Mae eich gwaith codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

Mae’n costio dros £3 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 86% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned.

Mae’r holl arian sy’n cael ei roi yn aros yn lleol ac yn helpu pobl leol.

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau, ac am gydgysylltu digwyddiadau a gychwynnwyd gan y gymuned. Os dymunwch godi arian ar gyfer yr Hosbis, holi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol ynglŷn â chodi arian i’r Hosbis, ffoniwch nhw yn uniongyrchol ar 01492 879058 ex 206 neu e-bostiwch

Hosbis Dewi Sant yn aelod o’r cynllun hunan-reoleiddio a gynigir gan y www.fundraisingregulator.org.uk

DIGWYDDIADAU’R HOSBIS – YMUNWCH YN YR HWYL!

Mae’n Adran Codi Arian yn trefnu llawer o ddigwyddiadau llawn hwyl drwy gydol y flwyddyn er mwyn i bobl o bob oedran gymryd rhan.
I ddarganfod mwy ac i gofrestru ar-lein cliciwch yma
colour-run-2

TREFNU EICH DIGWYDDIAD EICH HUN

Wrth godi arian i gefnogi ein gwaith, byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl leol sy’n ymdopi â salwch sy’n byrhau bywyd.
Mae eich cymorth yn hynod o werthfawr i ni. Mae’n costau rhedeg clinigol ar hyn o bryd yn £2 miliwn bob blwyddyn. Mae dros 84% ohono yn dod drwy godi arian a drwy roddion gwirfoddol.
Rydym wedi paratoi Pecyn Codi Arian sydd wedi ei gynllunio i’ch helpu i drefnu digwyddiad diogel a llwyddiannus. Rydym yn sylweddoli efallai na fydd llawer o’r pwyntiau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad, ond mae gwerth i’w cadw mewn cof wrth wneud penderfyniadau.


Unwaith y bydd gennych syniad o sut yr hoffech chi godi arian, os gwelwch yn dda ffoniwch yr Adran Codi Arian ar 01492 873665 a gadael i aelod o’r tîm wybod am eich cynlluniau i godi arian. Fel arall, e-bostiwch neu gwblhau’r Ffurflen Gofrestru i Godi Arian, sy’n gynwysedig yn y pecyn, a’i phostio i ni.
Heb eich cefnogaeth, ni fyddai’r Hosbis yn bodoli, felly diolch i chi am bopeth yr ydych yn ei wneud ar ein rhan.

DIGWYDDIADAU HER

P’un a yw’n Adduned Blwyddyn Newydd, uchelgais bywyd neu’n rhywbeth i’w gyflawni yn ystod blwyddyn i ffwrdd neu egwyl o’r gwaith, mae cymaint o gyfleoedd cyffrous ar gael. Cyflawnwch rhywbeth rhyfeddol, gan ddarparu arian hanfodol i elusen leol.

Merch yn ymgymryd â her rhedeg 300k er cof am ei mam

Mae Diane Snodin, 31 o Lanbedrgoch, Ynys Môn yn wreiddiol wedi gosod her iddi ei hun a fydd yn ei gweld yn clymu careiau ei hesgidiau ymarfer ac yn troedio strydoedd Paris i godi arian sydd ei angen i Hosbis Dewi Sant. Bu ei mam Margaret Owen o Fenllech farw yn Hosbis Dewi Sant ynContinue reading

Telynores a chyfansoddwraig ryngwladol enwog yn dod i Landudno

Bydd Catrin Finch, un o delynorion mwyaf dawnus ei chenhedlaeth yn dangos ei chefnogaeth i ofal hosbis ac yn troedio i’r llwyfan mewn cyngerdd un-tro i ddathlu 20 mlynedd o ofal yn Hosbis Dewi Sant. Ar ddydd Sadwrn 23ain Tachwedd, bydd Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Llandudno wedi’i llenwi â seiniau hyfryd y delynores syddContinue reading

Miloedd o bunnoedd wedi’u codi i Hosbis i oedolion er cof am Maggie

Wedi’u hysbrydoli gan y gofal yn Hosbis Dewi Sant, dangosodd teulu o Lanberis eu cefnogaeth trwy drefnu noson fingo elusennol. Bu farw Maggie Price yn yr Hosbis ym mis Mehefin 2019.  Fe wnaeth y gofal arbenigol a’r gefnogaeth a gynigiwyd i Maggie a’i theulu ysbrydoli ei dwy ferch, Claudette a Tracy, ynghyd â chwaer Maggie,Continue reading

Siop newydd Hosbis Dewi Sant yn agor yng Nghaergybi

Mae Hosbis Dewi Sant wedi ychwanegu at ei phortffolio o siopau ar ôl agor ei siop newydd yng Nghaergybi yr wythnos ddiwethaf. Torrodd Maer Tref Caergybi, y Cynghorydd Alan Williams a’r cyflwynydd radio lleol, Kev Bach y rhuban ac agor y siop yn swyddogol ar gyfer busnes fore dydd Iau (17eg Hydref). Mae’r siop, ynContinue reading

Garddwest yn codi dros £1400 at Hosbis newydd Ynys Môn

Mae Grŵp Sefydliad y Merched Llaneilian wedi cynnal garddwest agored yn llwyddiannus i godi arian at yr is-uned cleifion mewnol sy’n cael ei datblygu gan Hosbis Dewi Sant. Yn cael ei chynnal yng nghartref ysgrifennydd y grŵp Ann Collins, aeth yr ymwelwyr am dro o amgylch y gerddi hardd, cyn cael eu tretio i ddewisContinue reading

Cyngerdd ugeinmlwyddiant i godi’r to

Ymunwch â Hosbis Dewi Sant ar gyfer cyngerdd unigryw arbennig sy’n dathlu Ugeinmlwyddiant Hosbis Dewi Sant yn darparu gofal diwedd oes yng nghymunedau Gogledd-Orllewin Cymru. Ar ddydd Sadwrn 23ain Tachwedd, bydd Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Llandudno yn cael ei llenwi â seiniau hyfryd y delynores Catrin Finch sydd wedi ennill clod beirniadol a llawerContinue reading

Dewrder eillio’r pen er mwyn elusen

Mae un o gefnogwyr yr hosbis ar fin profi ei bod hi dipyn uwchben y gweddill – trwy gael eillio’i phen er mwyn elusen. Y Sadwrn nesaf, 19eg Hydref, bydd Joanna Entwisle, 37, o Landudno yn ‘herio eilliad’ er budd Hosbis Dewi Sant a Chymorth Canser Macmillan. Dewisodd Joanna, sydd yn ei phumed wythnos oContinue reading

Hosbis Dewi Sant yn dangos i’r cyhoedd beth yn union y mae’n ei gymryd i ddarparu gofal diwedd oes wrth i Wythnos Gofal Hosbis gychwyn

Chwe meddyg, 32 nyrs, pum therapydd, dros 350 o wirfoddolwyr a llawer o ‘baneidiau o de – dyma ond rywfaint o beth y mae’n ei gymryd i Hosbis Dewi Sant ddarparu gofal diwedd oes i bobl ar draws Gogledd-Orllewin Cymru a’u hanwyliaid. Dyma fymryn o beth sydd ei angen er mwyn i’r Hosbis gynnig eiContinue reading

Diweddariad Prosiect Hosbis Ynys Môn 29.09.19

Ar ôl dwy flynedd o wneud y trefniadau, bydd y gwaith o adeiladu Hosbis Ynys Môn yn dechrau o’r diwedd y mis hwn gyda’r bwriad o’i chwblhau cyn diwedd y flwyddyn. Diolchwn i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am weithio gyda ni ar y prosiect hwn i sicrhau y gallwn dyfu ein nifer o welyauContinue reading

Busnesau Gogledd Cymru’n mynd benben er mwyn gofal Hosbis lleol

Mae Busnesau Gogledd Cymru wedi mynd benben yn Her Cwis Corfforaethol mwyaf y Gogledd i godi arian at ofal Hosbis lleol. Mae Banc Barclays, gyda chymorth Clwb Busnes Gogledd Cymru, wedi codi £16,000 at Hosbis Dewi Sant trwy Noson Gwis Corfforaethol ‘Profi’r Tîm’, a gynhaliwyd yn Venue Cymru yn ôl ym mis Mai, ac aContinue reading

DATHLU DRWY ROI

Defnyddiwch eich dathliad i helpu Hosbis Dewi Sant

Ydych chi’n dathlu achlysur arbennig eleni? Os yw’n ben-blwydd neu’n
ben-blwydd priodas, yn fedydd, priodas neu hyd yn oed yn amser dathlu’r Nadolig, mae Dathlu Drwy Roi yn ffordd gadarnhaol ac unigryw o’i ddathlu tra’n cefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant.
Bellach mae llawer o bobl yn gwneud i achlysuron arbennig gyfrif, drwy ddewis gofyn am roddion i Hosbis Dewi Sant yn lle cael anrhegion, blodau a chardiau, neu, yn hytrach na rhoi ‘ffafriau’ yn eich priodas, drwy adael i’ch gwesteion wybod eich bod wedi rhoi i Hosbis Dewi Sant yn lle (gallwn ddylunio cardiau bach ar gyfer eich bwrddau yn hysbysu eich gwesteion o’ch dewis).
Gallwn gynnig amlenni rhodd i chi er mwyn eu gyrru i westeion, neu eu gadael ar fyrddau yn ystod eich dathliad. Gallent ddewis Cynorthwyo’u Rhodd a fydd yn ychwanegu 25c ychwanegol i bob £1 a roddir, heb unrhyw gost ychwanegol i chi neu iddyn nhw. Cofiwch – gallwch hefyd greu tudalen ‘Just Giving’ i alluogi i’ch teulu a chyfeillion wneud eu rhodd i’r hosbis ar-lein.
Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda galwch Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant: 01492 873665

AILGYLCHU

Ffonau Symudol

Os oes gennych hen ffôn symudol, a rydych yn pendroni ynglŷn â beth i’w wneud hefo fo.
Wel, rwan gallwch chi ei ailgylchu gan helpu Hosbis Dewi Sant!
Mae bocs wedi ei osod yn siopau ffonau symudol O2 ar Stryd Fawr, Bangor a Chanolfan Fictoria, Llandudno lle y gallwch roi setiau llaw hen a diangen er mwyn eu hailgylchu, gan godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant.
Gallwch hefyd adael eich hen ffonau yn unrhyw un o siopau ein Hosbis neu yn yr Hosbis ei hun.

Hen Arian ac Arian Tramor

Oeddech chi’n gwybod y gall Ewros, nodiadau a darnau arian Ewropeaidd, nodiadau a darnau arian tramor eraill, nodiadau a darnau arian cyn-ddegol, hen ddarnau arian degol 50c, 10c, 5c a hanner-ceiniogau eu troi yn arian ar gyfer yr hosbis. Os gwelwch yn dda ystyriwch eu rhoi nhw i ni.

Gallwch roi darnau arian/nodiadau yn eich Siop Hosbis Dewi Sant lleol neu yn yr Hosbis ei hun.

Stampiau wedi eu defnyddio

Gallwn godi arian oddi wrth stampiau o Brydain ac o dramor. Rydym hefyd yn casglu amlenni diwrnod cyntaf, pecynnau cyflwyno a albymau. Gall y rhain gael eu rhoi i mewn yn yr Hosbis neu yn unrhyw un o siopau’r Hosbis.

CODI ARIAN AR-LEIN

Justgiving

Ydych chi’n codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Cewch wefan codi arian yn rhad ac am ddim a gallwch gasglu’ch nawdd ar-lein: www.justgiving.com/stdavidshospice/raisemoney

Everyclick

Chwiliwch y we a codwch arian yn rhad ac am ddim
www.everyclick.com/stdavidshospice

Easyfundraising

Siopwch gyda’ch hoff adwerthwyr gan godi arian wrth brynu ar-lein www.easyfundraising.org.uk/causes/stdhospice

0
Comments

Leave a Reply