Mae eich gwaith codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

Mae’n costio dros £3 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 86% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned.

Mae’r holl arian sy’n cael ei roi yn aros yn lleol ac yn helpu pobl leol.

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau, ac am gydgysylltu digwyddiadau a gychwynnwyd gan y gymuned. Os dymunwch godi arian ar gyfer yr Hosbis, holi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol ynglŷn â chodi arian i’r Hosbis, ffoniwch nhw yn uniongyrchol ar 01492 879058 ex 206 neu e-bostiwch

Hosbis Dewi Sant yn aelod o’r cynllun hunan-reoleiddio a gynigir gan y www.fundraisingregulator.org.uk

DIGWYDDIADAU’R HOSBIS – YMUNWCH YN YR HWYL!

Mae’n Adran Codi Arian yn trefnu llawer o ddigwyddiadau llawn hwyl drwy gydol y flwyddyn er mwyn i bobl o bob oedran gymryd rhan.
I ddarganfod mwy ac i gofrestru ar-lein cliciwch yma
colour-run-2

TREFNU EICH DIGWYDDIAD EICH HUN

Wrth godi arian i gefnogi ein gwaith, byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl leol sy’n ymdopi â salwch sy’n byrhau bywyd.
Mae eich cymorth yn hynod o werthfawr i ni. Mae’n costau rhedeg clinigol ar hyn o bryd yn £2 miliwn bob blwyddyn. Mae dros 84% ohono yn dod drwy godi arian a drwy roddion gwirfoddol.
Rydym wedi paratoi Pecyn Codi Arian sydd wedi ei gynllunio i’ch helpu i drefnu digwyddiad diogel a llwyddiannus. Rydym yn sylweddoli efallai na fydd llawer o’r pwyntiau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad, ond mae gwerth i’w cadw mewn cof wrth wneud penderfyniadau.


Unwaith y bydd gennych syniad o sut yr hoffech chi godi arian, os gwelwch yn dda ffoniwch yr Adran Codi Arian ar 01492 873665 a gadael i aelod o’r tîm wybod am eich cynlluniau i godi arian. Fel arall, e-bostiwch neu gwblhau’r Ffurflen Gofrestru i Godi Arian, sy’n gynwysedig yn y pecyn, a’i phostio i ni.
Heb eich cefnogaeth, ni fyddai’r Hosbis yn bodoli, felly diolch i chi am bopeth yr ydych yn ei wneud ar ein rhan.

DIGWYDDIADAU HER

P’un a yw’n Adduned Blwyddyn Newydd, uchelgais bywyd neu’n rhywbeth i’w gyflawni yn ystod blwyddyn i ffwrdd neu egwyl o’r gwaith, mae cymaint o gyfleoedd cyffrous ar gael. Cyflawnwch rhywbeth rhyfeddol, gan ddarparu arian hanfodol i elusen leol.

Her marathon i’r Hosbis

Wedi’i hysbrydoli gan y gofal Hosbis a dderbyniodd ffrind annwyl i’r teulu, mae Catrin yn ymgofrestru ar gyfer her marathon. Bydd Catrin Morgan, sy’n dod o Gricieth yn wreiddiol, yn rhedeg 13.1 milltir yn Hanner Marathon y Royal Parks ar ddydd Sul Hydref 13eg ac yna’n dyblu’i hymdrechion i gwblhau 26.2 milltir ym Marathon ManceinionContinue reading

Her Tri Chopa Pen-blwydd yn codi dros £2800 i hosbis

I nodi’u penblwyddi yn 60 ac yn 40, penderfynodd Paul Williams a Richard Hastings o Landudno ymgymryd â her Tri Chopa’r Deyrnas Unedig. Gyda’u ffrindiau a’u teulu, Shaun Taylor, Douglas Parkinson, Becca Cross a Liam Taylor yn gwmni iddynt, fe wnaethant ddringo i gopaon Ben Nevis yn Yr Alban, Scafell Pike yn Lloegr a’r WyddfaContinue reading

Arweinydd Tîm Wrth Gefn ar gyfer Siopau Hosbis Ynys Môn

Rhif cyfeirnod swydd: 2019-047 Arweinydd Tîm Wrth Gefn ar gyfer Siopau Hosbis Ynys Môn Lleoliad : Ynys Môn Oriau : 28 awr yr wythnos (unrhyw 4 diwrnod o 7) A ydych chi’n weithiwr manwerthu proffesiynol sydd am wneud gwahaniaeth? Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm hunanysgogol i reoli ein siopau dros Ynys Mon Yn gweithreduContinue reading

Arweinydd Tîm Siop Hosbis – Biwmaris

Rhif cyfeirnod swydd: 2019-047 Arweinydd Tîm Siop Hosbis – Biwmaris Lleoliad : Biwmaris, Ynys Môn Oriau : 35 awr yr wythnos (yn gweithio 9:00-17:00 – 5 diwrnod o bob 7) A ydych chi’n weithiwr manwerthu proffesiynol sydd am wneud gwahaniaeth? Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm hunanysgogol i reoli ein siop ym Miwmaris. Yn gweithreduContinue reading

Brawd a chwaer yn nenblymio o 15,000 troedfedd er cof am eu tad

Mae brawd a chwaer, Darren Pritchard, 27 ac Amanda Louise, 30, o Bentraeth, Ynys Môn wedi cymryd rhan mewn nenblymiad tandem elusennol i ddangos eu cefnogaeth i Hosbis Dewi Sant. Roedd y digwyddiad codi arian er cof am eu tad Ronald Pritchard (Ron), a fu farw gwaetha’r modd yn Hosbis Dewi Sant ym mis EbrillContinue reading

Cystadleuaeth golff yn llwyddiant ysgubol i Hosbis Dewi Sant

Aeth aelodau hŷn Clwb Golff Llandrillo-yn-Rhos ati i daro’r bêl er budd Hosbis Dewi Sant gan godi arian yr oedd ei fawr angen i’r achos lleol. Cynhaliodd y clwb gystadleuaeth elusen naw twll ar 7fed Awst i godi arian i’w hosbis leol i oedolion er cof am Marjorie Yeadon. Yn cael ei threfnu gan EricContinue reading

Her weiren wib er mwyn elusen

Mae staff banc wedi ymgofrestru i reidio’r weiren wib gyflymaf yn y byd i godi arian hanfodol i elusen sy’n darparu gofal diwedd oes anhepgor i bobl ar draws Gogledd-Orllewin Cymru. Penderfynodd Jonathan Thomas, Rheolwr Barclaycard a Mark Powell, Rheolwr Banc Barclays wedi ymddeol ymgymryd â’r her codi arian elusennol ar ôl i Glwb LlesContinue reading

Dau fis, 5000 cilometr wedi’i feicio a thros £20,000 wedi’i godi!

Neidiodd tri ffrind ar eu cyfrwyau a beicio o Asia i Ynys Môn ar Lwybr Beiciau’r Llen Haearn gan godi miloedd at elusen. Wedi ymddeol bellach, fe wnaeth Dr Steve MacVicar, cyn-feddyg teulu o Fiwmares, Dr Andy Fowell, cyn-ymgynghorydd mewn meddygaeth liniarol, a Roger Thomas, cyn-Brif Swyddog Gweithredol Cyngor Cefn Gwlad Cymru, ymgymryd â’u herContinue reading

Gofal hosbis eithriadol yn ysbrydoli ‘Reid i Paul’

Er cof am ei frawd, bydd Mark Allen yn cymryd rhan yn reid feiciau eiconig y de o Lundain i Brighton i godi arian at Hosbis Dewi Sant. Yn drist iawn bu farw brawd Mark, Paul Allen o Landrillo-yn-Rhos, ym mis Rhagfyr 2018 yn 39 oed ar ôl canfod bod canser y croen, melanoma metastatig,Continue reading

‘Cacen a Choctels’ i roi hwb i arian hosbis

Cwpwl o Gaernarfon yn cynnal ‘coctels a chacennau’ gyda ffrindiau i ddweud diolch am y gofal y gwnaethant ei dderbyn yn eu hosbis ddydd leol. Dros ŵyl y banc mis Mai, fe drefnodd Tony Jones a’i wraig, Wena i ffrindiau ymweld â chartref y teulu i fwynhau cacennau cartref a choctels wrth godi arian atContinue reading

DATHLU DRWY ROI

Defnyddiwch eich dathliad i helpu Hosbis Dewi Sant

Ydych chi’n dathlu achlysur arbennig eleni? Os yw’n ben-blwydd neu’n
ben-blwydd priodas, yn fedydd, priodas neu hyd yn oed yn amser dathlu’r Nadolig, mae Dathlu Drwy Roi yn ffordd gadarnhaol ac unigryw o’i ddathlu tra’n cefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant.
Bellach mae llawer o bobl yn gwneud i achlysuron arbennig gyfrif, drwy ddewis gofyn am roddion i Hosbis Dewi Sant yn lle cael anrhegion, blodau a chardiau, neu, yn hytrach na rhoi ‘ffafriau’ yn eich priodas, drwy adael i’ch gwesteion wybod eich bod wedi rhoi i Hosbis Dewi Sant yn lle (gallwn ddylunio cardiau bach ar gyfer eich bwrddau yn hysbysu eich gwesteion o’ch dewis).
Gallwn gynnig amlenni rhodd i chi er mwyn eu gyrru i westeion, neu eu gadael ar fyrddau yn ystod eich dathliad. Gallent ddewis Cynorthwyo’u Rhodd a fydd yn ychwanegu 25c ychwanegol i bob £1 a roddir, heb unrhyw gost ychwanegol i chi neu iddyn nhw. Cofiwch – gallwch hefyd greu tudalen ‘Just Giving’ i alluogi i’ch teulu a chyfeillion wneud eu rhodd i’r hosbis ar-lein.
Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda galwch Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant: 01492 873665

AILGYLCHU

Ffonau Symudol

Os oes gennych hen ffôn symudol, a rydych yn pendroni ynglŷn â beth i’w wneud hefo fo.
Wel, rwan gallwch chi ei ailgylchu gan helpu Hosbis Dewi Sant!
Mae bocs wedi ei osod yn siopau ffonau symudol O2 ar Stryd Fawr, Bangor a Chanolfan Fictoria, Llandudno lle y gallwch roi setiau llaw hen a diangen er mwyn eu hailgylchu, gan godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant.
Gallwch hefyd adael eich hen ffonau yn unrhyw un o siopau ein Hosbis neu yn yr Hosbis ei hun.

Hen Arian ac Arian Tramor

Oeddech chi’n gwybod y gall Ewros, nodiadau a darnau arian Ewropeaidd, nodiadau a darnau arian tramor eraill, nodiadau a darnau arian cyn-ddegol, hen ddarnau arian degol 50c, 10c, 5c a hanner-ceiniogau eu troi yn arian ar gyfer yr hosbis. Os gwelwch yn dda ystyriwch eu rhoi nhw i ni.

Gallwch roi darnau arian/nodiadau yn eich Siop Hosbis Dewi Sant lleol neu yn yr Hosbis ei hun.

Stampiau wedi eu defnyddio

Gallwn godi arian oddi wrth stampiau o Brydain ac o dramor. Rydym hefyd yn casglu amlenni diwrnod cyntaf, pecynnau cyflwyno a albymau. Gall y rhain gael eu rhoi i mewn yn yr Hosbis neu yn unrhyw un o siopau’r Hosbis.

CODI ARIAN AR-LEIN

Justgiving

Ydych chi’n codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Cewch wefan codi arian yn rhad ac am ddim a gallwch gasglu’ch nawdd ar-lein: www.justgiving.com/stdavidshospice/raisemoney

Everyclick

Chwiliwch y we a codwch arian yn rhad ac am ddim
www.everyclick.com/stdavidshospice

Easyfundraising

Siopwch gyda’ch hoff adwerthwyr gan godi arian wrth brynu ar-lein www.easyfundraising.org.uk/causes/stdhospice

0
Comments

Leave a Reply