mwyn eu gyrru i westeion, neu eu gadael ar fyrddau yn ystod eich dathliad. Gallent ddewis Cynorthwyo’u Rhodd a fydd yn ychwanegu 25c ychwanegol i bob £1 a roddir, heb unrhyw gost ychwanegol i chi neu iddyn nhw. Cofiwch – gallwch hefyd greu tudalen ‘Just Giving’ i alluogi i’ch teulu a chyfeillion wneud eu rhodd i’r hosbis ar-lein.
Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda galwch Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant: 01492 873665

AILGYLCHU

Ffonau Symudol

Os oes gennych hen ffôn symudol, a rydych yn pendroni ynglŷn â beth i’w wneud hefo fo.
Wel, rwan gallwch chi ei ailgylchu gan helpu Hosbis Dewi Sant!
Mae bocs wedi ei osod yn siopau ffonau symudol O2 ar Stryd Fawr, Bangor a Chanolfan Fictoria, Llandudno lle y gallwch roi setiau llaw hen a diangen er mwyn eu hailgylchu, gan godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant.
Gallwch hefyd adael eich hen ffonau yn unrhyw un o siopau ein Hosbis neu yn yr Hosbis ei hun.

Hen Arian ac Arian Tramor

Oeddech chi’n gwybod y gall Ewros, nodiadau a darnau arian Ewropeaidd, nodiadau a darnau arian tramor eraill, nodiadau a darnau arian cyn-ddegol, hen ddarnau arian degol 50c, 10c, 5c a hanner-ceiniogau eu troi yn arian ar gyfer yr hosbis. Os gwelwch yn dda ystyriwch eu rhoi nhw i ni.

Gallwch roi darnau arian/nodiadau yn eich Siop Hosbis Dewi Sant lleol neu yn yr Hosbis ei hun.

Stampiau wedi eu defnyddio

Gallwn godi arian oddi wrth stampiau o Brydain ac o dramor. Rydym hefyd yn casglu amlenni diwrnod cyntaf, pecynnau cyflwyno a albymau. Gall y rhain gael eu rhoi i mewn yn yr Hosbis neu yn unrhyw un o siopau’r Hosbis.

CODI ARIAN AR-LEIN

Justgiving

Ydych chi’n codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Cewch wefan codi arian yn rhad ac am ddim a gallwch gasglu’ch nawdd ar-lein: www.justgiving.com/stdavidshospice/raisemoney

Everyclick

Chwiliwch y we a codwch arian yn rhad ac am ddim
www.everyclick.com/stdavidshospice

Easyfundraising

Siopwch gyda’ch hoff adwerthwyr gan godi arian wrth brynu ar-lein www.easyfundraising.org.uk/causes/stdhospice

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO