Bob dydd, am 10 diwrnod yn olynol, bu Alan Pierce, sy’n 72 mlwydd oed, yn cerdded llethr serth y Gogarth i godi arian at Hosbis Dewi Sant.

Gan gychwyn o’i gartref yng Nghraig-y-Don, aeth i ben yr Hen Ffordd sydd â dringfeydd mor serth â 1 mewn 4 ac sy’n dilyn tramffordd y Gogarth ac yna aeth yn ei flaen ar ei daith o’r Fach at y llethr sgïo.

Roedd hyn yn her enfawr i Alan, gan ei fod wedi cael clun newydd yn ddiweddar, a thros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae wedi cael dau anaf gewyn difrifol i’r un ffêr.

Cerddodd er cof am Lynne Harvey, diweddar wraig ei gyfaill Gwyn Jones

A thrwy nawdd ar-lein mae Alan wedi codi £2,730.

Meddai Alan:

“Es i am dro ac roeddwn yn meddwl beth allwn ei wneud i helpu i gefnogi elusen leol, yn arbennig Hosbis Dewi Sant.

“Roedd Gwyn bob amser yn canmol sut y gwnaethon nhw drin Lynne felly fe soniais wrtho am wneud y cerdded a dywedodd y gallai fod yn rheolwr ymgyrch imi ac y gwnâi ledaenu’r gair!

“Mae Hosbis Dewi Sant ag angen miliynau o bunnoedd y flwyddyn i’w rhedeg ac mae bron yn gyfan gwbl ddibynnol ar gyfraniadau gan y cyhoedd. Maen nhw’n ddesbrad am arian ar hyn o bryd, gan fod y brif ffynhonnell incwm, ei siopau elusen wedi’u cau oherwydd y feirws Covid-19.

“Mae’n lle ffantastig ac yn chwarae rôl hanfodol bwysig yn y gymuned ac rwyf yn gobeithio y bydd yr arian a godir yn helpu i gefnogi’r gofal y maen nhw’n ei gynnig i gleifion ac i’w teuluoedd.

“Ar ôl gwneud hyn byddaf yn bendant yn gwneud mwy o gerdded, pa un a ydi hynny i nôl y papur, i gerdded i’r dref neu i fynd i Café Dewi yr Hosbis. Os bydd y tywydd yn caniatáu; byddaf yn anelu at wneud 10,000 o gamau y dydd.”

Cyhoeddodd yr elusen yn ddiweddar ei bod yn wynebu heriau ariannol enfawr gyda cholledion incwm mawr oherwydd y Covid-19 ac maent wedi lansio’r Gronfa Adfer ar gyfer 2020 sy’n gobeithio codi £1miliwn erbyn diwedd y flwyddyn i sicrhau ei goroesiad.

I gael gwybod mwy am y gwasanaethau neu sut y gellwch helpu i gefnogi Cronfa Adfer Covid-19 yr elusen, ewch i wefan Hosbis Dewi Sant ar www.stdavidshospice.org.uk