GWIRFODDOLI

Gwnewch

rywbeth

gwahanol-

Dewch yn

Wirfoddolwr

Hosbis

[postgallery_image data_source=”data-9″ images_attach=”28625,28623,28621,28619,28617,28615″ null=”” content_type=”image” id=”stage_volunteering” timeout=”5″ align=”alignright”]

GWIRFODDOLI I HOSBIS DEWI SANT

Mae Hosbis Dewi Sant yn dibynnu ar dîm o dros 300 o wirfoddolwyr ymroddedig, sy’n gweithio ar draws holl feysydd yr elusen. Mae eu cefnogaeth yn cael effaith enfawr ar lefel y gwasanaeth y gallwn ddarparu ar gyfer ein cleifion a’u teuluoedd.
Mae ein gwirfoddolwyr yn ymwneud â gwaith cynnal o fewn yr Hosbis, o helpu yn ein siopau elusen, i godi arian allan yn y gymuned. Mae’r sgiliau y mae ein gwirfoddolwyr yn eu cynnig yn amrywiol ac yn amhrisiadwy.
Heb ein gwirfoddolwyr, ni fyddai’r gallu gan Hosbis Dewi Sant i gyflawni ein gwaith hanfodol yn rhad ac am ddim i gymunedau Gogledd-Orllewin Cymru. Mae ein gwirfoddolwyr caredig a ffyddlon yn drysor, gan gyfrannu eu profiad, amser ac egni i helpu eraill.

PAM GWIRFODDOLI

Rowch rywbeth yn ôl i’ch cymuned leol
Gwnewch wahaniaeth i fywydau pobl eraill
Cynyddwch eich hyder a’ch hunan-barch
Cyfarfyddwch â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd
Cyfle i gymdeithasu
Dewch i adnabod y gymuned leol
Enillwch sgiliau newydd, mwy o wybodaeth a mwy o brofiad
Datblygwch eich sgiliau a gwybodaeth presennol
Gwellwch eich CV
Dewch yn ran o dîm mawr!
Ymunwch â’n tîm heddiw!

P’un a allwch gynnig ychydig oriau, hanner diwrnod rheolaidd neu sawl diwrnod yr wythnos, mae yna nifer o ffyrdd i chi roi o’ch amser a’ch sgiliau. Porwch drwy’r rolau gwirfoddoli i ddod o hyd i rywbeth sy’n addas i chi.

Cynorthwy-ydd Café Dewi

Café Dewi ydy’r lle perffaith i alw heibio am goffi ffrothlyd a lluniaeth ysgafn. Wedi’i leoli yn yr Hosbis yn Ffordd yr Abaty, wrth Ben Morfa Llandudno, mae’r café yn fan cyfarfod poblogaidd i bobl leol a thwristiaid.
Fel Cynorthwy-ydd Café Dewi gwirfoddol, byddwch yn cyfrannu at dîm yr Hosbis trwy wirfoddoli i gyflawni’r holl ddyletswyddau’n ymwneud â rhediad esmwyth Café Dewi.
Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Gwneud diodydd a byrbrydau i ymwelwyr
 • Cadw Café Dewi yn lân a thaclus
 • Rhoi croeso cynnes i ymwelwyr Café Dewi.

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Bydd angen ichi fod yn gyfeillgar, brwdfrydig ac egnïol
 • Bydd angen ichi fod yn falch o gyfrannu at dîm
 • Bydd angen ichi barchu polisi cyfrinachedd yr Hosbis
 • Bydd angen ichi fynychu sesiynau hyfforddi a chefnogi rheolaidd

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Patrymau sifft: 10am -1pm a 1pm – 4pm (Llun – Gwener)
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Yn Café Dewi, wedi’i leoli o fewn adeilad yr Hosbis (Ffordd yr Abaty, Llandudno).
Sut i ymgeisio:

Casglwyr Blychau Casglu

Mae Adran Codi Arian yr Hosbis yn dibynnu ar haelioni’r rheini sy’n rhoi er mwyn cadw drysau’r Hosbis yn agored i gleifion yn lleol. Mae blychau casglu sy’n cael eu dodi yn y gymuned yn codi mwy nag £20,000. Mae tua 500 o flychau casglu yn cael eu rhoi mewn siopau, safleoedd manwerthu, caffis a thafarndai ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.
Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Rhoi blychau casglu mewn mannau sydd wedi’u penderfynu ymlaen llaw
 • Sicrhau bod y blychau wedi’u labelu’n glir, eu rhifo a’u selio.
 • Cadw cofnod o’r holl flychau sy’n mynd allan/yn dod i mewn.

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Dylech fod yn unigolyn trefnus
 • Yn gallu cadw cofnodion cywir
 • Sgiliau cyfathrebu a threfnu da
 • Gweithio tîm
 • Lefel dda o ffitrwydd i gerdded
 • Yn dal trwydded yrru’r Deyrnas Unedig

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Yn hyblyg – Gellwch wirfoddoli ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos, yn y bore, prynhawn neu gyda’r nos.
Mae rolau’r blychau casglu yn rheolaidd ac wedi’u penderfynu ymlaen llaw felly bydd dalen rownd gasglu yn cael ei darparu a rheoleidd-dra’r casgliadau cael eu cytuno rhwng y ddwy ochr cyn cychwyn ar y rôl.
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Byddwch wedi’ch lleoli yn Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN ond yn teithio i amrywiol fannau daearyddol neu i fan daearyddol a gytunwyd rhwng y ddwy ochr.
Sut i ymgeisio:

Cynorthwy-ydd Uned Therapi Dydd

Mae pob un o’n cleifion Therapi Dydd yn gallu byw gartref, ond yn cael budd o dreulio diwrnod ble gallant fanteisio ar holl wasanaethau’r Hosbis.
Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Byddwch yn helpu i ddarparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawus i’r cleifion.
 • Yn cynorthwyo trwy eistedd a chymdeithasu gyda’r cleifion, yn ardal gyhoeddus yr hosbis ddydd yn bennaf h.y. y lolfa a’r ystafell fwyta.
 • Cefnogi’r cleifion yn y gweithgareddau sy’n digwydd h.y. jig-sos, amrywiol weithgareddau crefft
 • Gweini lluniaeth trwy gydol y dydd i’r cleifion
 • Paratoi’r byrddau a gweini cinio
 • Clirio’r byrddau ar ôl cinio.
 • Unrhyw ddyletswyddau sydd heb fod yn rhai nyrsio yn ôl y galw.

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Bydd angen ichi fod ag agwedd gyfeillgar, ofalgar a bod yn falch o gyfrannu at waith tîm.
 • Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi.
 • Bydd angen ichi fod yn wrandäwr ac yn gyfathrebwr da
 • Bydd angen ichi allu ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau gofynnol.
 • Bydd angen ichi barchu cyfrinachedd yr Hosbis, y cleifion, y staff a’r gwirfoddolwyr a rheoliadau statudol eraill e.e. rheoliadau cyfle cyfartal, diogelu data, hylendid bwyd ayb.

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Uned Therapi Dydd ar agor 10am – 3.30pm dydd Mawrth – dydd Gwener
Ble fyddaf wedi fy lleoli?
Uned Therapi Dydd Hosbis Dewi Sant
Sut i ymgeisio:

Cymorth Gweinyddu Cronfa Ddata

Cymorth Gweinyddu Cronfa Ddata

Mae Adran Codi Arian Hosbis Dewi Sant yn gyfrifol am roi stiwardiaeth o safon uchel i gefnogwyr yr hosbis, gan dderbyn eu rhoddion yn gyfreithlon a moesol, a diweddaru cefnogwyr am waith yr hosbis.

Cedwir yr holl wybodaeth / ddata am gefnogwyr yn ddiogel ar gronfa ddata’r hosbis (yn unol â GDPR) ac mae’n hanfodol bwysig fod cofnodion yn cael eu cadw’n gyfredol fel bod dewisiadau cyfathrebu’n cael eu parchu.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Cynorthwyo gyda’r canlynol:

 • Diweddaru cofnodion cefnogwyr unigol gyda’u dewisiadau cyfathrebu ar gronfa ddata’r hosbis (Donor Flex)
 • Diweddaru cofnodion cronfa ddata yn gyffredinol

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Yn hyddysg mewn TG
 • Yn gallu cadw cofnodion cywir
 • Sgiliau trefnu da
 • Gweithio fel tîm

Faint o amser fydd angen imi ei roi?

Sifftiau hyd at 4 awr

Yn hyblyg rhwng 9am – 5pm o’r gloch, dydd Llun i ddydd Gwener

Ble byddaf wedi fy lleoli?

Adran Codi Arian, Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno

Sut i ymgeisio:

Cynorthwy-ydd Canolfan Roddion

Mae gan Hosbis Dewi Sant rwydwaith o siopau ar draws Gogledd-Orllewin Cymru, yn gwerthu dillad ail-law o ansawdd da, bric-a-brac a dodrefn.
Ein Canolfannau Rhoddion, a leolir ym Mochdre a Llandudno, ydy ble’r ydym yn mynd trwy ac yn dosbarthu’r holl roddion stoc i’n siopau Hosbis ar draws yr ardal.
Er mai elusen ydym, rydym yn rhedeg ein siopau fel y busnesau ydyn nhw. Mae llwyddiant ein siopau yn ganlyniad y cymorth a’r gefnogaeth amhrisiadwy a gawn ni gan wirfoddolwyr, sy’n gweithio’n agos â staff y Ganolfan Roddion.
Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Cyfarch a diolch i aelodau’r cyhoedd sy’n gadael nwyddau rhoddedig
 • Cynorthwyo wrth baratoi stoc i’w danfon i siopau – (Mynd trwy, stemio, a thagio eitemau ble mae angen)

 Pa sgiliau a nodweddaion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Byddwch yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i bob cwsmer.
 • Bod yn gorfforol ffit ac yn ddigon heini i weithio mewn Canolfan Roddion fawr
 • Bydd angen ichi fod ag agwedd gyfeillgar, ofalgar a bod yn falch o gyfrannu at waith tîm.

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Mae sifftiau’n cynnwys 4 awr rhwng 9am – 4.30 pm (Llun – Gwener)
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Mochdre: Uned 1C, Parc Menter Quinton Hazell, Ffordd Glan y Wern, Mochdre, Bae Colwyn
Llandudno: Uned 8, Cwrt Roger Mostyn, Builder Street, Llandudno
Sut i ymgeisio:

Cynorthwy-ydd Ebay

Ymunwch â’n Tîm Siopau cyfeillgar i werthu rhai rhoddion pris uwch gan ddefnyddio Ebay i gyfrannu at yr arian ar gyfer y gwaith y mae mawr angen amdano yn Hosbis Dewi Sant.
Beth fyddaf yn ei wneud?
Cynorthwyo gyda’r canlynol:

 • Ymchwilio i eitemau
 • Ysgrifennu disgrifiadau a thynnu lluniau o eitemau sydd i’w harwerthu a’u gwerthu trwy’n cyfrif Ebay.
 • Dan gyfarwyddyd aelod o’r staff, prisio eitemau yn cynnwys gosod Pris Cadw
 • Creu rhestriadau gan ddefnyddio meddalwedd ar-lein Ebay
 • Monitro cynigion ac ateb unrhyw ymholiadau
 • Pacio a phostio i’w danfon

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Hyddysg mewn cyfrifiadura
 • Sgiliau ffotograffiaeth
 • Profiad blaenorol o ddefnyddio Ebay
 • Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu a chefnogaeth yn cael ei chynnig gydol eich amser yn gwirfoddoli gyda ni.

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Hyblyg rhwng 9am – 4 pm
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Canolfan Roddion Mochdre
Sut i ymgeisio:

Trefnydd Blodau

Helpu i gynnal trefniadau blodau atyniadol o gwmpas yr Hosbis i groesawu cleifion, ymwelwyr a staff.
Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Adfywhau trefniadau blodau sy’n bod
 • Creu trefniadau blodau newydd
 • Dosbarthu blodau trwy’r Hosbis i gyd
 • Dyfrio planhigion yn yr Hosbis
 • Cynnal fasys a’r lle gweithio
 • Sicrhau bod yr ystafell a rennir yn cael ei gadael yn daclus

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Dylech fod yn unigolyn trefnus
 • Yn greadigol gyda pheth profiad o flodau
 • Bydd angen ichi barchu cyfrinachedd yr Hosbis, y cleifion, y staff a’r gwirfoddolwyr a rheoliadau statudol eraill e.e. rheoliadau cyfle cyfartal, diogelu data, hylendid bwyd ayb.

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Bydd y rôl yn cael ei rhannu gyda gwirfoddolwr arall, i weithio bob yn ail ddydd Mawrth.
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Byddwch wedi’ch lleoli yn Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN
Sut i ymgeisio:

Cynorthwy-ydd Cleifion Mewnol

Mae Hosbis Dewi Sant yn darparu gofal lliniarol arbenigol i oedolion yng Ngogledd-Orllewin Cymru gyda gwaeledd sy’n byrhau oes, yn cynnwys cymorth i’r teulu a’u gofalwyr.

Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Byddwch yn helpu i ddarparu amgylchedd cyfeillgar a chroesawus i’r cleifion.
 • Gweini lluniaeth.
 • Cynorthwyo’r staff nyrsio gyda gweini ciniawau a phrydau gyda nos
 • Trefnu blodau yn ôl y galw
 • Ymgymryd â thasgau yn unol â chyfarwyddiadau’r staff nyrsio
 • Monitro stoc yng nghegin y ward ac ailgyflenwi ble mae angen
 • Dyletswyddau heb fod yn rhai nyrsio yn unol ag unrhyw gais

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Gwrandäwr a chyfathrebwr da
 • Agwedd gyfeillgar, ofalgar a bod yn falch o gyfrannu at waith tîm.
 • Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi.
 • Bydd angen ichi barchu cyfrinachedd yr Hosbis, y cleifion, y staff a’r gwirfoddolwyr a rheoliadau statudol eraill e.e. rheoliadau cyfle cyfartal, diogelu data, hylendid bwyd ayb.

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Patrymau sifft: 10am –1pm, 2pm – 4pm, a 4.30pm – 7pm (Llun – Sul)
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Uned Cleifion Mewnol Hosbis Dewi Sant
Sut i ymgeisio:

Cymorth Digwyddiadau Loteri

Mae Loteri Hosbis Dewi Sant yn chwarae rhan hanfodol wrth inni godi arian, gyda’r holl elw o’r loteri yn mynd yn uniongyrchol i’r Hosbis. Bob blwyddyn mae’r incwm o’n Loteri Wythnosol yn talu am draean o’n costau nyrsio.
Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Darparu cymorth i staff y Loteri mewn digwyddiadau lleol
 • Hyrwyddo gwerthiant tocynnau loteri unigol.
 • Bydd y digwyddiadau yn cynnwys sioeau amaethyddol lleol, gwerthu tocynnau loteri unigol a/neu gardiau crafu mewn lleoedd fel Pier Llandudno, sioeau amaethyddol, digwyddiadau cymunedol a llawer o rai eraill sydd i’w penderfynu.
 • Hyfforddiant wedi’i ddarparu gan Dîm y Loteri

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Sgiliau cyfathrebu a threfnu da
 • Gweithio Tîm
 • Agwedd gyfeillgar, ofalgar a bod yn falch o gyfrannu at waith tîm.
 • Byddai profiad o werthu yn fanteisiol

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Yn amrywio yn dibynnu ar y digwyddiad ond gallai fod naill ai’n ddiwrnod cyfan neu o bosibl yn sifftiau, gan wirfoddoli ochr yn ochr â’r aelodau presennol o’r staff.
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Amrywiol fannau yn dibynnu ar y digwyddiad
Sut i ymgeisio:

Cymorth Loteri – Timau Paratoi

Mae Loteri Hosbis Dewi Sant yn chwarae rhan hanfodol wrth inni godi arian, gyda’r holl elw o’r loteri yn mynd yn uniongyrchol i’r Hosbis. Bob blwyddyn mae’r incwm o’n Loteri Wythnosol yn talu am draean o’n costau nyrsio.
Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Paratoi eitemau hyrwyddo i’w gwerthu megis clecars Nadolig i’w haddasu ar gyfer eu hyrwyddo gyda thocynnau Loteri unigol.
 • Hyfforddiant wedi’i ddarparu gan Dîm y Loteri

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Sgiliau trefnu da
 • Gweithio Tîm
 • Agwedd gyfeillgar, ofalgar a bod yn falch o gyfrannu at waith tîm.

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Yn hyblyg – ar adegau i weddu i’r unigolyn
Oriau agor Swyddfa’r Loteri: Llun – Gwener 9am – 5pm
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Swyddfa Loteri Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno
Sut i ymgeisio:

Cynorthwy-ydd Bar Te Llys yr Ynadon

Fel gwirfoddolwr ym Mar Te Llys Ynadon Llandudno, byddwch yn cyfrannu at y tîm trwy gyflawni’r holl ddyletswyddau sy’n gysylltiedig â rhediad esmwyth y Bar Te, sy’n cael ei arwain gan wirfoddolwyr.
Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Gwneud a gweini diodydd a byrbrydau i gwsmeriaid
 • Cadw’r Bar Te yn lân a thaclus
 • Rhoi croeso cynnes i ymwelwyr â Bar Te Ynadon Llandudno

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Bydd angen ichi fod yn gyfeillgar, brwdfrydig ac egnïol
 • Bydd angen ichi fod yn falch o gyfrannu at dîm
 • Bydd angen ichi barchu polisi cyfrinachedd Llys yr Ynadon

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Patrymau sifft: 9am – 12canol dydd (Llun – Gwener)
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Bar Te Llys Ynadon Llandudno, Ffordd Conwy, Llandudno,  LL30 1GA
Sut i ymgeisio:

Gyrrwr Cleifion

Gyrrwr Cleifion
 Mae pob un o’n cleifion Therapi Dydd yn gallu byw gartref, ond yn cael budd o dreulio diwrnod ble gallant fanteisio ar holl wasanaethau’r Hosbis.
Mae ein cleifion yn mynychu’r Uned Therapi Dydd am nifer o resymau – gofal meddygol a gofal nyrsio arbenigol gan dîm proffesiynol, llawn, y cyfle i gyfarfod eraill mewn sefyllfaoedd tebyg neu ddim ond i ganiatáu rhywfaint o seibiant i’w gofalwr am un diwrnod yr wythnos.
Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Darparu gwasanaeth cludiant i gleifion yn ôl a blaen i’r Hosbis i fynychu sesiwn therapi dydd ar ddydd Mawrth, dydd Iau neu ddydd Gwener
 • Bod yn sensitif i anghenion a chyfforddusrwydd y cleifion trwy gydol y daith.
 • Sgwrsio â’r cleifion yn ôl yr angen a bod yn wrandäwr a chyfathrebwr cyfeillgar, gofalgar, gan barchu cyfrinachedd bob amser.
 • Mae angen trwydded yrru lawn y Deyrnas Unedig heb unrhyw gyfyngiadau a defnydd o’ch cerbyd personol, a fydd yn gyfredol â phob agwedd ar redeg cerbyd.
 • Gellir hawlio treuliau teithio.

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Bydd angen ichi fod ag agwedd gyfeillgar, ofalgar.
 • Bydd angen ichi barchu cyfrinachedd yr Hosbis, y cleifion, y staff a’r gwirfoddolwyr a rheoliadau statudol eraill e.e. cyfle cyfartal, diogelu data ayb.

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Patrymau sifft: Boreau: 1 awr Prynhawniau: 1 awr
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Yn ôl y galw
Sut i ymgeisio:

Croesawydd (Cleifion Mewnol)

Cyfrannu at dîm yr Hosbis trwy gyflawni dyletswyddau Croesawu wrth ddesg Uned y Cleifion Mewnol.
Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Darparu gwasanaeth croesawu effeithlon fel y man cyswllt cyntaf i uned y cleifion mewnol.
 • Gweithio system drws mynediad y cleifion mewnol.  Cyfarch ymwelwyr a’u hebrwng nhw i’r lolfa perthnasau neu i ystafelloedd y cleifion os yn briodol.
 • Derbyn galwadau ffôn, cymryd negeseuon a phasio’r rhain ymlaen i’r staff clinigol.
 • Derbyn rhoddion a rhoi derbynebau gan sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol wedi’i dogfennu ar waith papur rhoddion.
 • Archebu a chanslo papurau newydd ar gyfer cleifion.
 • Llunio pecynnau derbyn.
 • Sicrhau bod cyflenwad da o ffurflenni a thempledi nyrsio a gweinyddu a llungopïo’r rhain yn gywir pan fydd angen.
 • Defnyddio’r peiriant ffacs.

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Bydd angen ichi fod ag agwedd gyfeillgar, ofalgar a bod yn falch o gyfrannu at waith tîm.
 • Bydd angen ichi barchu cyfrinachedd yr Hosbis, y cleifion, y staff a’r gwirfoddolwyr a rheoliadau statudol eraill.

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Sifftiau: 4.30pm – 7.30pm (Llun – Sul)
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Derbynfa’r Cleifion Mewnol, yn yr Hosbis (Ffordd yr Abaty, Llandudno)
Sut i ymgeisio:

Croesawydd (Prif)

Cyfrannu at dîm yr Hosbis trwy gyflawni dyletswyddau wrth y brif ddesg groesawu.
Beth fyddaf yn ei wneud?
 Gall y rôl amrywio’n fawr. Gellir gofyn i wirfoddolwyr gyfrannu mewn sawl ffordd, yn cynnwys:

 • Ateb y ffôn
 • Cyfarch ymwelwyr wrth iddyn nhw ddod at y ddesg groesawu
 • Rhoi gwybod i’r staff perthnasol am ymwelwyr
 • Prosesu gwerthiannau eitemau yn y shop a’r café
 • Gofyn i ymwelwyr arwyddo wrth ddod i mewn i’r Hosbis ac wrth ymadael.
 • Cynorthwyo gyda thasgau gweinyddol adrannol eraill os oes angen.

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Bydd angen i chi fod ag agwedd gyfeillgar, ofalgar a bod yn falch o gyfrannu at waith tîm.
 • Ar ôl hyfforddiant, yn gallu defnyddio switsfwrdd a thil
 • Bydd angen i chi barchu cyfrinachedd yr Hosbis, y cleifion, y staff a’r gwirfoddolwyr a rheoliadau statudol eraill e.e. rheoliadau cyfle cyfartal, diogelu data, hylendid bwyd ayb.

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Patrymau sifft: 9am -1pm a 1pm – 5pm (Llun – Gwener)
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Y Brif Dderbynfa, yn yr Hosbis (Ffordd yr Abaty, Llandudno)
Sut i ymgeisio:

Cynorthwy-ydd Siop Ailddefnydd

Mae gan Hosbis Dewi Sant rwydwaith o siopau ar draws Gogledd-Orllewin Cymru, yn gwerthu dillad ail-law o ansawdd da, bric-a-brac a dodrefn.
Er mai elusen ydym, rydym yn rhedeg ein siopau fel y busnesau ydyn nhw. Mae llwyddiant ein siopau yn ganlyniad y cymorth a’r gefnogaeth amhrisiadwy a gawn ni gan wirfoddolwyr.
Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Cyfarch a diolch i aelodau’r cyhoedd sy’n gadael nwyddau rhoddedig
 • Cynorthwyo wrth baratoi stoc.
 • Prosesu gwerthiannau

 Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Byddwch yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i bob cwsmer.
 • Bod yn gorfforol ffit a brwdfrydig
 • Bydd angen ichi fod ag agwedd gyfeillgar, ofalgar a bod yn falch o gyfrannu at waith tîm.

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Mae sifft yn cynnwys 4 awr rhwng 9am – 4.30pm (Llun – Gwener)
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Siop Ailddefnydd Hosbis Dewi Sant, Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Mochdre, Ffordd Bron-y-Nant, Mochdre, Bae Colwyn. LL28 4YL.
Sut i ymgeisio:

Cynorthwy-ydd Siop

Mae gan Hosbis Dewi Sant rwydwaith o siopau ar draws Gogledd-Orllewin Cymru, yn gwerthu dillad ail-law o ansawdd da, bric-a-brac a dodrefn. Er mai elusen ydym, rydym yn rhedeg ein siopau fel y busnesau bach ydyn nhw. Mae llwyddiant ein siopau yn ganlyniad y cymorth a’r gefnogaeth amhrisiadwy a gawn ni gan wirfoddolwyr, sy’n gweithio’n agos gydag arweinwyr tîm y siopau.
Beth fyddaf yn ei wneud?

 • Cyfarch a gweini ar gwsmeriaid mewn ffordd groesawus
 • Cynorthwyo wrth reoli stoc
 • Gweithio ar y til a phrosesu gwerthiannau
 • Arddangos eitemau yn y siop ac ailgyflenwi stoc

 Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • Byddwch yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i bob cwsmer.
 • Bydd angen ichi fod ag agwedd gyfeillgar, ofalgar a bod yn falch o gyfrannu at waith tîm.

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Bore neu bnawn
10am -1pm a 1pm – 4pm (Llun – Gwener)
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Yn un o Siopau Hosbis Dewi Sant
Sut i ymgeisio:

Gyrrwr Fan

Mae gan Hosbis Dewi Sant rwydwaith o siopau ar draws Gogledd-Oorllewin Cymru, yn gwerthu dillad ail-law o ansawdd da, bric-a-brac a dodrefn. Er mai elusen ydym, rydym yn rhedeg ein siopau fel y busnesau ydyn nhw. Mae llwyddiant ein siopau yn ganlyniad y cymorth a’r gefnogaeth amhrisiadwy a gawn ni gan wirfoddolwyr, sy’n gweithio’n agos ag arweinwyr tîm y siopau.
O’n Canolfan Roddion ym Mochdre rydym yn mynd trwy ac yn dosbarthu’r holl roddion stoc i’n siopau Hosbis ar draws yr ardal.
Berth fyddaf yn ei wneud?

 • Casglu o a danfon i siopau manwerthu
 • Sicrhau cludiant diogel nwyddau yn ôl a blaen i’r siopau adwerthu
 • Sicrhau bod stoc yn cael ei llwytho a’i ddadlwytho’n ddiogel gan gydymffurfio â chanllawiau iechyd a diogelwch.

Pa sgiliau a nodweddion personol fydd arnaf eu hangen?

 • I ddibenion yswiriant, bydd angen ichi fod yn 25 oed neu hŷn ac wedi dal trwydded yrru llawn y DU heb gyfyngiadau.
 • Sgiliau cyfathrebu da.
 • Bydd angen ichi fod ag agwedd gyfeillgar, ofalgar a bod yn falch o gyfrannu at waith tîm.

Faint o amser fydd angen imi ei roi?
Sifftiau bore neu brynhawn dydd Llun – dydd Gwener
Ble y byddaf wedi fy lleoli?
Wedi’ch lleoli o’r Ganolfan Roddion ym Mochdre.
Sut i ymgeisio:

GWNEUD CAIS AR-LEIN

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO