Teulu a ffrindiau’n gwisgo gwisg ffansi gyda thema Queen ar gyfer taith gerdded elusennol er cof am Bill

Teulu a ffrindiau’n gwisgo gwisg ffansi gyda thema Queen ar gyfer taith gerdded elusennol er cof am Bill

I ddangos cefnogaeth i Hosbis Dewi Sant a’u cariad at eu hannwyl Bill Turner, fe wnaeth mwy na phump ar hugain o deulu a ffrindiau gwblhau taith gerdded o chwe milltir o amgylch Marine Drive y Gogarth.

Treuliodd Bill, 42 oed o Gyffordd Llandudno, ddwy wythnos olaf ei fywyd yn derbyn gofal gan Hosbis Dewi Sant ar ôl canfod bod math prin o ganser arno.

I gwmpasu synnwyr hwyl a phersonoliaeth Bill, penderfynodd y grŵp wisgo fel aelodau o fand Queen, un o hoff fandiau Bill, ar gyfer y daith gerdded noddedig. Wedi’i chynllunio’n wreiddiol ar gyfer y 25ain Hydref, flwyddyn ar ôl marwolaeth Bill, gohiriwyd y daith oherwydd y cyfnod atal byr a chafodd ei chynnal ar yr 17eg Tachwedd.

 

(Barbara, Ruby ac Ava yn barod ar gyfer y daith gerdded)

Meddai Barbara, ei wraig am 16 mlynedd:

“Roedd gofal yr Hosbis yn ardderchog ac fe wnaeth arhosiad Bill ganiatáu iddo weld mwy o’n dwy ferch fach, teulu agos a ffrindiau.

“Mae hi’n flwyddyn ers i Bill ein gadael ac roedd arnaf eisiau rhoi rhywbeth cadarnhaol inni ganolbwyntio arno. Mae’r Gogarth bob amser wedi bod yn lle arbennig. Bu Bill a fi yn byw yn Llandudno am 10 mlynedd ar ôl inni briodi.  Fe wnaeth Bill hyd yn oed ofyn imi ei briodi ar ben Y Gogarth.

“Bydd gwybod ein bod wedi gwneud rhywbeth arbennig a fydd yn anrhydeddu Bill yn ein helpu drwy amser anodd. Roedd arnom eisiau cynhyrchu help ariannol i’r Hosbis fel eu bod yn gallu dal ymlaen â’u gwaith rhagorol, yn gofalu am y cleifion mewnol a chefnogi eu teuluoedd pan gânt eu hunain mewn sefyllfa debyg i’r un oeddem ni ynddi flwyddyn yn ôl.”

(Barbara, Ruby ac Ava ar y chwith, Wendy Taylor-Eardley, chwaer yng nghyfraith Barbara yn y canol yn gwisgo siaced felen, Amy ac Emma, nithod Barbara ar y dde.)

Dechreuodd y daith gerdded wrth Bier Llandudno a gorffen wrth Hosbis  Dewi Sant yn Ffordd yr Abaty. Gan gefnogi ei gilydd, fe wnaethant i gyd gerdded gyda’i gilydd mewn gwisg, yn cynnwys y dillad enwog a wisgwyd gan Freddie Mercury yn Wembley; siaced filwrol felen, mwstash trwchus a sbectols.

Wrth sôn am y daith meddai Barbara:

“Diolch i’n ffrind Roger Stevens am drefnu i’r daith ddigwydd. Cawsom amser gwych. Fe wnaeth ein dwy ferch fach, Ruby ac Ava fwynhau gwisgo fel Freddie. Er gwaethaf rhagolygon tywydd diflas, cawsom lawer o ysbeidiau heulog rhwng cawodydd ysgafn a oedd yn golygu ambell enfys ar hyd y ffordd! Roedd gwynt mawr yn ein herbyn wrth inni gyrraedd hanner ffordd ond fe wnaethom frwydro ymlaen ac fe ostegodd ar y ffordd yn ôl.

(Ava, sy’n dair oed â mwstash Freddie Mercury)

“Llwyddodd ein merch tair oed Ava i gerdded bron i’r man hanner ffordd cyn syrthio i gysgu ar y ffordd i lawr yn ôl!

(Tecwyn Williams)

“Roedd pawb mewn hwyliau da ac fe wnaethom i gyd fwynhau’n hunain yn fawr. Oherwydd y tywydd, roedd yr awyr yn hynod o hardd ac roeddwn yn teimlo bod Bill efo ni.”

(Y grŵp wrth yr Hosbis)

Cododd y digwyddiad y cyfanswm rhagorol o £4,437.50. Gellir dal i addo rhoddion ar www.justgiving.com/fundraising/barbara-turner2

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymrodd rhan. Rydym yn hynod o ddiolchgar 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO