DATGANIAD I’R WASG  DYDDIAD CYHOEDDI – 10/05/2018 PENNAWD – Cyfnod cyffrous i ofal Hosbis ar Ynys Môn. Mae cynlluniau ar gyfer yr Hosbis gyntaf erioed ym Môn wedi’u cyhoeddi. Mae Hosbis Dewi Sant yn gweithio i agor yr hosbis cleifion mewnol gyntaf erioed ar yr ynys yn Ysbyty Cymuned Penrhos Stanley, Caergybi. Bydd y cynlluniau uchelgeisiol, sydd wedi’u datblygu mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn gweld datblygu uned hosbis yn Ysbyty Penrhos Stanley a fydd yn anelu at gyflwyno’r un gwasanaeth 5 seren ag sydd ar gael ar hyn o bryd yn y brif Hosbis yn Llandudno. Mae’r cynlluniau’n cynnwys addasu rhan o ward nad yw’n cael ei defnyddio gan yr ysbyty bellach, i gynnig pedair ystafell wely ar gyfer gofal hosbis cleifion mewnol. Mae’r prosiect yn y cyfnod dylunio ar hyn o bryd a bydd lmanylion pellach yn cael eu rhyddhau yn fuan. Bydd y gwasanaeth yn cynnig cyfuniad o ofal diwedd oes, rheolaeth symptomau a gofal seibiant. Bydd y staff yn yr is-uned yn cael eu hyfforddi i’r un safonau uchel ac arbenigedd mewn gofal lliniarol arbenigol ag a ddarperir yn y brif Hosbis yn Llandudno. Bydd y gwasanaeth newydd yn gweithio’n agos gyda ac yn cyfannu’r gwasanaeth Hosbis yn y Cartref presennol ar Ynys Môn. Ariannir a hyfforddir y staff gan Hosbis Dewi Sant yn ariannu ac yn hyfforddi’r holl staff yn yr uned tra bydd y Bwrdd Iechyd yn darparu’r lle yn yr ysbyty ac yn cyfrannu tuag at gostau rhedeg yr adeilad Gobeithir y bydd y gwaith adeiladu mewnol yn cychwyn yr haf hwn ac y bydd yr uned yn agor yn gynnar yn 2019, gyda thua 15 o swyddi newydd yn cael eu creu ar gyfer pobl leol. Yn ogystal bydd Hosbis Dewi Sant yn cyflogi staff codi arian lleol a thîm o wirfoddolwyr i helpu i gefnogi, ariannu a rhedeg yr uned newydd. Bydd mwy o fanylion ar gael gyda hyn. Ar hyn o bryd, mae’r unig welyau hosbis i gleifion mewnol yng Ngogledd-Orllewin Cymru wedi’u lleoli ym mhrif hosbis Dewi Sant yn Llandudno. I rai cleifion mae hyn yn golygu taith o 90 munud ar gyfer gofal hosbis cleifion mewnol. Gobeithir gyda’r unedau newydd y bydd Hosbis Dewi Sant yn cynnig dewis ac yn rhoi terfyn ar y loteri côd post sy’n bodoli ar hyn o bryd. Mae’r datblygiad hwn yn dod i fod wedi i ddwy elusen leol, Hosbis Dewi Sant a Hosbis yn y Cartref Gwynedd ac Ynys Môn gyfuno’n ddiweddar i ffurfio un elusen a fydd yn darparu gofal hosbis ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Meddai Trystan Pritchard, Prif Weithredwr Hosbis Dewi Sant: “Bydd y datblygiad cyffrous hwn yn gam pwysig i sicrhau bod gan bobl Ynys Môn a Gwynedd yr un dewis mewn gofal diwedd oes ag sydd wedi bod ar gael yn Llandudno ers 20 mlynedd. Edrychwn ymlaen at weithio gyda’r Bwrdd Iechyd, Cyngor Ynys Môn a chymunedau lleol i roi’r gofal a haeddant i bobl leol.” Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen gofrestredig ac mae dros 80% o’r incwm yn cael ei gynhyrchu trwy godi arian yn y gymuned leol. Rhagwelir y bydd y prosiect yn costio tua £500,000 i sefydlu’r uned ac yna’r costau rhedeg blynyddol wedi hynny. Ychwanegodd Trystan Pritchard: “Mae angen cefnogaeth pobl leol arnom i sicrhau y gallwn godi arian i gefnogi’r hosbis newydd ac edrychwn ymlaen at drafod ein cynlluniau cyffrous gyda chymunedau lleol yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.” Y Cynghorydd Robert Llewelyn Jones yw Hyrwyddwr Pobl Hŷn Cyngor Ynys Môn, ac mae hefyd yn cynrychioli ward Caergybi sy'n cynnwys Ysbyty Penrhos Stanley. Dywedodd y Cyng Robert Llewelyn Jones, "Rydym yn falch o weld bod gwelyau hosbis lleol yn cael eu datblygu i ddarparu cefnogaeth sensitif i drigolion yr Ynys ar yr adegau anoddaf. Bydd cael Uned Hosbis Dewi Sant yn Ysbyty Penrhos Stanley yn ychwanegiad i ofal lliniarol ar Ynys Môn a fydd yn cael ei groesawu yn fawr." Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Sir Ynys Môn yn darparu cyllid tymor byr o 30% am y flwyddyn gyntaf tuag at gostau cyflogau nyrsio a 15% yn yr ail trwy’r Gronfa Gofal Canolraddol Meddai Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr Ardal Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth ag Hosbis Dewi Sant a Chyngor Ynys Môn ar y datblygiad cyffrous hwn. "Ein nod allweddol yw darparu gofal yn nes at y cartref a sicrhau mynediad teg i wasanaethau ar draws poblogaeth Gogledd Cymru. "Bydd yr uned hosbis lloeren yn darparu mynediad mwy lleol i ofal hosbis i gleifion ar draws Ynys Môn a Gwynedd na ellir gofalu amdanynt gartref." I gael mwy o wybodaeth ewch i: www.stdavidshospice.org.uk

Her beicio 31 diwrnod i Hosbis Dewi Sant

Mae Simon Jones o Lanrhos wedi ymgofrestru ar gyfer Her Geifr y Gogarth Hosbis Dewi Sant ac wedi addo beicio Marine Drive bob dydd ym mis Awst. Haul neu law, bydd Simon yn gwisgo’i helmed feicio ac yn mynd i’r afael â’r ffordd doll 5 ...

Continue reading

Cali’n beicio i Hosbis Dewi Sant

Da iawn hi a diolch i Carol (Cali) Morley, ein Rheolwr Manwerthu Ardal yng Ngwynedd ac Ynys Môn a fentrodd ar gefn beic er mwyn Hosbis Dewi Sant. Doedd mynd ar gefn beic ddim yn teimlo’n naturiol i Cali, felly pan wnaeth hi ymgofrestru ...

Continue reading