Mae eich gwaith codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

Mae’n costio dros £3 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 86% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned.

Mae’r holl arian sy’n cael ei roi yn aros yn lleol ac yn helpu pobl leol.

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau, ac am gydgysylltu digwyddiadau a gychwynnwyd gan y gymuned. Os dymunwch godi arian ar gyfer yr Hosbis, holi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol ynglŷn â chodi arian i’r Hosbis, ffoniwch nhw yn uniongyrchol ar 01492 879058 ex 206 neu e-bostiwch

Hosbis Dewi Sant yn aelod o’r cynllun hunan-reoleiddio a gynigir gan y www.fundraisingregulator.org.uk

DIGWYDDIADAU’R HOSBIS – YMUNWCH YN YR HWYL!

Mae’n Adran Codi Arian yn trefnu llawer o ddigwyddiadau llawn hwyl drwy gydol y flwyddyn er mwyn i bobl o bob oedran gymryd rhan.
I ddarganfod mwy ac i gofrestru ar-lein cliciwch yma
colour-run-2

TREFNU EICH DIGWYDDIAD EICH HUN

Wrth godi arian i gefnogi ein gwaith, byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl leol sy’n ymdopi â salwch sy’n byrhau bywyd.
Mae eich cymorth yn hynod o werthfawr i ni. Mae’n costau rhedeg clinigol ar hyn o bryd yn £2 miliwn bob blwyddyn. Mae dros 84% ohono yn dod drwy godi arian a drwy roddion gwirfoddol.
Rydym wedi paratoi Pecyn Codi Arian sydd wedi ei gynllunio i’ch helpu i drefnu digwyddiad diogel a llwyddiannus. Rydym yn sylweddoli efallai na fydd llawer o’r pwyntiau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad, ond mae gwerth i’w cadw mewn cof wrth wneud penderfyniadau.


Unwaith y bydd gennych syniad o sut yr hoffech chi godi arian, os gwelwch yn dda ffoniwch yr Adran Codi Arian ar 01492 873665 a gadael i aelod o’r tîm wybod am eich cynlluniau i godi arian. Fel arall, e-bostiwch neu gwblhau’r Ffurflen Gofrestru i Godi Arian, sy’n gynwysedig yn y pecyn, a’i phostio i ni.
Heb eich cefnogaeth, ni fyddai’r Hosbis yn bodoli, felly diolch i chi am bopeth yr ydych yn ei wneud ar ein rhan.

DIGWYDDIADAU HER

P’un a yw’n Adduned Blwyddyn Newydd, uchelgais bywyd neu’n rhywbeth i’w gyflawni yn ystod blwyddyn i ffwrdd neu egwyl o’r gwaith, mae cymaint o gyfleoedd cyffrous ar gael. Cyflawnwch rhywbeth rhyfeddol, gan ddarparu arian hanfodol i elusen leol.

Dathlu degawd o godi arian i Hosbis Dewi Sant

Preswylwyr Penrhyn Court, Bae Penrhyn yn codi eu cwpanau i ddathlu 10 mlynedd o godi arian i’w helusen ddewisedig, Hosbis Dewi Sant. Mae’r grŵp yn cynnal boreau coffi yn yr haf ac adeg y Nadolig gydag amrywiaeth o stondinau a rafflau yn llenwi eu lolfa ddydd, ac maen nhw’n casglu arian mân mewn tiwbiau plastigContinue reading

Hosbis yn Derbyn Rhodd Gan y Seiri Rhyddion

Y Sefydliad Elusennol Saeryddol yn cefnogi hosbis leol, Hosbis Dewi Sant, Llandudno gyda rhodd o £1,486 i’w ddefnyddio at wasanaethau clinigol. Ym mis Rhagfyr 2018, dyfarnodd Y Sefydliad Elusennol Saeryddol bron £1,500 i’r hosbis leol i oedolion, sy’n darparu gwasanaethau gofal lliniarol ar gyfer pobl Gogledd-Orllewin Cymru trwy ddarparu Gofal Cleifion Mewnol ochr yn ochrContinue reading

Blwyddyn newydd, her newydd – Mentrwch i’r entrychion er mwyn Hosbis Dewi Sant!

Mae Hosbis Dewi Sant yn chwilio ledled y wlad am bobl fentrus sydd arnynt eisiau profiad a fydd yn aros gyda nhw am weddill eu hoes wrth iddynt godi arian at achos gwych. Fe allech fod yn sefyll ar ymyl drws agored mewn awyren sy’n hedfan 10,000 o droedfeddi dros gefn gwlad prydferth Swydd Amwythig.Continue reading

Meddyg Mewn Gofal Lliniarol

Cyfeirnod Swydd: 2019-003 Cyfle Swydd – Meddyg Mewn Gofal Lliniarol – Hosbis Dewi Sant, Llandudno Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â thîm amlddisgyblaethol ymroddedig dan arweiniad meddyg ymgynghorol sy’n darparu gofal lliniarol arbenigol i gleifion preswyl ar gyfer Gogledd-Orllewin Cymru. Mae Hosbis Dewi Sant yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â’u tîmContinue reading

Ymunwch â Ras Hwyl 1km Nick Beer!

Bydd Clwb Rhedwyr Ffordd Gogledd Cymru (NWRRC) yn cynnal Ras Hwyl 1km Nick Beer am y tro cyntaf erioed y mis nesaf. Bydd y digwyddiad teuluol yn cael ei gynnal ar Bromenâd Llandudno, yn dilyn llwybr o Westy’r Imperial i’r Senotaff. Mae Ysgrifennydd Rasys NWRRC, Kay Hatton yn gwahodd pawb i gymryd rhan: “Mae’r rasContinue reading

Yn cerdded bob dydd i godi arian at Hosbis Dewi Sant

I’r rhan fwyaf ohonom, mae boreau tywyll oer mis Ionawr yn wahoddiad i swatio dan y duvet nes i’r cloc larwm ganu. Ond mae grŵp cerdded lleol yn croesawu’r boreau cynnar i godi arian at eu hosbis leol. Mae Tommy Lyness o Landudno, a grŵp o ffrindiau yn rhoi’u hesgidiau cerdded am eu traed bobContinue reading

Raffl Blwyddyn Newydd 2019 – canlyniadau

Gwobr 1af (£2000) Tocyn rhif 083996 (Caernarfon) Ail Wobr (£500) Tocyn rhif 133635 (Conwy) 3ydd Wobr (£100) Tocyn rhif 045026 (Bae Penrhyn) Diolch i bawb a gefnogodd ein helusen trwy brynu tocyn raffl!

Mae’n Flwyddyn Newydd, gwirfoddolwch!

Mae Hosbis Dewi Sant yn apelio at bobl leol i roi bore neu brynhawn o’u hwythnos i achos da. Mae angen gwirfoddolwyr yn y Siop Ailddefnydd yng nghanolfan Ailgylchu Mochdre yn Ffordd Bron-y-Nant. Mae’r siop, a agorwyd ym mis Mai y llynedd, yn llawn eitemau sydd wedi’u caru o’r blaen ac sy’n aros am gartrefContinue reading

Gwraig 80 mlwydd oed ar fin rhedeg ei 15fed Marathon yn Llundain er budd gofal Hosbis lleol

Bydd Margaret Williams o Hen Golwyn, sy’n rhedwraig selog, yn clymu careiau ei hesgidiau ymarfer unwaith eto ac yn ei hel hi am strydoedd Llundain ym mis Ebrill argyfer yr her redeg 26.5 milltir boblogaidd. A hithau wedi rhedeg i elusennau eraill o’r blaen (Ymchwil Leucemia, Barnardo’s, Ymchwil MS a’r Uned Strôc, Ysbyty Glan Clwyd)Continue reading

Cardiau cartref yn codi dros £11,000 i Hosbis leol

Mae Carol Thorne o Landudno yn hoff iawn o dynnu lluniau. Mae hi’n frwd ynghylch dal delweddau prydferth gyda’i chamera. Yn 2011 penderfynodd Carol, sy’n aelod o grŵp Ffotograffiaeth U3A yn Llandudno, ddefnyddio’i dawn i godi arian at ei hosbis leol. Yn ddyddiol mae hi’n creu cardiau o waith llaw gyda’r delweddau y mae hiContinue reading

DATHLU DRWY ROI

Defnyddiwch eich dathliad i helpu Hosbis Dewi Sant

Ydych chi’n dathlu achlysur arbennig eleni? Os yw’n ben-blwydd neu’n
ben-blwydd priodas, yn fedydd, priodas neu hyd yn oed yn amser dathlu’r Nadolig, mae Dathlu Drwy Roi yn ffordd gadarnhaol ac unigryw o’i ddathlu tra’n cefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant.
Bellach mae llawer o bobl yn gwneud i achlysuron arbennig gyfrif, drwy ddewis gofyn am roddion i Hosbis Dewi Sant yn lle cael anrhegion, blodau a chardiau, neu, yn hytrach na rhoi ‘ffafriau’ yn eich priodas, drwy adael i’ch gwesteion wybod eich bod wedi rhoi i Hosbis Dewi Sant yn lle (gallwn ddylunio cardiau bach ar gyfer eich bwrddau yn hysbysu eich gwesteion o’ch dewis).
Gallwn gynnig amlenni rhodd i chi er mwyn eu gyrru i westeion, neu eu gadael ar fyrddau yn ystod eich dathliad. Gallent ddewis Cynorthwyo’u Rhodd a fydd yn ychwanegu 25c ychwanegol i bob £1 a roddir, heb unrhyw gost ychwanegol i chi neu iddyn nhw. Cofiwch – gallwch hefyd greu tudalen ‘Just Giving’ i alluogi i’ch teulu a chyfeillion wneud eu rhodd i’r hosbis ar-lein.
Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda galwch Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant: 01492 873665

AILGYLCHU

Ffonau Symudol

Os oes gennych hen ffôn symudol, a rydych yn pendroni ynglŷn â beth i’w wneud hefo fo.
Wel, rwan gallwch chi ei ailgylchu gan helpu Hosbis Dewi Sant!
Mae bocs wedi ei osod yn siopau ffonau symudol O2 ar Stryd Fawr, Bangor a Chanolfan Fictoria, Llandudno lle y gallwch roi setiau llaw hen a diangen er mwyn eu hailgylchu, gan godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant.
Gallwch hefyd adael eich hen ffonau yn unrhyw un o siopau ein Hosbis neu yn yr Hosbis ei hun.

Hen Arian ac Arian Tramor

Oeddech chi’n gwybod y gall Ewros, nodiadau a darnau arian Ewropeaidd, nodiadau a darnau arian tramor eraill, nodiadau a darnau arian cyn-ddegol, hen ddarnau arian degol 50c, 10c, 5c a hanner-ceiniogau eu troi yn arian ar gyfer yr hosbis. Os gwelwch yn dda ystyriwch eu rhoi nhw i ni.

Gallwch roi darnau arian/nodiadau yn eich Siop Hosbis Dewi Sant lleol neu yn yr Hosbis ei hun.

Stampiau wedi eu defnyddio

Gallwn godi arian oddi wrth stampiau o Brydain ac o dramor. Rydym hefyd yn casglu amlenni diwrnod cyntaf, pecynnau cyflwyno a albymau. Gall y rhain gael eu rhoi i mewn yn yr Hosbis neu yn unrhyw un o siopau’r Hosbis.

CODI ARIAN AR-LEIN

Justgiving

Ydych chi’n codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Cewch wefan codi arian yn rhad ac am ddim a gallwch gasglu’ch nawdd ar-lein: www.justgiving.com/stdavidshospice/raisemoney

Everyclick

Chwiliwch y we a codwch arian yn rhad ac am ddim
www.everyclick.com/stdavidshospice

Easyfundraising

Siopwch gyda’ch hoff adwerthwyr gan godi arian wrth brynu ar-lein www.easyfundraising.org.uk/causes/stdhospice

0
Comments

Leave a Reply