HAFAN MENAI

Hafan Menai – Bydd Canolfan Galw Heibio ar ei newydd wedd yn agor yn Haf 2022 ar gyfer gofal lliniarol

Mae Hosbis Dewi Sant yn deall bod byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd yn gallu cael effaith enfawr ar fywyd a byddai’n hoffi goleuo begwn o obaith i gleifion, teuluoedd, gofalwyr a ffrindiau, ar adeg pan fo popeth o’u cwmpas yn edrych yn dywyll a bygythiol.

Bydd y Ganolfan Galw Heibio, sydd wedi’i lleoli ar diroedd Ysbyty Gwynedd, yn wasanaeth cefnogol sy’n amcanu at hyrwyddo ymdeimlad o les ac ymagwedd gadarnhaol at fyw. Ni fydd angen atgyfeiriad neu apwyntment, gall y cyhoedd ‘alw heibio’ pan fydd yn gyfleus iddynt.

Byddem yn hoffi i bobl deimlo’n rhydd i gerdded i mewn i Hafan Menai i gael gwybod pa gymorth y mae Hosbis Dewi Sant yn ei gynnig, yn rhad ac am ddim, mewn amgylchedd anghlinigol.

Bydd yr adeilad yn olau, modern, dyrchafol ac yn lle i deimlo’n gysurus ynddo. Ni fydd yna ddim derbynfa ffurfiol, ond lle i hyrwyddo awyrgylch cymunol hamddenol gyda chroeso cynnes, cyfeillgar.  Gobeithir y gall ymwelwyr helpu’u hunan i rywbeth i’w fwyta a sgwrsio’n rhydd. I’r rheini y byddai’n well ganddynt dawelwch, bydd yna le hefyd i gasglu’u meddyliau petaent yn dewis ac ystafell Orffwys gyda soffas cyfforddus, os nad yw rhywun yn teimlo’n dda.

Bydd yr Ardal Awyr Agored yn estyniad o’r tu mewn, lle tawel a heddychlon ble mae pobl yn teimlo eu bod yn gallu symud o gwmpas fel y dymunant.

Glenys Sullivan, Matron at Hafan Menai

Y Gwasanaethau yn Hafan Menai

Bydd y gwasanaethau yn hyblyg a byddant yn cynnig gwybodaeth a chymorth i ysbrydoli gobaith. Bydd yn darparu ar gyfer anghenion unigol y claf a’u teulu. Fe all anghenion yr unigolyn gael eu cwrdd ar un ymweliad neu efallai y byddant yn dymuno dod lawer o weithiau.

Yn cynnig dewis eang o staff hyfforddedig i ofalu am symptomau corfforol y cleifion, yn ogystal â’u hanghenion emosiynol, bydd y gwasanaethau a’r therapïau sydd i’w cynnig yn y ganolfan newydd wedd yn cynnwys:

Ffisiotherapi – helpu gyda symudedd, ffitrwydd a chynnal annibyniaeth trwy ddysgu ymarferion ysgafn.

Therapi Galwedigaethol – asesiad o unrhyw offer neu addasiadau i’r cartref sydd eu hangen i wneud bywyd bob dydd y claf a’u teulu yn haws, a threfnu i’r rhain gael eu danfon.

Therapïau Cyflenwol – megis tylino, aromatherapi ac adweitheg i helpu i ymlacio ac esmwytho symptomau fel poen.

Gwaith Cymdeithasol – yn helpu gydag amryw o faterion ymarferol, fel cael gwybod pa fudd-daliadau sydd ganddynt hawl iddynt, cysylltu ag adrannau’r llywodraeth ar ran y claf, helpu gyda gwaith papur.

Bydd yna sesiynau hefyd y gellir eu harchebu o flaen llaw megis: cyngor maeth, therapi celfyddyd a gweithgareddau crefft, cyngor gofal lliniarol arbenigol, codi a chario, cymorth ysgrifennu Ewyllys a help gyda phryderon ariannol.

Yn ogystal â’r sesiynau, bydd cymorth grŵp ar gyfer gofalwyr a rhai sy’n galaru, a fydd yn cynnig cyfle i sgwrsio â phobl eraill sydd mewn sefyllfa debyg, a rhannu profiadau.

I gael rhagor o wybodaeth am Ganolfan Galw Heibio Hafan Menai e-bostiwch enquiries@stdavidshospice.org.uk

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO