Mae eich gwaith codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

Mae’n costio dros £3 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 86% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned.

Mae’r holl arian sy’n cael ei roi yn aros yn lleol ac yn helpu pobl leol.

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau, ac am gydgysylltu digwyddiadau a gychwynnwyd gan y gymuned. Os dymunwch godi arian ar gyfer yr Hosbis, holi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol ynglŷn â chodi arian i’r Hosbis, ffoniwch nhw yn uniongyrchol ar 01492 879058 ex 206 neu e-bostiwch

Hosbis Dewi Sant yn aelod o’r cynllun hunan-reoleiddio a gynigir gan y www.fundraisingregulator.org.uk

DIGWYDDIADAU’R HOSBIS – YMUNWCH YN YR HWYL!

Mae’n Adran Codi Arian yn trefnu llawer o ddigwyddiadau llawn hwyl drwy gydol y flwyddyn er mwyn i bobl o bob oedran gymryd rhan.
I ddarganfod mwy ac i gofrestru ar-lein cliciwch yma
colour-run-2

TREFNU EICH DIGWYDDIAD EICH HUN

Wrth godi arian i gefnogi ein gwaith, byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl leol sy’n ymdopi â salwch sy’n byrhau bywyd.
Mae eich cymorth yn hynod o werthfawr i ni. Mae’n costau rhedeg clinigol ar hyn o bryd yn £2 miliwn bob blwyddyn. Mae dros 84% ohono yn dod drwy godi arian a drwy roddion gwirfoddol.
Rydym wedi paratoi Pecyn Codi Arian sydd wedi ei gynllunio i’ch helpu i drefnu digwyddiad diogel a llwyddiannus. Rydym yn sylweddoli efallai na fydd llawer o’r pwyntiau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad, ond mae gwerth i’w cadw mewn cof wrth wneud penderfyniadau.


Unwaith y bydd gennych syniad o sut yr hoffech chi godi arian, os gwelwch yn dda ffoniwch yr Adran Codi Arian ar 01492 873665 a gadael i aelod o’r tîm wybod am eich cynlluniau i godi arian. Fel arall, e-bostiwch neu gwblhau’r Ffurflen Gofrestru i Godi Arian, sy’n gynwysedig yn y pecyn, a’i phostio i ni.
Heb eich cefnogaeth, ni fyddai’r Hosbis yn bodoli, felly diolch i chi am bopeth yr ydych yn ei wneud ar ein rhan.

DIGWYDDIADAU HER

P’un a yw’n Adduned Blwyddyn Newydd, uchelgais bywyd neu’n rhywbeth i’w gyflawni yn ystod blwyddyn i ffwrdd neu egwyl o’r gwaith, mae cymaint o gyfleoedd cyffrous ar gael. Cyflawnwch rhywbeth rhyfeddol, gan ddarparu arian hanfodol i elusen leol.

Sharon yn cwblhau her rhedeg 20km

Derbyniodd Sharon Owen, 47 o Amlwch her rhedeg 20km ar ran Hosbis Dewi Sant er cof am ei ffrind hoff iawn, Nia Booth. O fewn saith diwrnod, cymerodd Sharon ran yn Ras 10k Ynys Môn gyda Ras 10k Caer i’w dilyn. Trwy roddion caredig gan ffrindiau a theulu, fe gododd hi £662 mewn nawdd. MeddaiContinue reading

Billy’n rhedeg Hanner Marathon i elusen sy’n agos at ei galon

I Billy McQueeney, o Landudno, mae gan Hosbis Dewi Sant le arbennig iawn yn ei galon ef ac yng nghalon ei deulu. Ac yntau wedi profi gofal arbenigol yr Hosbis yn uniongyrchol, ysbrydolwyd ef i godi arian at yr elusen leol. Yn gynharach eleni, rhedodd y Ffitiwr Trydanol 26 mlwydd oed Hanner Marathon Fawr Manceinion,Continue reading

Her Cychod Draig yn cynhyrfu’r dyfroedd er mwyn gofal Hosbis

Dychwelodd yr ŵyl Cychod Draig flynyddol i Lanberis ddiwedd y mis diwethaf, ar gyfer diwrnod arall o godi arian a hwyl I’r teulu. Yn cael ei chynnal ar lannau Llyn Padarn, gwelodd seithfed Her Cychod Draig Hosbis Dewi Sant dros 200 o rwyfwyr mewn 13 o dimau’n mynd benben mewn Cychod Draig 40 troedfedd oContinue reading

Noson jazz er cof am Ed

Mae trefnwyr Gŵyl Jazz Llandudno yn cynnal cyngerdd elusennol bore-godwyr arbennig “A Gig For Big Ed” ar nos Iau 25ain Gorffennaf, 7:30pm. Mae’r noson er budd Hosbis Dewi Sant yn cael ei chynnal yn y Tiffany Café Bar yn Llandudno y noson cyn y brif ŵyl jazz dridiau. Bydd yna berfformiadau gan Sara Oschlag, NeilContinue reading

Billy’n rhedeg Hanner Marathon i elusen sy’n agos at ei galon

I Billy McQueeney, o Landudno, mae gan Hosbis Dewi Sant le arbennig iawn yn ei galon ef ac yng nghalon ei deulu. Ac yntau wedi profi gofal arbenigol yr Hosbis yn uniongyrchol, ysbrydolwyd ef i godi arian at yr elusen leol. Yn gynharach eleni, rhedodd y Ffitiwr Trydanol 26 mlwydd oed Hanner Marathon Fawr Manceinion,Continue reading

Tîm Tender Loving Care yn dringo’r Wyddfa i Hosbis Dewi Sant

Ymlwybrodd naw aelod o staff Asiantaeth Tender Loving Care yng Nghyffordd Llandudno i gopa’r Wyddfa i godi arian at eu hosbis leol i oedolion. Yn cerdded er budd Hosbis Dewi Sant, aeth eu taith â nhw saith milltir ar hyd Llwybr Pyg trwy’r golygfeydd mynyddig garw ond syfrdanol o hardd i’r copa, ac yna daethantContinue reading

Cadeirydd Cyngor yn codi dros £10,000 at Hosbis leol

Mae blwyddyn o godi arian gan Gadeirydd Cyngor Sir Ynys Môn wedi codi dros 10 mil o bunnau at ofal diwedd oes lleol. Roedd y Cynghorydd Rees, a enwebodd Hosbis Dewi Sant fel Elusen y Cadeirydd am y flwyddyn, yn awyddus i gefnogi prosiect gofal Hosbis lleol ar ôl gweld y gwaith gwerthfawr y mae’rContinue reading

Bar Te yn chwyddo cyllid Hosbis

Mae gwirfoddolwyr o Far Te Llys Ynadon Llandudno wedi cyflwyno siec am £5000 i Hosbis Dewi Sant yn ddiweddar. Bydd yr arian, sy’n cael ei godi o elw’r lluniaeth a werthir yn y Bar Te, o fudd uniongyrchol i oedolion sydd ag angen gofal diwedd oes o bob cwr o Gonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.Continue reading

Distawrwydd noddedig am 24 awr er mwyn gofal diwedd oes lleol

Mae Damian Plant o Graig y Don yn benderfynol o gadw’n ddistaw am bedair awr ar hugain mewn ymgais i godi arian at ei hosbis leol i oedolion. Bydd Damian, sy’n 41 mlwydd oed, ac sydd wedi arfer â ‘gwneud sŵn’ wrth ymgyrchu dros faterion anabledd, yn aros yn dawel o 9.30am ar Orffennaf 14Continue reading

Llwyddiant Her Codiad Haul Yr Wyddfa

Cymerodd deg ar hugain o gefnogwyr Hosbis Dewi Sant ran mewn her Codiad Haul Yr Wyddfa y mis diwethaf gan orchfygu’r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr yn y tywyllwch. Fe wnaeth y grŵp, a gychwynnodd y daith am 1.45 y bore, ddringo’r Wyddfa ar hyd Llwybr Llanberis, gan gyrraedd y copa mewn pryd iContinue reading

DATHLU DRWY ROI

Defnyddiwch eich dathliad i helpu Hosbis Dewi Sant

Ydych chi’n dathlu achlysur arbennig eleni? Os yw’n ben-blwydd neu’n
ben-blwydd priodas, yn fedydd, priodas neu hyd yn oed yn amser dathlu’r Nadolig, mae Dathlu Drwy Roi yn ffordd gadarnhaol ac unigryw o’i ddathlu tra’n cefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant.
Bellach mae llawer o bobl yn gwneud i achlysuron arbennig gyfrif, drwy ddewis gofyn am roddion i Hosbis Dewi Sant yn lle cael anrhegion, blodau a chardiau, neu, yn hytrach na rhoi ‘ffafriau’ yn eich priodas, drwy adael i’ch gwesteion wybod eich bod wedi rhoi i Hosbis Dewi Sant yn lle (gallwn ddylunio cardiau bach ar gyfer eich bwrddau yn hysbysu eich gwesteion o’ch dewis).
Gallwn gynnig amlenni rhodd i chi er mwyn eu gyrru i westeion, neu eu gadael ar fyrddau yn ystod eich dathliad. Gallent ddewis Cynorthwyo’u Rhodd a fydd yn ychwanegu 25c ychwanegol i bob £1 a roddir, heb unrhyw gost ychwanegol i chi neu iddyn nhw. Cofiwch – gallwch hefyd greu tudalen ‘Just Giving’ i alluogi i’ch teulu a chyfeillion wneud eu rhodd i’r hosbis ar-lein.
Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda galwch Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant: 01492 873665

AILGYLCHU

Ffonau Symudol

Os oes gennych hen ffôn symudol, a rydych yn pendroni ynglŷn â beth i’w wneud hefo fo.
Wel, rwan gallwch chi ei ailgylchu gan helpu Hosbis Dewi Sant!
Mae bocs wedi ei osod yn siopau ffonau symudol O2 ar Stryd Fawr, Bangor a Chanolfan Fictoria, Llandudno lle y gallwch roi setiau llaw hen a diangen er mwyn eu hailgylchu, gan godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant.
Gallwch hefyd adael eich hen ffonau yn unrhyw un o siopau ein Hosbis neu yn yr Hosbis ei hun.

Hen Arian ac Arian Tramor

Oeddech chi’n gwybod y gall Ewros, nodiadau a darnau arian Ewropeaidd, nodiadau a darnau arian tramor eraill, nodiadau a darnau arian cyn-ddegol, hen ddarnau arian degol 50c, 10c, 5c a hanner-ceiniogau eu troi yn arian ar gyfer yr hosbis. Os gwelwch yn dda ystyriwch eu rhoi nhw i ni.

Gallwch roi darnau arian/nodiadau yn eich Siop Hosbis Dewi Sant lleol neu yn yr Hosbis ei hun.

Stampiau wedi eu defnyddio

Gallwn godi arian oddi wrth stampiau o Brydain ac o dramor. Rydym hefyd yn casglu amlenni diwrnod cyntaf, pecynnau cyflwyno a albymau. Gall y rhain gael eu rhoi i mewn yn yr Hosbis neu yn unrhyw un o siopau’r Hosbis.

CODI ARIAN AR-LEIN

Justgiving

Ydych chi’n codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Cewch wefan codi arian yn rhad ac am ddim a gallwch gasglu’ch nawdd ar-lein: www.justgiving.com/stdavidshospice/raisemoney

Everyclick

Chwiliwch y we a codwch arian yn rhad ac am ddim
www.everyclick.com/stdavidshospice

Easyfundraising

Siopwch gyda’ch hoff adwerthwyr gan godi arian wrth brynu ar-lein www.easyfundraising.org.uk/causes/stdhospice

0
Comments

Leave a Reply