Mae pob rhodd ac anrheg, ni waeth pa mor fawr neu fach ydyw, yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r bobl yr ydym yn gofalu amdanynt. Diolch i chi!

GWNEUD RHODD UNIGRYW

Helpwch wneud gwahaniaeth i Hosbis Dewi Sant heddiw. Rhoi ar-lein yw’r ffordd gyflymaf i wneud rhodd ariannol i ni. Defnyddiwch y ffurflen isod i roi rhodd unigryw i Hosbis Dewi Sant.

Donations

£

Os gwelwch yn dda Rhowch Rhoi Swm

Personal Info

Donation Total: £0.00

SUT MAE EICH RHODD YN HELPU

Mae Hosbis Dewi sant yn gofalu am dros 400 o deuluoedd lleol bob blwyddyn. Mae mwy na 73 ceiniog o bob £1 rydym yn ei wario yn cael ei wario’n uniongyrchol ar ofal cleifion, ac mae ein gwasanaethau clinigol ar hyn o bryd yn costio dros £5,500 y diwrnod, neu £235 yr awr. Mae dros 90 o staff cyflogedig ac mae gennym gefnogaeth dros 350 gwirfoddolwyr gwych, sydd oll yn gwneud gwaith anhygoel.

Helpwch wneud gwahaniaeth i Hosbis Dewi Sant heddiw. Rhoi ar-lein yw’r ffordd gyflymaf i wneud cyfraniad.

Er fod rhaid i ni brynu offer newydd (neu amnewid hen offer) o bryd i’w gilydd, cyfarfod costau rhedeg dydd-i-ddydd ar gyfer gofalu am ein cleifion yw ein her fwyaf.

Dyma rai enghreifftiau o’r hyn y gall eich rhodd ei ariannu:

£10 – Prynu olewau ar gyfer sesiwn aromatherapi neu ddeunyddiau ar gyfer y sesiynau celfyddydau & chrefftau yn ein Uned Gofal Dydd

£25 – Bore neu brynhawn cyfan o ofal gan weithiwr cynnal

£50 – 5 Cynfas lithro i hwyluso’r broses o symud cleifion i fyny i’r gwely.

£150 – Bwydo ein holl gleifion am ddiwrnod cyfan

£187.50 – Awr o amser clinigol ar gyfer ein holl gleifion

£500 – Hyfforddiant cyfredol ar gyfer pump nyrs

£1200 – Matres arbenigol ar gyfer gwely Clâf Mewnol

Rhoi’n Rheolaidd

Rhoddion yw prif ffynhonnell incwm yr Hosbis ac rydym yn eu gwerthfawrogi bob tro. Mae darparu amgylchedd ddymunol a chyfforddus ar gyfer cleifion a’u perthnasau yn gofyn am gefnogaeth ariannol. Os hoffech chi wneud cyfraniad rheolaidd i Hosbis Dewi Sant, os gwelwch yn dda neu cysylltwch Margaret Hollings ar 01492 879058.

RHOI DROS Y FFÔN NEU DRWY’R POST

Cyfrannu dros y ffôn:

Os hoffech wneud cyfraniad dros y ffôn, os gwelwch yn dda rhowch ganiad i Hosbis Dewi Sant ar 01492 879058 (dydd Llun – Ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm)

Cyfrannu drwy’r post:

Os gwelwch yn dda, anfonwch eich sieciau i Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy, Gogledd Cymru LL30 2EN.
Dylid gwneud eich sieciau’n daladwy i ‘Hosbis Dewi Sant’.

RHODD CYMORTH

Os ydych yn drethdalwr yn y DU, mae Rhodd Cymorth yn cynnig ffordd syml o gynyddu gwerth eich rhodd i elusen gan ganiatáu i’r elusen hawlio’n ôl y dreth â dalwyd ar eich rhodd. Mae Rhodd Cymorth yn darparu cyfle gwych i chi i gynyddu gwerth eich rhoddion i Hosbis Dewi Sant.

Os ydych drethdalwr yn y DU, mae ddefnyddio Rhodd Cymorth yn golygu y gallwn hawlio’r dreth yr ydych wedi ei thalu yn ôl gan Cyllid a Thollau EM, gan helpu eich rhodd i fynd ymhellach. Ni fydd yn costio ceiniog i chi!

Er enghraifft, mae pob £10 rydych yn ei roi i Hosbis Dewi Sant werth £12.50 gyda Rhodd Cymorth.

Os gwelwch yn dda, lawrlwythwch ffurflen datganiad Rhodd Cymorth a’i dychwelyd wedi ei chwblhau i’r Adran Cyllid, Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy. LL30 2EN