Mae eich gwaith codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

Mae’n costio dros £3 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 86% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned.

Mae’r holl arian sy’n cael ei roi yn aros yn lleol ac yn helpu pobl leol.

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau, ac am gydgysylltu digwyddiadau a gychwynnwyd gan y gymuned. Os dymunwch godi arian ar gyfer yr Hosbis, holi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol ynglŷn â chodi arian i’r Hosbis, ffoniwch nhw yn uniongyrchol ar 01492 879058 ex 206 neu e-bostiwch

Hosbis Dewi Sant yn aelod o’r cynllun hunan-reoleiddio a gynigir gan y www.fundraisingregulator.org.uk

DIGWYDDIADAU’R HOSBIS – YMUNWCH YN YR HWYL!

Mae’n Adran Codi Arian yn trefnu llawer o ddigwyddiadau llawn hwyl drwy gydol y flwyddyn er mwyn i bobl o bob oedran gymryd rhan.
I ddarganfod mwy ac i gofrestru ar-lein cliciwch yma
colour-run-2

TREFNU EICH DIGWYDDIAD EICH HUN

Wrth godi arian i gefnogi ein gwaith, byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl leol sy’n ymdopi â salwch sy’n byrhau bywyd.
Mae eich cymorth yn hynod o werthfawr i ni. Mae’n costau rhedeg clinigol ar hyn o bryd yn £2 miliwn bob blwyddyn. Mae dros 84% ohono yn dod drwy godi arian a drwy roddion gwirfoddol.
Rydym wedi paratoi Pecyn Codi Arian sydd wedi ei gynllunio i’ch helpu i drefnu digwyddiad diogel a llwyddiannus. Rydym yn sylweddoli efallai na fydd llawer o’r pwyntiau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad, ond mae gwerth i’w cadw mewn cof wrth wneud penderfyniadau.


Unwaith y bydd gennych syniad o sut yr hoffech chi godi arian, os gwelwch yn dda ffoniwch yr Adran Codi Arian ar 01492 873665 a gadael i aelod o’r tîm wybod am eich cynlluniau i godi arian. Fel arall, e-bostiwch neu gwblhau’r Ffurflen Gofrestru i Godi Arian, sy’n gynwysedig yn y pecyn, a’i phostio i ni.
Heb eich cefnogaeth, ni fyddai’r Hosbis yn bodoli, felly diolch i chi am bopeth yr ydych yn ei wneud ar ein rhan.

DIGWYDDIADAU HER

P’un a yw’n Adduned Blwyddyn Newydd, uchelgais bywyd neu’n rhywbeth i’w gyflawni yn ystod blwyddyn i ffwrdd neu egwyl o’r gwaith, mae cymaint o gyfleoedd cyffrous ar gael. Cyflawnwch rhywbeth rhyfeddol, gan ddarparu arian hanfodol i elusen leol.

Gŵyl coed Nadolig yn codi arian elusen er cof am Eddie

I lawer mae gofal eu hosbis leol yn rhoi tawelwch meddwl a’r seibiant i ddal ati. Yn gynharach eleni, fe wnaeth Lorraine Gorst a’i theulu, o Gonwy brofi union hynny a pha mor werthfawr ydy gofal Hosbis Dewi Sant. Roedd Eddie, gŵr Lorraine am 25 mlynedd, wedi cael gwybod yn flaenorol ei fod yn glirContinue reading

Taith Gerdded Fawr y Llychlynwyr er mwyn elusennau lleol

Mae Llychlynwyr Llandudno yn eu holau ac maen nhw’n barod i gerdded! Yn 2017, daeth dyrnaid o ffrindiau at ei gilydd i ymgymryd â Her y Rhwyfo Mawr, gan rwyfo o Landudno i Ynys Manaw a chodi miloedd o bunnoedd at elusennau lleol a chenedlaethol. Ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 15fed, maen nhw’n dod yn ôlContinue reading

Ras Siôn Corn yn llwyddiant hwyliog!

Ddydd Sadwrn diwethaf (8fed) roedd promenâd Llandudno yn fôr o liwiau Nadoligaidd wrth i gannoedd o bobl wedi’u gwisgo fel Siôn Corn gymryd rhan yn y Ras Siôn Corn a drefnwyd gan Bespoke Fitness and Events. Roedd dros 40 o’r rhedwyr yn codi arian at Hosbis Dewi Sant, elusen leol sy’n darparu gofal lliniarol arbenigolContinue reading

Ffrindiau yn cymryd rhan yn yr Her Dakar i’r Hosbis

Ar Ŵyl San Steffan eleni, bydd ein Harwr Hosbis leol Kate Ashdown a’i ffrind Rachel yn ymgymryd â thaith tair wythnos, yn teithio o Calais, Ffrainc i Banjul, Gambia fel rhan o Her Dakar – sy’n cael ei hadnabod fwy fel y ‘Rali Hen Sgrags’. Bydd Kate, 41, sy’n Dechnolegydd Pensaernïol, yn teithio ar hydContinue reading

Mam a mab yn cwblhau sialens cerdded 130 milltir i hosbis

Roedd ar Sarah Breeze-Roberts, mam 43 mlwydd oed o Benmaenmawr, eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i’r hosbis ar ôl i’w mam dderbyn gofal diwedd oes yn ein huned cleifion mewnol yn 2017. A hithau ag eisiau meddwl am rywbeth gwahanol a newydd i’w wneud a chynnwys ei mab blwydd a hanner oed Carwyn, penderfynodd SarahContinue reading

Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr

Cyfeirnod y Swydd : 2018-026 Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr Oriau : 35 yr wythnos Yn fodlon ystyried ceisiadau gan y rheini sy’n dymuno gweithio’n Rhan-Amser Cyflog : £18,000 – £22,500 y flwyddyn am 35 awr yr wythnos byddai ar sail pro-rata i’r oriau a weithir ar gyfer rhan-amser Lleoliad : Llandudno Os oes gennych brofiad oContinue reading

Her seler ‘â bwgan’ er mwyn elusen

Mae Charlie Thomas, Arweinydd y Tîm yn Siop Hosbis Dewi Sant ym Miwmares, wedi herio’i hun a thri o wirfoddolwyr y siop i dreulio noson yn rhywle go wahanol. Gan roi prawf ar eu nerfau, byddant yn ‘mwynhau’ arhosiad dros nos noddedig yn seler bwganllyd Gwesty’r Bulkeley, Biwmares. Bydd yr her, ble gallai fod ynaContinue reading

Siop Elusen yn symud i adeilad mwy ym Mlaenau Ffestiniog

Yn gynharach eleni, roedd Hosbis yn y Cartref, Gwynedd ac Ynys Môn yn falch o gyhoeddi eu bod wedi uno â Hosbis Dewi Sant ac ymunodd cymuned leol Blaenau Ffestiniog â staff a gwirfoddolwyr i ddathlu agoriad siop newydd. Fe wnaeth y siop symud o Stryd yr Eglwys i’r Stryd Fawr yr wythnos ddiwethaf aContinue reading

Antur Tri i’r Swistir yn codi miloedd at Hosbis Dewi Sant

Yn gynharach eleni, aeth hen ffrindiau ysgol Gary Mahon, Jo Phenna a Sam Taylor ati i daclo’r her elusen Ffin i Ffin yn y Swistir. Dechreuodd yr antur pum diwrnod i’r cyn-ddisgyblion o ysgol Bryn Elian ar droed ar ffin Ffrainc ble gwnaethant heicio 25km ar hyd llwybr Sentier de Rhone i mewn i Genefa,Continue reading

Bore Coffi a Diwrnod Agored yr Hosbis 2018

Mae Hosbis Dewi Sant yn gwahodd y gymuned leol i ymuno â dathliadau’r Wythnos Gofal Hosbis genedlaethol gyda Diwrnod Agored a Bore Coffi ar ddydd Sadwrn Hydref 13eg. Mae’r elusen leol yn annog pobl Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn i ddod i gael gwybod mwy am eu Hosbis leol i oedolion a sut y mae’uContinue reading

DATHLU DRWY ROI

Defnyddiwch eich dathliad i helpu Hosbis Dewi Sant

Ydych chi’n dathlu achlysur arbennig eleni? Os yw’n ben-blwydd neu’n
ben-blwydd priodas, yn fedydd, priodas neu hyd yn oed yn amser dathlu’r Nadolig, mae Dathlu Drwy Roi yn ffordd gadarnhaol ac unigryw o’i ddathlu tra’n cefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant.
Bellach mae llawer o bobl yn gwneud i achlysuron arbennig gyfrif, drwy ddewis gofyn am roddion i Hosbis Dewi Sant yn lle cael anrhegion, blodau a chardiau, neu, yn hytrach na rhoi ‘ffafriau’ yn eich priodas, drwy adael i’ch gwesteion wybod eich bod wedi rhoi i Hosbis Dewi Sant yn lle (gallwn ddylunio cardiau bach ar gyfer eich bwrddau yn hysbysu eich gwesteion o’ch dewis).
Gallwn gynnig amlenni rhodd i chi er mwyn eu gyrru i westeion, neu eu gadael ar fyrddau yn ystod eich dathliad. Gallent ddewis Cynorthwyo’u Rhodd a fydd yn ychwanegu 25c ychwanegol i bob £1 a roddir, heb unrhyw gost ychwanegol i chi neu iddyn nhw. Cofiwch – gallwch hefyd greu tudalen ‘Just Giving’ i alluogi i’ch teulu a chyfeillion wneud eu rhodd i’r hosbis ar-lein.
Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda galwch Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant: 01492 873665

AILGYLCHU

Ffonau Symudol

Os oes gennych hen ffôn symudol, a rydych yn pendroni ynglŷn â beth i’w wneud hefo fo.
Wel, rwan gallwch chi ei ailgylchu gan helpu Hosbis Dewi Sant!
Mae bocs wedi ei osod yn siopau ffonau symudol O2 ar Stryd Fawr, Bangor a Chanolfan Fictoria, Llandudno lle y gallwch roi setiau llaw hen a diangen er mwyn eu hailgylchu, gan godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant.
Gallwch hefyd adael eich hen ffonau yn unrhyw un o siopau ein Hosbis neu yn yr Hosbis ei hun.

Hen Arian ac Arian Tramor

Oeddech chi’n gwybod y gall Ewros, nodiadau a darnau arian Ewropeaidd, nodiadau a darnau arian tramor eraill, nodiadau a darnau arian cyn-ddegol, hen ddarnau arian degol 50c, 10c, 5c a hanner-ceiniogau eu troi yn arian ar gyfer yr hosbis. Os gwelwch yn dda ystyriwch eu rhoi nhw i ni.

Gallwch roi darnau arian/nodiadau yn eich Siop Hosbis Dewi Sant lleol neu yn yr Hosbis ei hun.

Stampiau wedi eu defnyddio

Gallwn godi arian oddi wrth stampiau o Brydain ac o dramor. Rydym hefyd yn casglu amlenni diwrnod cyntaf, pecynnau cyflwyno a albymau. Gall y rhain gael eu rhoi i mewn yn yr Hosbis neu yn unrhyw un o siopau’r Hosbis.

CODI ARIAN AR-LEIN

Justgiving

Ydych chi’n codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Cewch wefan codi arian yn rhad ac am ddim a gallwch gasglu’ch nawdd ar-lein: www.justgiving.com/stdavidshospice/raisemoney

Everyclick

Chwiliwch y we a codwch arian yn rhad ac am ddim
www.everyclick.com/stdavidshospice

Easyfundraising

Siopwch gyda’ch hoff adwerthwyr gan godi arian wrth brynu ar-lein www.easyfundraising.org.uk/causes/stdhospice

0
Comments

Leave a Reply