HOSBIS YN Y CARTREF

Yn 2020, bu’n rhaid i’n tîm clinigol addasu i wneud yn siŵr eu bod yn aros yn saff a diogel o ran covid. Gyda’r Canolfannau Therapi Dydd wedi’u cau dros dro, rydym yn dal i ymateb i anghenion ein cleifion trwy fynd â gofal i mewn i’w cartrefi.

Lansiwyd ein gwasanaeth Hosbis yn y Cartref i barhau i ymateb i anghenion ein cleifion drwy gymryd gofal yn eu cartrefi tra bod gwasanaethau Therapi Dydd yn cael eu rhoid ar stop dros dro.

Mae’r gwasanaeth Hosbis yn y Cartref yn ofal sy’n cael ei arwain gan y claf ac sydd wedi’i addasu i’r unigolyn, gan ail-greu’r gofal lliniarol arbenigol yn Unedau Cleifion Mewnol yr Hosbis.

Yn cael ei gydgysylltu gan Helen Russell, Nyrs Glinigol Arbenigol, mae Hosbis yn y Cartref yn wasanaeth ‘ymarferol’ o ran gofalu am anghenion corfforol cleifion, ynghyd â gofynion gofal personol, rheoli symptomau, rhoi meddyginiaeth, anghenion nyrsio cyffredinol, cymorth gofal lliniarol cysylltiol (yn cynnwys Ffisiotherapydd, Therapyddion Galwedigaethol, Gweithiwr Cymdeithasol a Therapydd Cyflenwol) a chymorth i deuluoedd.

Helen Russell ein Nyrs Glinigol Arbenigol

Mae Helen Russell y Nyrs Glinigol Arbenigol wrth ei bodd sut mae’r gwasanaeth wedi tyfu.

“Rwyf yn falch iawn o’r tîm Hosbis yn y Cartref. Mae ymroddiad ac ymrwymiad y tîm a’r gofal yr ydym wedi’i ddarparu, yn arbennig mewn amgylchiadau heriol, wedi bod yn rhyfeddol. Mae gofalu am bobl o fewn amgylchedd eu cartref yn fraint ac edrychaf ymlaen at weld y gwasanaeth yn datblygu ymhellach.”

Mae’r gwasanaeth Hosbis yn y Cartref yn ofal sy’n cael ei arwain gan y claf ac sydd wedi’i addasu i’r unigolyn, gan ail-greu’r gofal lliniarol arbenigol yn Unedau Cleifion Mewnol yr Hosbis.

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ein TÎm Hosbis yn y Cartref ar:

01492 879 058 ex 205

Fax: 01492 878454

Ariennir gwasanaethau Hosbis yn y Cartref Hosbis Dewi Sant gan fentrau Codi Arian  fel Codwyr Arian Cymunedol, Rhoddion, Siopau Elusennol a’n Loteri Hosbis.

Allwch chi ein helpu i godi arian y mae fawr ei angen i barhau ein gwasanaethau?

Ffyrdd i gefnogi Hosbis yn y Cartref

DIOLCH

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO