Mae eich gwaith codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

CODI ARIAN

Mae codi arian yn gwneud cyfraniad hollbwysig i gostau rhedeg Hosbis Dewi Sant.

Mae’n costio dros £3 miliwn i ddarparu ein gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant. Mae dros 86% o’n hincwm yn cael ei gynhyrchu drwy godi arian yn y gymuned.

Mae’r holl arian sy’n cael ei roi yn aros yn lleol ac yn helpu pobl leol.

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau, ac am gydgysylltu digwyddiadau a gychwynnwyd gan y gymuned. Os dymunwch godi arian ar gyfer yr Hosbis, holi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir gan yr Hosbis, neu wneud ymholiad cyffredinol ynglŷn â chodi arian i’r Hosbis, ffoniwch nhw yn uniongyrchol ar 01492 879058 ex 206 neu e-bostiwch

Hosbis Dewi Sant yn aelod o’r cynllun hunan-reoleiddio a gynigir gan y www.fundraisingregulator.org.uk

DIGWYDDIADAU’R HOSBIS – YMUNWCH YN YR HWYL!

Mae’n Adran Codi Arian yn trefnu llawer o ddigwyddiadau llawn hwyl drwy gydol y flwyddyn er mwyn i bobl o bob oedran gymryd rhan.
I ddarganfod mwy ac i gofrestru ar-lein cliciwch yma
colour-run-2

TREFNU EICH DIGWYDDIAD EICH HUN

Wrth godi arian i gefnogi ein gwaith, byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl leol sy’n ymdopi â salwch sy’n byrhau bywyd.
Mae eich cymorth yn hynod o werthfawr i ni. Mae’n costau rhedeg clinigol ar hyn o bryd yn £2 miliwn bob blwyddyn. Mae dros 84% ohono yn dod drwy godi arian a drwy roddion gwirfoddol.
Rydym wedi paratoi Pecyn Codi Arian sydd wedi ei gynllunio i’ch helpu i drefnu digwyddiad diogel a llwyddiannus. Rydym yn sylweddoli efallai na fydd llawer o’r pwyntiau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad, ond mae gwerth i’w cadw mewn cof wrth wneud penderfyniadau.


Unwaith y bydd gennych syniad o sut yr hoffech chi godi arian, os gwelwch yn dda ffoniwch yr Adran Codi Arian ar 01492 873665 a gadael i aelod o’r tîm wybod am eich cynlluniau i godi arian. Fel arall, e-bostiwch neu gwblhau’r Ffurflen Gofrestru i Godi Arian, sy’n gynwysedig yn y pecyn, a’i phostio i ni.
Heb eich cefnogaeth, ni fyddai’r Hosbis yn bodoli, felly diolch i chi am bopeth yr ydych yn ei wneud ar ein rhan.

DIGWYDDIADAU HER

P’un a yw’n Adduned Blwyddyn Newydd, uchelgais bywyd neu’n rhywbeth i’w gyflawni yn ystod blwyddyn i ffwrdd neu egwyl o’r gwaith, mae cymaint o gyfleoedd cyffrous ar gael. Cyflawnwch rhywbeth rhyfeddol, gan ddarparu arian hanfodol i elusen leol.

Mae disgybl Ysgol Uwchradd Eirias yn mynd cam ymhellach er budd ei Hosbis Oedolion lleol

Mae Lily Jones o Fae Colwyn wedi goso her ffitrwydd iddi hi ei hun ac yn cau careiau ei esgidiau ymarfer er budd Hosbis Dewi Sant. Mae’r ferch deuddeg oed yn bwriadu rhedeg tua thair milltir bob diwrnod, cyfanswm o 60 milltir, erbyn diwedd Mai. Mae hi’n cymryd rhan er cof ei Thaid John Connolly,Continue reading

Ar y rheng flaen ac yn brwydro i oroesi, mae Hosbis Dewi Sant yng Ngogledd Orllewin Cymru yn lansio eu Cronfa Adferiad er mwyn sicrhau y byddent yn medru bodloni’r anghenion a ddaw.

Mae hosbis Dewi Sant wedi cyhoeddi bydd yr elusen yn wynebu colled ariannol o fwy na £1 miliwn, hyd yn oed gyda chymorth y llywodraeth. Mae’r rhain yn golledion ni fydd yr Hosbis yn adfer yn 2020 wedi iddynt orfod canslo bob un o’u ddigwyddiadau a chau dau ddeg chwech o siopau a dau gaffiContinue reading

Gwersyll Pasg tu mewn/ tu allan Hosbis Dewi Sant 2020

Gyda’r mesurau hunan-ynysu a gweithredu diweddar gan Lywodraeth yn y DU, mae Hosbis Dewi Sant yn Llandudno yn wynebu her ariannol enfawr Mae’r staff clinigol yn parhau i ofalu am gleifion bregus yn uned cleifion mewnol yr Hosbis ond mae bron i 90% o’n incwm wedi diflannu yn sgil COVID19. Er hynny, ni fydd HosbisContinue reading

B2 Business Systems yn codi arian er cof am Bill

Ar ôl yr ergyd aruthrol o golli cydweithiwr William (Bill) Turner i ganser ym mis Hydref, mae B2 Business Systems, Llanelwy wedi penderfynu cefnogi Hosbis Dewi Sant, ble treuliodd Bill ei ychydig wythnosau olaf. Yn ddiweddar cyfarfu dau o weithwyr B2, Neil Roberts a Kelly Livesey â thîm Hosbis Dewi Sant i gael gwybod mwyContinue reading

Mwynhewch Yr Wyddfa mewn golau gwahanol a chefnogi Hosbis Dewi Sant

Ar ddydd Sadwrn Mai 16eg, bydd cefnogwyr Hosbis Dewi Sant yn ymgymryd â Her Machlud Haul Yr Wyddfa ac fe allech chi fod yn rhan o hynny! Gallech ddringo mynydd uchaf Cymru, sydd â’i gopa’n 1,085 metr uwchben lefel y môr, ar hyd Llwybr Llanberis, gyda’r nod o gyrraedd ei ben i fwynhau’r machlud haul.Continue reading

Kathy’n eillio’i phen i ddweud diolch wrth Hosbis Dewi Sant

Yn ddewr iawn cafodd Kathy Cassidy, 55 oed o Ddeganwy eillio’i phen yn ddiweddar er cof am ei mam Marjorie Cassidy i godi arian at Hosbis Dewi Sant. Cynhaliwyd y digwyddiad digon â chodi gwallt eich pen yn Mirrors Hair and Beauty yn Llandudno ac fe gasglodd hi gyfanswm nodedig o £1,560 o nawdd. BuContinue reading

Mwynhewch Lwybr Arfordir Ynys Môn gyda Tudur Owen a Hosbis Dewi Sant

Mae hosbis leol i oedolion wedi ychwanegu her newydd at y calendr digwyddiadau codi arian eleni ac yn gwahodd pawb i hirdeithio gyda nhw a’u noddwr Tudur Owen ar ddarn 20 milltir o Lwybr Arfordir syfrdanol o hardd Ynys Môn. Mae’r digwyddiad elusennol un diwrnod ar ddydd Sul 5 Ebrill yn dilyn y llwybr oContinue reading

Swyddog Marchnata

Swyddog  Marchnata  Mae cyfle cyffrous wedi codi i Swyddog Marchnata profiadol ymuno â thîm Hosbis Dewi Sant yn un o’r cyfnodau datblygu pwysicaf yn hanes ugain mlynedd yr elusen. Beth fydd y swydd Swyddog Marchnata hon yn ei olygu? Yn atebol i’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu, byddwch fel Swyddog Marchnata yn cyfathrebu trwy gyfrwng yContinue reading

Porter Cegin – Café Dewi, Oriel Môn, Llangefni (2020-090)

Teitl y Swydd:                                   Porter Cegin – Café Dewi, Oriel Môn, Llangefni    Oriau Gwaith:                                    Gweithio 5 diwrnod o bob 7 Cyfeirnod:                                          2020-009  Bydd deiliad y swydd yn cefnogi tîm arlwyo Café Dewi, gan sicrhau bod y gegin yn cael ei rhedeg yn effeithlon, tra byddir yn cynnal safonau glân, hylan aContinue reading

Staff Blaen Tŷ Wrth Gefn – Café Dewi, Oriel Môn, Llangefni (2020-010)

Staff Blaen Tŷ Wrth Gefn – Café Dewi, Oriel Môn, Llangefni Cyfeirnod swydd 2020-010 Mae angen staff Blaen Tŷ i lenwi sifftiau fel y bo angen, yn ôl anghenion y busnes. Rydym yn chwilio am bobl sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm ac ar eu menter eu hun, mewn amgylchedd prysur, sy’n darparu safonContinue reading

DATHLU DRWY ROI

Defnyddiwch eich dathliad i helpu Hosbis Dewi Sant

Ydych chi’n dathlu achlysur arbennig eleni? Os yw’n ben-blwydd neu’n
ben-blwydd priodas, yn fedydd, priodas neu hyd yn oed yn amser dathlu’r Nadolig, mae Dathlu Drwy Roi yn ffordd gadarnhaol ac unigryw o’i ddathlu tra’n cefnogi gwaith Hosbis Dewi Sant.
Bellach mae llawer o bobl yn gwneud i achlysuron arbennig gyfrif, drwy ddewis gofyn am roddion i Hosbis Dewi Sant yn lle cael anrhegion, blodau a chardiau, neu, yn hytrach na rhoi ‘ffafriau’ yn eich priodas, drwy adael i’ch gwesteion wybod eich bod wedi rhoi i Hosbis Dewi Sant yn lle (gallwn ddylunio cardiau bach ar gyfer eich bwrddau yn hysbysu eich gwesteion o’ch dewis).
Gallwn gynnig amlenni rhodd i chi er mwyn eu gyrru i westeion, neu eu gadael ar fyrddau yn ystod eich dathliad. Gallent ddewis Cynorthwyo’u Rhodd a fydd yn ychwanegu 25c ychwanegol i bob £1 a roddir, heb unrhyw gost ychwanegol i chi neu iddyn nhw. Cofiwch – gallwch hefyd greu tudalen ‘Just Giving’ i alluogi i’ch teulu a chyfeillion wneud eu rhodd i’r hosbis ar-lein.
Am fwy o fanylion, os gwelwch yn dda galwch Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant: 01492 873665

AILGYLCHU

Ffonau Symudol

Os oes gennych hen ffôn symudol, a rydych yn pendroni ynglŷn â beth i’w wneud hefo fo.
Wel, rwan gallwch chi ei ailgylchu gan helpu Hosbis Dewi Sant!
Mae bocs wedi ei osod yn siopau ffonau symudol O2 ar Stryd Fawr, Bangor a Chanolfan Fictoria, Llandudno lle y gallwch roi setiau llaw hen a diangen er mwyn eu hailgylchu, gan godi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant.
Gallwch hefyd adael eich hen ffonau yn unrhyw un o siopau ein Hosbis neu yn yr Hosbis ei hun.

Hen Arian ac Arian Tramor

Oeddech chi’n gwybod y gall Ewros, nodiadau a darnau arian Ewropeaidd, nodiadau a darnau arian tramor eraill, nodiadau a darnau arian cyn-ddegol, hen ddarnau arian degol 50c, 10c, 5c a hanner-ceiniogau eu troi yn arian ar gyfer yr hosbis. Os gwelwch yn dda ystyriwch eu rhoi nhw i ni.

Gallwch roi darnau arian/nodiadau yn eich Siop Hosbis Dewi Sant lleol neu yn yr Hosbis ei hun.

Stampiau wedi eu defnyddio

Gallwn godi arian oddi wrth stampiau o Brydain ac o dramor. Rydym hefyd yn casglu amlenni diwrnod cyntaf, pecynnau cyflwyno a albymau. Gall y rhain gael eu rhoi i mewn yn yr Hosbis neu yn unrhyw un o siopau’r Hosbis.

CODI ARIAN AR-LEIN

Justgiving

Ydych chi’n codi nawdd ar gyfer Hosbis Dewi Sant? Cewch wefan codi arian yn rhad ac am ddim a gallwch gasglu’ch nawdd ar-lein: www.justgiving.com/stdavidshospice/raisemoney

Everyclick

Chwiliwch y we a codwch arian yn rhad ac am ddim
www.everyclick.com/stdavidshospice

Easyfundraising

Siopwch gyda’ch hoff adwerthwyr gan godi arian wrth brynu ar-lein www.easyfundraising.org.uk/causes/stdhospice