CYFRANNWCH

Mae pob rhodd ac anrheg, ni waeth pa mor fawr neu fach ydyw, yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r bobl yr ydym yn gofalu amdanynt. Diolch i chi!

GWNEUD RHODD UNIGRYW

Helpwch wneud gwahaniaeth i Hosbis Dewi Sant heddiw. Rhoi ar-lein yw’r ffordd gyflymaf i wneud rhodd ariannol i ni. Defnyddiwch y ffurflen isod i roi rhodd unigryw i Hosbis Dewi Sant.

[give_form id=”15498″]

SUT MAE EICH RHODD YN HELPU

Mae Hosbis Dewi sant yn gofalu am dros 400 o deuluoedd lleol bob blwyddyn. Mae mwy na 73 ceiniog o bob £1 rydym yn ei wario yn cael ei wario’n uniongyrchol ar ofal cleifion, ac mae ein gwasanaethau clinigol ar hyn o bryd yn costio dros £5,500 y diwrnod, neu £235 yr awr. Mae dros 90 o staff cyflogedig ac mae gennym gefnogaeth dros 350 gwirfoddolwyr gwych, sydd oll yn gwneud gwaith anhygoel.

Helpwch wneud gwahaniaeth i Hosbis Dewi Sant heddiw. Rhoi ar-lein yw’r ffordd gyflymaf i wneud cyfraniad.

Er fod rhaid i ni brynu offer newydd (neu amnewid hen offer) o bryd i’w gilydd, cyfarfod costau rhedeg dydd-i-ddydd ar gyfer gofalu am ein cleifion yw ein her fwyaf.

Dyma rai enghreifftiau o’r hyn y gall eich rhodd ei ariannu:

£10 – Prynu olewau ar gyfer sesiwn aromatherapi neu ddeunyddiau ar gyfer y sesiynau celfyddydau & chrefftau yn ein Uned Gofal Dydd

£25 – Bore neu brynhawn cyfan o ofal gan weithiwr cynnal

£50 – 5 Cynfas lithro i hwyluso’r broses o symud cleifion i fyny i’r gwely.

£150 – Bwydo ein holl gleifion am ddiwrnod cyfan

£187.50 – Awr o amser clinigol ar gyfer ein holl gleifion

£500 – Hyfforddiant cyfredol ar gyfer pump nyrs

£1200 – Matres arbenigol ar gyfer gwely Clâf Mewnol

Rhoi’n Rheolaidd

Rhoddion yw prif ffynhonnell incwm yr Hosbis ac rydym yn eu gwerthfawrogi bob tro. Mae darparu amgylchedd ddymunol a chyfforddus ar gyfer cleifion a’u perthnasau yn gofyn am gefnogaeth ariannol. Os hoffech chi wneud cyfraniad rheolaidd i Hosbis Dewi Sant, os gwelwch yn dda neu cysylltwch Margaret Hollings ar 01492 879058.

RHOI DROS Y FFÔN NEU DRWY’R POST

Cyfrannu dros y ffôn:

Os hoffech wneud cyfraniad dros y ffôn, os gwelwch yn dda rhowch ganiad i Hosbis Dewi Sant ar 01492 879058 (dydd Llun – Ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm)

Cyfrannu drwy’r post:

Os gwelwch yn dda, anfonwch eich sieciau i Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy, Gogledd Cymru LL30 2EN.
Dylid gwneud eich sieciau’n daladwy i ‘Hosbis Dewi Sant’.

RHODD CYMORTH

Os ydych yn drethdalwr yn y DU, mae Rhodd Cymorth yn cynnig ffordd syml o gynyddu gwerth eich rhodd i elusen gan ganiatáu i’r elusen hawlio’n ôl y dreth â dalwyd ar eich rhodd. Mae Rhodd Cymorth yn darparu cyfle gwych i chi i gynyddu gwerth eich rhoddion i Hosbis Dewi Sant.

Os ydych drethdalwr yn y DU, mae ddefnyddio Rhodd Cymorth yn golygu y gallwn hawlio’r dreth yr ydych wedi ei thalu yn ôl gan Cyllid a Thollau EM, gan helpu eich rhodd i fynd ymhellach. Ni fydd yn costio ceiniog i chi!

Er enghraifft, mae pob £10 rydych yn ei roi i Hosbis Dewi Sant werth £12.50 gyda Rhodd Cymorth.

Os gwelwch yn dda, lawrlwythwch ffurflen datganiad Rhodd Cymorth a’i dychwelyd wedi ei chwblhau i’r Adran Cyllid, Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy. LL30 2EN

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO