AR GYFER GOFALWYR

Fel gofalwr, mae nifer o wasanaethau ar gael i chi, yn rhad ac am ddim.

GOFALU

Gall ofalu am un o’ch hanwyliaid fod yn hynod o foddhaus, ond gall hefyd fod yn rôl sy’n feichus, yn unig a’n flinedig. Yn Hosbis Dewi Sant rydym yn deall y gofynion emosiynol a’r cyfrifoldebau rydych chi, fel gofalwr, yn eu gwynebu.
Credwn fod cymorth i deulu a ffrindiau mor bwysig â’r gofal rydym yn ei gynnig i’n cleifion. Fel gofalwr fe fyddwch ynghlwm â chynllun gofal y claf, drwy bob cam o’r ffordd.
Yn ystod arhosiad eich anwyliaid yn yr Hosbis, efallai y bydd arnoch eisiau gofyn cwestiynau ynglŷn âg afiechyd neu driniaeth y person. Bydd aelod o’n tîm amlddisgyblaethol yn hapus i ateb y rhain, cyn belled ag y bod gennym ganiatâd y claf i drafod y materion hyn gyda chi. Ein nod yw i ofalu am y claf ac aelodau o’u teulu bob cam o’r ffordd gan roi gwybod iddynt am unrhyw newidiadau yn sefyllfa’r claf.

GWASANAETHAU I CHI

Fel gofalwr, mae nifer o wasanaethau ar gael i chi, yn rhad ac am ddim.

Gofal seibiant

Mae arosiadau seibiant byr ar gael i gleifion, gan ganiatáu seibiant i chi fel gofalwr. Mae’n rhaid archebu’r arosiadau yma o flaen llaw.

Therapi Cyflenwol

Mae therapïau yn cynnwys tyliniad ac aromatherapi, ac fe’u darperir gan therapyddion cymwysiedig. Fe’u profwyd i wella lefelau pryder, i leihau straen a thrwy hynny hwyluso ymlaciad y claf a’r gofalwr.

Caplaniaeth

Mae’r capel aml-ffydd a’r ystafell dawel ar gael i chi fel gofalwr, ar gyfer amseroedd o fyfyrdod.

Gwasanaeth Profedigaeth

Rydym yn cynnig cymorth i unrhyw un sydd wedi colli perthynas neu ffrind a dderbyniodd ofal gan Hosbis Dewi Sant cyn iddynt farw. Tua chwe wythnos yn hwyrach, bydd y galarwr yn derbyn galwad gan yr Hosbis i weld sut y maent yn ymdopi ac i gynnig gwasanaethau cwnsela os oes eu hangen. Mae gan lawer o aelodau tîm Hosbis Dewi Sant gymwysterau cwnsela, a gallwch weld yr aelodau rhain gael eu gweld ar unrhyw adeg yn ystod arhosiad y claf yn yr Hosbis neu ar ôl hynny. Yn Hosbis Dewi Sant, rydym yn gweithio’n agos gyda nifer o asiantaethau allanol fel y Ganolfan Gynghori, lle all gofalwyr gael gwybodaeth am fudd-daliadau a llawer o faterion eraill.

GWYBODAETH BWYSIG

Gwelyau Perthnasau

Mae nifer o gwelyau i berthnasau ar gael yn yr Hosbis ar gyfer defnydd gan y pan fydd y claf yn ddifrifol wael, neu’n methu â setlo. Gofynnwch i aelod o staff am fanylion.

Ymweld

Nid oes cyfyngiad ar ymweliadau, ond gofynnwn i ymwelwyr ystyried eraill sydd yn yr Hosbis, ac fe geisiwn ddiogelu preifatrwydd cleifion yn ystod prydau bwyd a gofynnir i ymwelwyr barchu amser personol y claf pan y mae nhw’n flinedig. Fel gofalwr, sicrhewch hefyd eich bod yn caniatáu eich hun i gael saib ac amser i ymlacio eich hun.

Ffôn

Ni all berthnasau/ffrindiau ffônio cleifion yn uniongyrchol, ond os ffoniwch rif y nyrsys bydd yr alwad yn cael ei throsglwyddo i’r claf os ydynt ar gael. Mae ffôn wrth erchwyn y gwely ar gyfer defnydd y claf.

Bwydydd

Gyfynnwn i ymwelwyr beidio â dod â bwydydd a chynnyrch darfodus i mewn i’r Hosbis gan na allwn warantu eu storio. Mae caffi ar y safle er defnydd gofalwyr a pherthnasau. Mae yno hefyd ffreutur fach i staff y gellir perthnasau sy’n aros gyda claf mewnol sâl ei defnyddio dros dro yna defnyddio’r caffi (Caffi Dewi) wedi hynny. Peidiwch a phoeni, mae holl brydau bwyd cleifion yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim yn ystod eu hamser yn Hosbis Dewi Sant.

Ysmygu

Mae gan yr Hosbis bolisi dim ysmygu llym a gofynnwn yn garedig i gleifion, teuluoedd a staff ei arsylwi.
Os dymunwch drafod unrhyw gyfleusterau sydd ar gael yn yr Hosbis, ffoniwch 01492 879058.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Beth mae bod yn ofalwr yn ei olygu?

Os ydych chi’n edrych ar ôl ffrind neu aelod o’r teulu sydd methu edrych ar ôl eu hunain, rydych yn ofalwr. Gall ofalu am rywun bara am ychydig wythnosau, neu nifer o flynyddoedd. Gall gymeryd ychydig o oriau bob wythnos, neu 24 awr y dydd. Gall y gwaith gynnwys gwisgo a golchi nhw, mynd â nhw i siopa neu mynd gyda nhw pan maent yn gadael y tŷ. Gall ofalwr fod yn wraig, yn ŵr, yn nlentyn neu’n ffrind

Faint fydd cost y gwasanaethau yn Hosbis Dewi Sant?

Mae’r holl wasanaethau rydym yn eu darparu i gleifion a gofalwyr yn cael eu darparu yn hollol rhad ac am ddim. Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen gofrestredig ac yn dibynnu’n drwm ar roddion i gyflawni ei gwaith. Oherwydd haelioni pobl, mae’n bosibl i gynnig gwasanaethau, fel cefnogaeth profedigaeth, i ddefnyddwyr ein Hosbis.

A allaf gymryd rhan weithredol yng ngofal fy mherthynas/ffrind?

Mae croeso i deulu a ffrindiau agos gymryd rhan yng ngofal y cleifion, ac mae’n bwysig eu bod yn parhau i deimlo eu bod yn cael eu cynnwys. Fodd bynnag, tra fod claf yn aros yn yr Hosbis, efallai y dymunwch chithau hefyd ymlacio a chael rhywfaint o orffwys, ac mae therapïau cyflenwol ar gael os y dymunwch.

Beth os oes gen i sylw neu gwyn i'w wneud ynglŷn â'm ngofal?

Mae Hosbis Dewi Sant yn gobeithio ein bod yn creu awyrgylch lle nad yw pobl yn ofni mynegi eu pryderon neu cwyno os oes angen. Mae’n wir mai’r cynharaf mae materion sy’n achosi pryder yn cael eu trafod, y cynharaf y gellir mynd i’r afael â’r mater. Mae’n well i bawb os all gwynion gael eu gwneud ar adeg y digwyddiad pan mae’n fyw yn y cof, neu cyn gynted a phosib.
Ein polisi yw i ymchwilio i mewn i bob cwyn yn drylwyr. Holwch aelod o staff am ragor o arweiniad ynglŷn â gweithdrefn gwyno Hosbis Dewi Sant.

CYNGOR AR GYFER GOFALWYR

Mae cyfrifoldebau a gofynion bod yn ofalwr yn aml yn golygu eich bod yn esgeuluso eich echyd a lles eich hunain. Byddwch yn delio gyda gwaith caled, straen ychwanegol a gwybodaeth a newidiadau dryslyd.
Mae gofalwyr angen ffynhonellau da o gymorth, cefnogaeth a gwybodaeth gan y byddwch yn aml, ac yn ddealladwy, yn canolbwyntio ar iechyd a lles y person rydych yn gofalu amdano.
Sicrhewch eich bod yn edrych ar ôl eich iechyd cyffredinol. Mae Hosbis Dewi Sant yn caniatáu i deulu a ffrindiau dreulio amser gwerthfawr gyda’u hanwyliaid, tra maent yn aros yma fel claf. Rydych yn rhan o dîm gofal ac mae eich hiechyd yn bwysig i ni ac i’ch hanwylyn. Os gwelwch yn dda cymerwch fantais o’r therapïau a gwasanaethau cwnsela sydd ar gael yn Hosbis Dewi Sant.
Mae yna nifer o sefydliadau cenedlaethol a lleol sy’n cynnig gwahanol fathau o gymorth a chyngor i ofalwyr. Gofynnwch i aelod o staff clinigol yr Hosbis am fwy o wybodaeth am y rhain.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO