AR GYFER CLEIFION

Hosbis Dewi Sant: darparu gofal lliniarol arbenigol o’r safon uchaf

[postgallery_image data_source=”data-9″ images_attach=”28823,28819,28817,28815,28813,28811,28809,28741,28727″ null=”” content_type=”image” id=”stage_for_patients” timeout=”5″ align=”alignright”]

UNED THERAPI DYDD

“Ble mae gofal yn cael ei gynllunio o gwmpas yr unigolyn”
Mae Therapi Dydd Hosbis Dewi Sant yn ddull sy’n galluogi pobl i addasu i’w cyflwr bod newydd gydag urddas ac yn darparu systemau cymorth i’w helpu i ragweld ac ymdopi’n adeiladol â cholli iechyd sy’n dirywio.
Mae ein Huned Therapi Dydd yn derbyn deg o bobl y dydd

  • Ffisiotherapi
  • Therapi Galwedigaethol
  • Gwaith Cymdeithasol
  • Therapïau dargyfeiriol; Gweithgareddau celf a chrefft, Therapi Cerdd
  • Cymorth i ofalwyr, cymorth seicolegol, ysbrydol ac emosiynol yn cynnwys cymorth profedigaeth
  • Monitro a rheoli symptomau gan staff nyrsio a staff meddygol hyfforddedig.

Mae ein holl wasanaethau clinigol yn rhad ac am ddim i’n holl gleifion ac aelodau’r teulu.

Esbonia’r Brif Metron:

“Mae llawer o bobl yn naturiol yn bryderus pan drafodir gwasanaethau Hosbis am y tro cyntaf. Ein nod yw i wneud y rhai sy’n dod i Ofal Dydd deimlo’n hamddenol a theimlo eu bod yn cael eu cefnogi.
Mae’n cleifion yn mynychu’r Uned Dydd am amryw o resymau – gofal meddygol arbenigol a gofal nyrsio gan dîm proffesiynol, llawn, y cyfle i gyfarfod eraill sydd mewn sefyllfaoedd tebyg neu ond i ganiatáu ychydig o seibiant i ofalwr am un diwrnod yr wythnos.
Mae pob un o gleifion ein Huned Dydd yn gallu byw gartref, ond yn elwa o dreulio diwrnod pryd y gallant gymryd mantais o holl wasanaethau’r Hosbis – cymorth corfforol, emosiynol, ysbrydol a seicolegol.
Mae gan ein Huned Ddydd amgylchedd diogel a chefnogol, lle mae gofal unigol a gofal grŵp arbenigol yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim i oedolion sydd gydag afiechyd terfynol.
Uwchlaw popeth, mae’r Uned Ddydd yn lle cefnogol, wedi ei theilwra i anghenion unigolion. Mae’n bwysig ein bod yn cael eich cynnwys a’ch bod yn cael eich yn ymgynghori â ynghylch pob agwedd o’ch gofal, bob cam o’r ffordd. Gobeithiwn fod ein cleifion yn dychwelyd adref gan deimlo wedi ymlacio a fod rhywun yn eu gwerthfawrogi ac yn gofalu amdanynt, ac fod ganddynt reolaeth dros eu hafiechyd.”

UNED CLEIFION MEWNOL

Mae’r tîm clinigol ar gael i helpu gyda rheoli symptomau, rheoli poen, gofal diwedd oes, gofal seibiant, cymorth seicolegol ac emosiynol ac i ddelio gydag unrhyw bryderon sydd gennych. Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth i deuluoedd a gofalwyr. Bydd y tîm yn cyfathrebu gyda’ch meddyg teulu/meddyg ymgynghorol, Macmillan, Marie Curie, Hosbis yn y Cartref a’r Nyrs Gymunedol i sicrhau fod yr wybodaeth berthnasol gennym ni er mwyn gallu gofalu amdanoch chi yn y ffordd gywir.

Bydd y Tîm Amlddisgyblaethol yn cyfarfod yn wythnosol i drafod eich cynllun gofal gyda’r holl weithwyr proffesiynol perthnasol.

Fel Uned Arbenigol, cawn fewnbwn wythnosol gan Ymgynghorwyr ym maes Gofal Lliniarol a hefyd gan Feddygon Arbenigol sydd ar gael drwy gydol yr wythnos. Mae Hosbis Dewi Sant yn elwa o gael tîm amlddisgyblaethol llawn. Mae’n tîm nyrsio yn darparu gwasanaeth 24-awr i gleifion a gwasanaeth o 9yb tan 5yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn yr Uned Gofal Dydd. Mae gan ein tîm ymroddedig gymwysterau arbenigol a chyfoeth o brofiad.

Gwaith Cymdeithasol

Mae Gweithwyr Cymdeithasol yn darparu cymorth i gleifion a’u gofalwyr ac yn helpu plancare gartref pan fydd cleifion yn cael eu rhyddhau. Gall y Gweithiwr Cymdeithasol Uwch hefyd gynorthwyo gyda chael gafael ar gymorth ariannol ar gyfer gofal cartref gofal mewn cartref nyrsio pan mae ar gael a phan mae’n briodol.

Ffisiotherapi

Mae ffisiotherapyddion ar gael i helpu gyda phroblemau fel poen, chwydd, symudedd a diffyg anadl. Nod y driniaeth yw eich helpu i fod mor annibynnol â phosib.

Therapi Galwedigaethol

Gall y Therapydd Galwedigaethol eich helpu i addasu eich cartref/amgylchoedd mewn ffordd sy’n eich galluogi i gyflawni gweithgareddau bywyd bob dydd yn ddiogel. Gallant hefyd eich cynorthwyo i reoli teimladau o flinder a sut i reoli rhediad eich diwrnod yn effeithiol.

Fferyllydd

Mae Fferyllydd llawn gymwysedig o’r ysbyty lleol yn ymweld â’r Hosbis i wirio cyffuriau a rhoi cyngor.

Deietegydd

Bydd y Dietegydd yn rhoi cyngor maethol ac yn helpu gydag unrhyw ddeiet arbennig yr ydych arno. Bydd y Dietegydd hefyd yn helpu’r rhai sy’n cael eu bwydo’n artiffisial.

Caplaniaeth

Mae Caplan Hosbis a chaplaniaid eraill o eglwysi/capeli lleol yn ymweld yn rheolaidd yn ystod yr wythnos. Gofynnwch os hoffech gael ymweliad gan gaplan, o unrhyw enwad.

Cwnsela

Mae gan lawer o aelodau’t tîm yn Hosbis Dewi Sant gymwysterau cwnsela. Os ydych angen cymorth pellach, gallwn eich cyfeirio at un o’n cydweithwyr arbenigol.

Therapi Cyflenwol

Mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu darparu gan therapyddion cymwysedig ac fe’u profwyd i wella’r teimladau o les sydd gan cleifion, gan leihau straen a phryder ac felly’n helpu ymlaciad. Dim ond dau o’r therpïau sydd ar gael yw aromatherapi a thyliniad, os gwelwch yn dda yn gofynnwch am yr amrywiaeth lawn o therapïau sydd ar gael.

CYFEIRIAD I HOSBIS DEWI SANT

Am wybodaeth bellach am ein gwasanaethau neu am atgyfeiriad siaradwch â’ch Meddyg Teulu neu ffoniwch Hosbis Dewi Sant ar 01492 879058

CWESTIYNAU CYFFREDIN – UNED THERAPI DYDD

Am ba hyd byddaf yn mynychu?

Am gwrs o tua wyth wythnos. Mae’n cael ei gynnig a’i adolygu yn rheolaidd a gall gynllun gofal unigolyn fod yn wahanol glaf i glaf.

Beth fydd yn digwydd yn ystod fy niwrnod?

O 10yb, bydd y cleifion yn cyrraedd, ac mae yno ddewis i gael cludiant gyda’n gyrwyr gwirfoddol. Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol tan 3.30yp;
• Arolygaeth a rheolaeth o symptomau gan staff nyrsio a staff meddygol hyfforddedig.
Cefnogeth seicolegol, ysbrydol ac emosiynol
Therapïau cyflenwol – gan gynnwys tylino ac adweitheg
• Therapïau dargyfeiriol – gweithgareddau celf a chrefft
• Prydau bwyd a lluniaethoedd
• Seibiant i deuluoedd a gofalwyr

Beth sydd angen i mi ddod gyda mi?

Gofynnir i chi ddod ag unrhyw feddyginiaeth rhagnodedig a rhwymynnau y byddech fel arfer eu hangen yn ystod cyfnod eich ymweliad. Ni fydd angen unrhyw symiau mawr o arian, gan nad oes codiant am y gofal y byddwch yn ei dderbyn yn yr Hosbis.

CWESTIYNAU CYFFREDIN – CLEIFION MEWNOL

Oes rhaid i gleifion dalu am eu arhosiad?

Nacoes, mae pob gofal, pryd bwyd a thriniaeth yn cael eu cynnig yn hollol rhad ac am ddim i gleifion.

Ydy hi'n debyg i gartref nyrsio?

Dydy Hosbis Dewi Sant ddim yn gartref nyrsio. Ni allwn ddarparu gofal hir dymor. Rydym yn ganolfan gofal lliniarol arbenigol sy’n darparu rheolaeth symptomau, gofal seibiant a gofal ar gyfer y rhai sydd ar ben eu bywyd.

Beth yw gofal lliniarol ac a yw'n addas i mi?

Gofal lliniarol yw gofal llwyr o’r claf, gan gynnwys eu gofal corfforol, emosiynol ac ysbrydol. Cynlluniwyd gofal lliniarol i liniaru symptomau pan man afiechyd yn anwelladwy.

Pwy fydd yn gofalu amdanaf?

Mae gennym dîm o nyrsys profiadol, hyfforddedig a fydd yn gofalu amdanoch 24 awr y dydd. Mae Hosbis Dewi Sant yn elwa o dîm amlddisgyblaethol llawn. Mae’r tîm clinigol ar gael i helpu gyda rheoli symptomau, rheoli poen, cymorth seicolegol ac emosiynol, gwybodaeth addysgol neu i ddelio gydag unrhyw bryderon a sydd gennych. Rydym yn gweithio’n agos gydag asiantaethau allanol, gan gynnwys Macmillan, a Marie Curie.

Pa mor hir allaf aros?

Mae hyn yn dibynnu ar y rheswm dros eich derbyniad ac ar eich iechyd cyffredinol.
Mae cleifion yn cael eu derbyn o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng yr oriau 09.30 a 17.00, ac ar foreau Sadwrn.
Ar ôl eich arhosiad yn Hosbis Dewi Sant, efallai y cewch dychwelyd adref gyda chymorth eich gofalwr/teulu/meddyg teulu/Nyrsys Cymunedol. Byddwn yn eich helpu a’ch cynghori drwy’r broses hon.

SYLWADAU A CHWYNION

Beth os oes gen i sylw neu gwyn i’w wneud ynglŷn â’m ngofal?

Mae Hosbis Dewi Sant yn gobeithio ein bod yn creu awyrgylch lle nad oes gan bobl ofn o fynegi eu pryderon neu o gwyno os oes angen. Mae’n wir mai’r cynharaf mae materion sy’n achosi pryder yn cael eu trafod, y cynharaf y gellir mynd i’r afael â’r mater. Mae’n well i bawb os all cwynion gael eu gwneud ar adeg y digwyddiad pan mae’n fyw yn y cof, neu cyn gynted a phosib.
Ar gyfer pryderon ynghylch materion clinigol neu ofal cleifion, trefnwch i weld neu ysgrifenwch at Brif Weithredwr yr Hosbis, Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN.
Os nad ydych yn fodlon ar ôl gweithredu yn ôl yr uchod, yna ysgrifennwch at Gadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr, a fydd yn sicrhau fod eich pryder/cwyn yn cael ei ymchwilio gan Bwyllgor Cwynion yr Hosbis.
Ein polisi yw i ymchwilio i mewn i bob cwyn yn drylwyr. Byddem yn gyrru cydnabyddiaeth lawn o gwynion ysgrifenedig o fewn dau ddiwrnod gwaith, ac ymateb llawn o fewn 20 diwrnod gwaith. Os nad yw hyn yn bosibl, bydd cyfathrebiadau pellach yn cael eu anfon atoch yn esbonio’r rhesymau am hyn.

Os na fydd y materion wedi cael eu datrys drwy’r dulliau uchod, ac fe hoffech fynd â’r mater ymhellach, cysylltwch â:

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
Adeiladau’r Llywodraeth
Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ
Ffôn: 0300 062 8163

A allaf gael gafael ar fy nghofnodion meddygol?

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn caniatáu i gleifion ddarganfod pa gofnodion a gedwir amdanynt. Os gwelwch yn dda gofynnwch am ragor o wybodaeth.
Mae’r Hosbis yn cael ei rheoleiddio gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac fe’i harolygwyd ddiwethaf ym mis Ebrill 2014. Mae adroddiad yr arolygiad ar gael yma: www.hiw.org.uk

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO