HOSBIS – YNYS MON

DATGANIAD I’R WASG  DYDDIAD CYHOEDDI – 10/05/2018

PENNAWD – Cyfnod cyffrous i ofal Hosbis ar Ynys Môn.

Mae cynlluniau ar gyfer yr Hosbis gyntaf erioed ym Môn wedi’u cyhoeddi.

Mae Hosbis Dewi Sant yn gweithio i agor yr hosbis cleifion mewnol gyntaf erioed ar yr ynys yn Ysbyty Cymuned Penrhos Stanley, Caergybi.

Bydd y cynlluniau uchelgeisiol, sydd wedi’u datblygu mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn gweld datblygu uned hosbis yn Ysbyty Penrhos Stanley a fydd yn anelu at gyflwyno’r un gwasanaeth 5 seren ag sydd ar gael ar hyn o bryd yn y brif Hosbis yn Llandudno.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys addasu rhan o ward nad yw’n cael ei defnyddio gan yr ysbyty bellach, i gynnig pedair ystafell wely ar gyfer gofal hosbis cleifion mewnol. Mae’r prosiect yn y cyfnod dylunio ar hyn o bryd a bydd lmanylion pellach yn cael eu rhyddhau yn fuan.

Bydd y gwasanaeth yn cynnig cyfuniad o ofal diwedd oes, rheolaeth symptomau a gofal seibiant. Bydd y staff yn yr is-uned yn cael eu hyfforddi i’r un safonau uchel ac arbenigedd mewn gofal lliniarol arbenigol ag a ddarperir yn y brif Hosbis yn Llandudno. Bydd y gwasanaeth newydd yn gweithio’n agos gyda ac yn cyfannu’r gwasanaeth Hosbis yn y Cartref presennol ar Ynys Môn. Ariannir a hyfforddir y staff gan Hosbis Dewi Sant yn ariannu ac yn hyfforddi’r holl staff yn yr uned tra bydd y Bwrdd Iechyd yn darparu’r lle yn yr ysbyty ac yn cyfrannu tuag at gostau rhedeg yr adeilad

Gobeithir y bydd y gwaith adeiladu mewnol yn cychwyn yr haf hwn ac y bydd yr uned yn agor yn gynnar yn 2019, gyda thua 15 o swyddi newydd yn cael eu creu ar gyfer pobl leol. Yn ogystal bydd Hosbis Dewi Sant yn cyflogi staff codi arian lleol a thîm o wirfoddolwyr i helpu i gefnogi, ariannu a rhedeg yr uned newydd. Bydd mwy o fanylion ar gael gyda hyn.

Ar hyn o bryd, mae’r unig welyau hosbis i gleifion mewnol yng Ngogledd-Orllewin Cymru wedi’u lleoli ym mhrif hosbis Dewi Sant yn Llandudno. I rai cleifion mae hyn yn golygu taith o 90 munud ar gyfer gofal hosbis cleifion mewnol. Gobeithir gyda’r unedau newydd y bydd Hosbis Dewi Sant yn cynnig dewis ac yn rhoi terfyn ar y loteri côd post sy’n bodoli ar hyn o bryd.

Mae’r datblygiad hwn yn dod i fod wedi i ddwy elusen leol, Hosbis Dewi Sant a Hosbis yn y Cartref Gwynedd ac Ynys Môn gyfuno’n ddiweddar i ffurfio un elusen a fydd yn darparu gofal hosbis ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Meddai Trystan Pritchard, Prif Weithredwr Hosbis Dewi Sant: “Bydd y datblygiad cyffrous hwn yn gam pwysig i sicrhau bod gan bobl Ynys Môn a Gwynedd yr un dewis mewn gofal diwedd oes ag sydd wedi bod ar gael yn Llandudno ers 20 mlynedd. Edrychwn ymlaen at weithio gyda’r Bwrdd Iechyd, Cyngor Ynys Môn a chymunedau lleol i roi’r gofal a haeddant i bobl leol.”

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen gofrestredig ac mae dros 80% o’r incwm yn cael ei gynhyrchu trwy godi arian yn y gymuned leol. Rhagwelir y bydd y prosiect yn costio tua £500,000 i sefydlu’r uned ac yna’r costau rhedeg blynyddol wedi hynny.

Ychwanegodd Trystan Pritchard: “Mae angen cefnogaeth pobl leol arnom i sicrhau y gallwn godi arian i gefnogi’r hosbis newydd ac edrychwn ymlaen at drafod ein cynlluniau cyffrous gyda chymunedau lleol yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.”

Y Cynghorydd Robert Llewelyn Jones yw Hyrwyddwr Pobl Hŷn Cyngor Ynys Môn, ac mae hefyd yn cynrychioli ward Caergybi sy’n cynnwys Ysbyty Penrhos Stanley.

Dywedodd y Cyng Robert Llewelyn Jones,

“Rydym yn falch o weld bod gwelyau hosbis lleol yn cael eu datblygu i ddarparu cefnogaeth sensitif i drigolion yr Ynys ar yr adegau anoddaf. Bydd cael Uned Hosbis Dewi Sant yn Ysbyty Penrhos Stanley yn ychwanegiad i ofal lliniarol ar Ynys Môn a fydd yn cael ei groesawu yn fawr.”

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Sir Ynys Môn yn darparu cyllid tymor byr o 30% am y flwyddyn gyntaf tuag at gostau cyflogau nyrsio a 15% yn yr ail trwy’r Gronfa Gofal Canolraddol

Meddai Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr Ardal Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

“Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth ag Hosbis Dewi Sant a Chyngor Ynys Môn ar y datblygiad cyffrous hwn.

“Ein nod allweddol yw darparu gofal yn nes at y cartref a sicrhau mynediad teg i wasanaethau ar draws poblogaeth Gogledd Cymru.

“Bydd yr uned hosbis lloeren yn darparu mynediad mwy lleol i ofal hosbis i gleifion ar draws Ynys Môn a Gwynedd na ellir gofalu amdanynt gartref.”

I gael mwy o wybodaeth ewch i: www.stdavidshospice.org.uk

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO