CYMYNRODDI

Mae Rhoddion mewn Ewyllysion yn ffynhonnell hynod o bwysig o incwm ar gyfer Hosbis Dewi Sant

Bydd rhodd i’ch hosbis lleol yn y dyfodol yn mynd yn bell…

Beth bynnag eich oedran, mae ewyllys ysgrifenedig cyfredol, proffesiynol yn eithriadol o bwysig. Dyma’r unig ffordd i sicrhau y bydd eich dymuniadau yn cael eu cyflawni ar ôl ichi farw ac y darperir ar gyfer eich teulu, eich ffrindiau ac achosion da sy’n agos at eich calon, fel Hosbis Dewi Sant, yn y ffordd y bwriadoch.
Mae gadael cymynrodd i Hosbis Dewi Sant yn syml yn cynnwys ychwanegu paragraff byr (cymal) at eich ewyllys, a byddem bob amser yn awgrymu eich yn defnyddio cyfreithiwr cymwysedig i sicrhau y bydd eich ewyllys yn cael ei dehongli yn y ffordd y dymunwch. Mae diweddaru eich ewyllys hefyd yn bwysig iawn, i sicrhau bod eich dymuniadau yn adlewyrchu unrhyw newidiadau mawr yn eich bywyd, megis priodi neu cael plentyn.
Mae’n gamsyniad cyffredin fod rhaid i gymunrodd fod yn swm enfawr o arian, ond nid yw hyn yn wir. Rydym yn deall mai teulu a ffrindiau sy’n fwyaf tebygol o fod yn gyntaf yn eich meddyliau; fodd bynnag, os byddwch yn penderfynu gadael rhodd yn eich ewyllys i Hosbis Dewi Sant, oed hi’n fawr neu’n fach, byddwch yn helpu eraill ac gadael atgof parhaus o’ch cefnogaeth o’n gwaith.

Oeddech chi’n gwybod?

Rydym yn teilwra ein gofal i ddiwallu anghenion unigol pob claf, gan eu helpu i fyw mor fywiog a mor gyfforddus a phosibl o’r ddiagnosis hyd at ddiwedd eu hoes, am gyn hired ac y bydd hynny.

  • Nid yn unig yr ydym yn cefnogi ein cleifion, ond hefyd eu teuluoedd a’u gofalwyr.
  • Darperir ein gwasanaethau yn rhad ac am ddim, ond nid ydynt heb gost. Mae hi ar hyn o bryd yn costio dros £3 miliwn bob blwyddyn i redeg y gwasanaethau clinigol yn Hosbis Dewi Sant.Fel elusen, mae Hosbis Dewi Sant yn dibynnu ar haelioni’r gymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu ar draws Gogledd Orllewin Cymru i godi dros 86% o’r incwm.
  • Gofalir am gymaint ac 1 o bob 3 o gleifion Hosbis Dewi Sant diolch i roddion mewn ewyllysion.
    Heb eich cefnogaeth, yn ni fuasem yn gallu parhau ein gwaith hanfodol.
  • P’un a fyddwch yn gadael canran o’ch ystâd neu swm o arian parod i ni, mae pob rhodd yn golygu cymaint i’r cleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Mae rhoddion mewn ewyllysion yn ffynhonnell hynod o bwysig o incwm ar gyfer Hosbis Dewi Sant, sy’n darparu gofal diwedd oes arbenigol i bobl sy’n byw yng Ngogledd Orllewin Cymru.
Rhaid i Hosbis Dewi Sant godi dros £3 miliwn bob blwyddyn i barhau ei gwaith a mae cynynroddion yn galluogi i’r elusen gynllunio ar gyfer y dyfodol a helpu cleifion sydd â salwch sy’n byrhau bywyd am lawer o flynyddoedd i ddod.

Cyswlltwch

Os hoffech chi weld â’ch llygaid eich hun y gwaith yr ydym yn ei wneud neu os hoffech gael fwy o wybodaeth am adael rhodd yn eich ewyllys, cysylltwch â Margaret Hollings ar (01492) 879058.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO