CORFFORAETHOL

Gall gefnogi Hosbis Dewi Sant fod yn wobrwyol ac yn hwyl!

PAM DEWIS EIN CEFNOGI NI

 

Bob blwyddyn, rydym yn edrych ar ôl dros 1,600 o cleifion, ac aelodau o’u teulu, sy’n dioddef o glefydau cynyddol sy’n byrhau bywyd. Fe â’r holl rhoddion a gawn yn uniongyrchol ar ofal cleifion ac i gefnogi teuluoedd, cyfeillion a chydweithwyr yng nghymunedau Gogledd-Orllewin Cymru.
Mae angen inni godi dros £5 miliwn a rydym yn dibynnu ar gwmnïau lleol i’n cefnogi.
Beth bynnag yw eich rheswm neu gymhelliant am gymryd rhan gallwn addo y bydd eich taith â Hosbis Dewi Sant yn wobrwyol ac yn hwyl.

PARTNERIAETHAU CORFFORAETHOL

Mae cymorth corfforaethol yn bwysig iawn i Hosbis Dewi Sant a gall ddod â manteision diamheuol a pharhaol at gwmni, o farn y cyhoedd i gymhelliant y gweithwyr – gan ddangos fod eich cwmni yn cefnogi elusen leol ac yn cymryd ei gyfrifoldeb cymdeithasol o ddifrif.
Rydym yn adeiladu perthnasau parhaus gyda phob un o’n partneriaid corfforaethol, gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi ym mhopeth y maent yn eu gwneud. Rydym yn cydnabod fod partneriaethau yn cael eu gyrru gan fwy nac awydd dyngarol, rhaid iddynt hefyd fodloni anghenion ac amcanion eich busnes.
Nid yw cefnogi eich Hosbis leol erioed wedi bod mor wobrwyol a gall busnesau mawr a bach gymryd rhan. Drwy gefnogi Hosbis Dewi Sant, mae eich cwmni yn helpu i gefnogi’r gymuned leol.

Dyma rai buddion i’ch cwmni a’ch gweithwyr

  • Gall gyfeillach gydag elusen hirsefydlog ac uchel ei pharch gynyddu teyrngarwch cwsmeriaid ac ymwybyddiaeth o’r brand.
  • Bydd cwsmeriaid a staff
   yn eich gweld chi a’ch busnes fel cwmni sy’n gofalu am ac yn cefnogi ei gymuned leol.
  • Gwella a chynyddu eich cysylltiadau cyhoeddus
  • Cael eich enw o flaen miloedd drwy wefan ein Hosbis, ein cylchlythyr, ein e-gylchlythyr a’n tudalennau Facebook/Twitter.
  • Cyfleoedd unigryw i noddi a chynyddu amlygiad brand ledled Gogledd-Orllewin Cymru.
  • Cynyddu cymhelliant staff a hyder tîm drwy gael gweithwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian a gweithgareddau tîm.
  • Mae digwyddiadau sefydledig sy’n cymryd lle drwy gydol y flwyddyn, ac sy’n cael eu rheoli a’u trefnu gan ein Tîm Codi Arian, yn ddelfrydol ar gyfer adeiladu tîm corfforaethol, diddanu corfforaethol neu ddathliadau cwmni.
  • Help gyda chynllunio a chreu eich ymgyrchoedd penodol eich hun. Rydym yn cyflenwi deunydd hyrwyddo gan gynnwys posteri, taflenni a ffurflenni noddi. Mae gennym hefyd gasgliad o ddeunyddiau hyrwyddo fel bwcedi/caniau casglu a chrysau-t.

ELUSEN Y FLWYDDYN

Ydy eich cwmni chi yn enwebu Elusen y Flwyddyn?

Os felly, mi fuasem wrth ein bodd clywed gennych!
Rydym yn rhedeg calendr o ddigwyddiadau y gall eich staff gymryd rhan ynddynt, a byddwn yn gweithio gyda chi i lunio cynllun sydd wedi ei deilwra i ddiwallu eich anghenion a’ch amcanion. Fel arall, os nad ydy’ch cwmni yn gwneud dewis ffurfiol o elusen blynyddol, yna pam ddim trefnu ychydig o godi arian gan staff neu gymryd rhan mewn un o’n digwyddiadau? Gallwn ddarparu pecynnau codi arian, deunyddiau a chysylltiadau cyhoeddus corfforaethol i gefnogi eich gweithgareddau.

NAWDD

Rydym yn elusen sefydledig ac uchel ei pharch yng Ngogledd Orllewin Cymru, a gallwn eich helpu i godi ymwybyddiaeth o’ch brand drwy nawdd o un o’n digwyddiadau, cyhoeddiadau neu gynhyrchion, tra hefyd yn dangos ymroddiad eich sefydliad i gefnogi’r gymuned leol. Mae pecynnau nawdd ar gael ar gyfer pob math o heriau, ciniawau, dawnsiau a digwyddiadau chwaraeon.

GWIRFODDOLI

Gallwn gynnig llawer o gyfleoedd gwirfoddoli unigwyw i’ch gweithwyr. Mae’r cyfleoedd hyn yn ffyrdd ardderchog i hybu morâl yn eich cwmni ac i gael gweithwyr o wahanol adrannau i weithio gyda’i gilydd.

RHODDION A RHODDION EIDDO

Gwneud rhodd uniongyrchol

Mae llawer o gwmnïau yn hoffi gwneud rhodd uniongyrchol ac unigryw, ac mae unrhyw roddion a wneir gan gwmni yn elwa o ostyngiadad treth.

Rhoi Nwyddau

Mae ein rhwydwaith o siopau Hosbis mewn angen cyson o roddion o ansawdd da. Os oes gan eich cwmni nwyddau diwedd cyfres nad ycych angen mwyach, yna pam ddim eu rhoi i un o’n siopau leol.
Neu, fe ellwch cyflenwi dŵr ar gyfer un o’n heriau neu blodau ar gyfer addurniadau byrddau? Mae hyn oll yn ein helpu i arbed costau digwyddiad ac i godi mwy o arian ar gyfer yr Hosbis.

Rhoi eitem ar gyfer raffl neu arwerthiant

A fuasai eich cwmni yn gallu rhoi eitem ar gyfer un o’r llawer o rafflau neu arwerthiannau rydym yn eu dal? Mae hyn yn ffordd wych i ni godi arian a rhoi hwb i enw eich cwmni hefyd!

PETHAU MAE CWMNÏAU YN EI DDEWUD AMDANOM

““Rydym wedi bod yn cefnogi Hosbis Dewi Sant ers 2011, fel rhan o fenter drwy’r cwmni i roi’n ôl i’r gymunedau lleol yn yr ardaloedd lle mae gennym westai. Dewiswyd yr hosbis oherwydd natur y gymorth a’r gefnogaeth mae’n ei rhoi i bobl yn yr ardal leol a mae hyn wedi bod yn brofiad gwerth chweil.
Fel gwesty, rydym wedi cynnal digwyddiadau â gynhwysodd y rhan fwyaf o dîm y gwesty, gan ein uno ni i gyd mewn achos cyffredin ac fe gawsom hwyl. Cafodd y gwaith rydym wedi ei wneud ei werthfawrogi gan ein gwesteion, a fe gymeron nhw ran yn y llwyddiannau yr ydym wedi eu mwynhau o gwblhau’r gweithgareddau. Mae cyfranogi hefyd wedi helpu cynyddu ymwybyddiaeth o’n busnes yn lleol sy’n rhywbeth yr ydym yn gobeithio ei pharhau.”

Marcus Williams Rheolwr Cyffredinol, Marine Hotel, Llandudno

“Rydym yn falch iawn o fod yn bartner i Hosbis Dewi Sant. Maent yn darparu gwasanaeth mor hanfodol o fewn y gymuned leol, teimlwn ni mai’r peth iawn i wneud oedd eu cefnogi. Rydym yn falch iawn ein bod yn gallu helpu gyda’u apeliadau a gwneud gwahaniaeth i’r cleifion sydd angen yr Hosbis. Mae’n cefnogaeth yn caniatáu iddynt barhau eu gwaith anhygoel.”

Julian Larthe, Rheolwr Storfa, Sainsbury’s Local Llandudno

“Rydym ni, o O2, yn teimlo’n falch ac yn freintiedig o fod yn cefnogi Hosbis Dewi Sant, sy’n rhoi cymorth i gymaint o bobl leol a’u teuluoedd. Mae codi arian ar gyfer achos gwerth chweil o’r fath tra’n mwynhau profiadau a digwyddiadau amrywiol gyda’n gilydd yn gymysgedd berffaith. Mae ymweliad â’r Hosbis yn achosi i chi deimlo mor ysbrydoledig y byddwch yn gadael gyda sicrwydd y byddwch yn annog cydweithwyr a ffrindiau i gefnogi Hosbis Dewi Sant.”

Phil Jones, Storfa O2 Llandudno

“Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen wych ac agos i’n calonnau. Mae nifer o’n staff wedi cael cysylltiadau â Hosbis Dewi Sant; derbyniodd naill ai nhw eu hunain neu eu perthnasau ofal gan yr Hosbis. Dyma’r rheswm y mae’n agos iawn at ein calonnau a buom yn falch iawn o’u cefnogi.

Louise Benson, Rheolwr Storfa, Marks and Spencer, Llandudno

“Dewison gefnogi Hosbis Dewi Sant oherwydd mai honno yw’r Hosbis leol ac oherwydd ein bod wedi clywed cymaint amdani, yn enwedig gan ein cwsmeriaid. Mae’r Hosbis yn elusen sy’n agos at galon pawb ac mae llawer o bobl yn y cymunedau lleol sydd wedi cael profiad o’u gwasanaethau.”

Myfyr Edwards, Rheolwr Aswiriant Banc Lleol Lloyds

CYSYLLTU

Cymerwch ran heddiw!

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud gwahaniaeth, cysylltwch â:

Hosbis Dewi Sant
Ffordd yr Abaty
Llandudno
LL30 2EN
Ffôn: 01492 879058 enquiries@stdavidshospice.org.uk

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO