HOSBIS LLANDUDNO

UNED CLEIFION MEWNOL

Llandudno

Mae’r tîm clinigol ar gael i helpu gyda rheoli symptomau, rheoli poen, gofal diwedd oes, seibiant, cymorth seicolegol ac emosiynol ac i ddelio ag unrhyw bryderon sydd gennych. Rydym hefyd yn cynnig cymorth i deuluoedd a gofalwyr. Mae’r tîm yn cyfathrebu â’ch meddyg teulu/ymgynghorydd, Nyrs Gofal Lliniarol Arbenigol Cymunedol, Marie Curie, Hosbis yn y Cartref a Nyrs Gymunedol i sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth berthnasol i ofalu amdanoch yn iawn.

Cynhelir Cyfarfod Tîm Amlddisgyblaethol yn wythnosol i drafod eich cynllun gofal gyda’r holl weithwyr proffesiynol sy’n gysylltiedig. Os oes gennych bryderon am rannu eich gwybodaeth, rhowch wybod i ni.

Fel Uned Arbenigol, mae gennym fewnbwn wythnosol gan Ymgynghorwyr mewn Gofal Lliniarol a Meddygon Arbenigol sydd ar gael drwy gydol yr wythnos. Mae Hosbis Dewi Sant yn elwa o gael tîm amlddisgyblaethol llawn. Mae ein tîm nyrsio yn darparu gwasanaeth 24 awr i gleifion mewnol a gwasanaeth 10am tan 3.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn yr uned Therapi Dydd. Mae gan ein tîm ymroddedig gymwysterau arbenigol a chyfoeth o brofiad.

Pwy yw Pwy

Mae gennym dîm o nyrsys profiadol, hyfforddedig a fydd yn gofalu amdanoch 24 awr y dydd. Bydd y nyrs sy’n gyfrifol am eich gofal ar bob sifft yn ei chyflwyno i chi, ac mae croeso i’ch gofalwyr/teulu drafod unrhyw broblemau gofal gyda nhw gyda’ch caniatâd.

Mae tîm profiadol o Weithwyr Cymorth Gofal Iechyd hefyd yn cynorthwyo’r nyrsys hyfforddedig. Gallant eich helpu gyda phrydau bwyd, diodydd ac anghenion hylendid a rhai tasgau nyrsio, er enghraifft, cymryd eich tymheredd a’ch pwls, dan arweiniad aelod o staff hyfforddedig.

MicrosoftTeams-image (102)
IMG20210721145304

Mae pobl eraill y gallech gwrdd â nhw yn cynnwys

Oriel Cleifion Mewnol

St Davids Hospice-53
St Davids Hospice-27
St Davids Hospice-71
St Davids Hospice-54
St Davids Hospice-40
St Davids Hospice-30
IMG20210721150204
St Davids Hospice-19

** Nodwch fod canllawiau coronafeirws wedi golygu bod ein Gwasanaethau Canolfan Therapi Dydd wedi oedi dros dro.  Mae darpariaethau’n cael eu gwneud ar gyfer cefnogi ein cleifion yn eu cartrefi eu hunain (diolch yn fawr am eich dealltwriaeth).**

CANOLFAN THERAPI DYDD

Llandudno

Ethos Canolfan Therapi Hosbis Dewi Sant yw galluogi’r rhai sydd â salwch sy’n cyfyngu ar eu bywydau i fyw’n dda a byw’n llawn. Darganfod doniau newydd, ailddarganfod hen ddoniau a diddordebau; profi gwahanol fathau o ymlacio, ochr yn ochr â rhaglen gweithgaredd bersonol sy’n addas i bob gallu, i gyd gyda chefnogaeth y Tîm Therapi.

Pa wasanaethau sydd gennym ar gael

Therapi Cyflenwol

Fel tylino, tylino aromatherapi, reiki, adweitheg a thylino pen Indiaidd ysgafn. Mae Therapi Cyflenwol yn fuddiol ar gyfer rheoli symptomau fel gorbryder, diffyg anadl a phoen

Therapi Dargyfeiriol

Manteision Therapi Dargyfeiriol yw cadw sgiliau, gwybodaeth a diddordebau (neu ddarganfod rhai newydd!). Mae’n darparu ymarfer corff, yn galluogi cymdeithasu a ffurfio cyfeillgarwch drwy brofiadau a rennir. Gall ysgogi’r synhwyrau, darparu mynegiant o deimladau, a gwella ysbrydolrwydd, urddas, parch a hunanwerth drwy’r grefft o greadigrwydd a phleser

Rheoli Symptomau

Bydd rheoli unrhyw symptomau y gallech fod yn eu profi ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener gyda mynediad i’r Ymarferydd Nyrsio Uwch/ Nyrs Glinigol Arbenigol neu Feddyg Arbenigol.

Bydd yr holl adolygiadau clinigol yn cael eu cyfleu i’r gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n ymwneud â’ch gofal, (e.g.GP, Nyrs Ardal, nyrs Macmillan) gyda’ch caniatâd.

Therapydd Galwedigaethol

Gallwch gael eich cyfeirio at y Therapydd Galwedigaethol am asesiad o anawsterau swyddogaethol, megis mynd i mewn/allan o’ch cartref, ymdrochi a/neu anawsterau rheoli o amgylch y cartref, gan eich galluogi i aros yn annibynnol yn eich cartref.

Ffisiotherapi

Bydd rhaglen ymarfer corff bersonol yn cael ei datblygu yn ystod asesiad cychwynnol gyda’r Ffisiotherapydd. Bydd gennych fynediad i gampfa therapi â chyfarpar llawn gan gynnwys; Motomed, treadmill, plinth Bobath a bariau cyfochrog.

Ymarfer Grŵp

Fel tenis grŵp dan do, bowlio a gemau pêl amrywiol, yn ogystal â defnyddio’r Nintendo Wii, fel y gallwch fynd mor gystadleuol ag y dymunwch heb adael eich cadair!

Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd

Mae hyn yn cynnwys cwnsela un-i-un, cwnsela teuluol a chwnsela cyn profedigaeth.

Rheoli Anadl

Bydd cynllun rheoli unigol yn cael ei ddatblygu gan y Ffisiotherapydd 

i’ch galluogi i ddysgu’r sgiliau i reoli eich diffyg anadl.

Prosiect yr Ardd

Math o Therapi Dargyfeiriol drwy gyfrwng garddio.

Therapi Ymlacio Di-gyffwrdd Personol

Mae therapi di-gyffwrdd yn defnyddio meysydd ynni’r corff i helpu i ymlacio ac i hyby ymdeimlad o les.

Caplaniaeth

Gall Caplan yr Hosbis fod ar gael os hoffech drafod unrhyw safbwyntiau, pryderon neu gwestiynau ysbrydol neu grefyddol

Grŵp Blinder, Pryder, Anadl

Arweinir y sesiwn grŵp hon gan y Ffisiotherapydd a’r Therapydd Galwedigaethol i ddysgu a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i reoli’r blinder a’r diffyg anadl sy’n gysylltiedig â llawer o gyflyrau’r ysgyfaint.

Sgyrsiau Grŵp ar Unrhyw Bwnc

Mae hyn yn helpu i hel hen atgofion, dysgu gwybodaeth newydd drwy drafodaethau grŵp, barddoniaeth neu adrodd straeon.

Gweithiwr Cymdeithasol

Mae’r Gweithiwr Cymdeithasol yn darparu gwasanaeth proffesiynol i’r cleifion mewnol, cleifion dydd, gofalwyr a theuluoedd mewn profedigaeth sy’n hysbys i’r Hosbis, ynghyd â chymorth parhaus i gleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Rydym hefyd yn cynorthwyo gofal yn y cartref drwy gysylltu â chydgysylltwyr gofal cymunedol neu drefnu pecynnau gofal pan fydd cleifion yn cael eu rhyddhau. Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol hefyd yn helpu i ddod o hyd i gyllid priodol ar gyfer gofal cartref a gofal cartref nyrsio lle bo hynny ar gael ac yn briodol.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y Ganolfan Therapi Hosbis neu’r Uned Cleifion Mewnol, cysylltwch â ni ar 01492 879058

Ffeindio Ni

Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN

Navigation blocks for website (17)
Enthuse Events Banner (Reg & Event Landing Page) (8)

Ways for you to support the Hospice

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO