HAFAN MENAI

Y Diweddaraf am Ganolfan Therapi Hafan Menai

Mae’r drysau i Ganolfan Therapi Hafan Menai Hosbis Dewi Sant ym Mangor wedi’u cau dros dro am y 18 mis diwethaf, ac mae gwasanaethau cleifion wedi’u hatal. Eto i gyd, rydym wedi bod yn brysur y tu ôl i’r llenni ac rydym yn defnyddio hyn fel cyfle i archwilio syniadau newydd a gwella’r gwasanaethau a ddarparwn.

Agorwyd Hafan Menai, sydd wedi’i leoli ar dir Ysbyty Gwynedd, yn 2002, fel cyfleuster hosbis pwrpasol. Bron 20 mlynedd yn ddiweddarach, rydym bellach yn ei adnewyddu, sy’n rhywbeth sydd ei  fawr angen, ac rydym yn addasu gwasanaeth y ganolfan hefyd, gan ei wneud yn fwy hygyrch i drawstoriad ehangach o’r gymuned.

Er ei fod wedi’i leoli ar dir yr ysbyty, mae’n cael ei redeg, ei staffio a’i ariannu’n annibynnol gan Hosbis Dewi Sant.

Bydd rhan o’r adnewyddu yn cyflwyno Canolfan ‘Galw Heibio’ newydd. Bydd yn cynnig awyrgylch hamddenol ble bydd cleifion a’u teuluoedd yn gallu cael at gefnogaeth, heb apwyntment, gan ein tîm lliniarol. Gan weithio’n agos gyda thimau arbenigol i gefnogi cleifion lliniarol yn Ysbyty Gwynedd, bydd ein tîm yn darparu cyngor, cyfarwyddyd a chyfeirio, gan gynnig mwy o ddewis a galluogi cleifion a’u teuluoedd i fyw mor annibynnol ag sy’n bosibl.

Bydd therapïau’n dal i gael eu cynnig yn y ganolfan ar ei newydd wedd, yn cynnwys: therapi celf, ffisiotherapi, therapi galwedigaethol a therapïau cyflenwol, megis tylino, yn ogystal â chefnogaeth gan weithiwr cymdeithasol yr Hosbis, gweithwyr proffesiynol perthynol i Iechyd a grwpiau profedigaeth a gofalwyr.

Meddai Glenys Sullivan, Metron yr Hosbis:

“Rydym yn edrych ymlaen at ailagor yr Hosbis ar gyfer cyswllt wyneb yn wyneb â chleifion cyn gynted ag y mae’n ddiogel gwneud hynny. Yn y cyfamser, rydym wedi cymryd y cyfle hwn i wella’r cyfleusterau ac allwn ni ddim aros i agor yn yr Hydref, gyda Chanolfan Therapi newydd ei hadfywio ac yn croesawu ein gwirfoddolwyr ardderchog yn ôl hefyd.”

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO