Ar ôl yr ergyd aruthrol o golli cydweithiwr William (Bill) Turner i ganser ym mis Hydref, mae B2 Business Systems, Llanelwy wedi penderfynu cefnogi Hosbis Dewi Sant, ble treuliodd Bill ei ychydig wythnosau olaf.

Yn ddiweddar cyfarfu dau o weithwyr B2, Neil Roberts a Kelly Livesey â thîm Hosbis Dewi Sant i gael gwybod mwy am y gofal sy’n cael ei ddarparu a sut fydd yr ymdrechion codi arian yn helpu. Gwnaed argraff mawr arnynt gan y dewis y mae’r Hosbis yn ei ddarparu o ran sut y mae pobl yn dymuno derbyn gofal, ac roeddynt yn ddiolchgar am y tîm o arbenigwyr a oedd ar gael ar gyfer gwaeledd a gofal diwedd oes Bill.

Mae gan B2 dîm o weithwyr, y ‘Felin Drafod’, sy’n cyfarfod unwaith y mis i drafod a chynllunio gweithgareddau codi arian ac maent eisoes wedi dewis cymryd rhan yn Ras y Cychod Draig ar Lyn Padarn ym mis Medi. Mae ganddynt gynlluniau hefyd i glymu careiau eu hesgidiau cerdded ar gyfer taith tîm cyfnewid y Llwybr Llechi, yn arbennig o ystyried hoffter mawr Bill ei hun o gerdded cefn gwlad Gogledd Cymru.

Meddai Kelly Livesey, ffrind a chyn-reolwr Bill yn B2:

“Mae’r elusen hon yn agos iawn at ein calonnau ac mae’n arbennig i bob un ohonom yn B2. Rhoddodd Hosbis Dewi Sant gefnogaeth i Bill a’i deulu a’i helpu i fyw ei ddyddiau olaf mewn awyrgylch hapus cyfforddus, gan roi iddo’r gofal yr oedd arno ei angen. Rydym yn gobeithio codi arian at yr elusen hon, fel eu bod yn dal ati i ddarparu  help a chefnogaeth i deuluoedd yn yr un un amgylchiadau trist.”

Meddai Neil Roberts, tîm Desg Gymorth B2 a ffrind agos i Bill:

“Pan ganfuwyd bod canser ar ein ffrind mawr a’n cydweithiwr Bill, fe wnaethant gymryd y fath ofal da ohono ac rwyf yn gwybod eu bod wedi gwneud ei ddyddiau olaf mor gysurus a thawel â phosib. Nid dim ond claf oedd Bill iddyn nhw, daeth yn ffrind da hefyd. Mae Hosbis Dewi Sant yn dal i gynnig cefnogaeth ac arweiniad i deulu Bill hefyd trwy gydol yr amser anodd iawn yma. Mae’r gwaith y maen nhw’n ei wneud mor werthfawr i gymaint o deuluoedd pan fyddant mewn angen ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at eu helpu cymaint ag y gallwn.”

I gefnogi B2 yn eu hymdrechion codi arian ewch i: https://www.justgiving.com/fundraising/b2-business-systems-2020

Fel arall, os hoffai’ch cwmni neu fusnes godi arian at Hosbis Dewi Sant cysylltwch â’r Tîm Codi Arian ar 01492 873664