Pier Bangor i Bier Llandudno er budd dwy elusen leol.

Ar ddydd Sadwrn, 18fed Medi cwblhaodd Dr. Ashok Harshey, un o Aelodau hirsefydlog Rotari Llandudno, daith gerdded 22 milltir flinderus o Bier Bangor i Bier Llandudno. Roedd y daith gerdded er budd dwy elusen sy’n agos at galon Ashok.

(Ashok efo’i gefnogwy)

Hyd yma, mae’r her wedi codi’r swm syfrdanol o £816 i’w rannu’n gyfartal â’r elusen gofal lliniarol leol, Hosbis Dewi Sant a phrosiect dan oed ysgol Ilitha Rotari Sea Point, Cape Town, De Affrica.

Rhannodd Ashok fanylion ei daith ac aelodau’r tîm a ymunodd ag ef ar hyd y siwrnai.

‘’ Gadewais gartref am 7 y bore i fynd i Bier Bangor, ar fy ffordd codais ddau ffrind o’n grŵp cerdded.  Fe wnaethom gychwyn ein taith gerdded yn fuan ar ôl 8 y bore o Bier Bangor. Bu inni ddilyn Llwybr Arfordir Cymru allan o Fangor a chyrraedd yr arfordir yng Nglan y Môr. Ar draeth Llanfairfechan ymunodd y Rotarian Steve a’i westai â ni ac yn ddiweddarach ym Mhenmaemawr ymunodd y Rotarian Ian â ni. Aethom ymlaen â’n cerdded ar hyd llwybr yr arfordir i Benmaenmawr, Morfa Conwy, Castell Conwy, Deganwy a Phenmorfa a chyrraedd Pier Llandudno am 16.45 y pnawn. Fe’n croesawyd ni gan aelodau fy nheulu, ffrindiau, a Rotariaid wrth Bier Llandudno.’’

Eglurodd Ashok beth oedd wedi’i fwynhau fwyaf am yr her:

“Fe wnes i fwynhau cael cwmni trwy gydol y daith. Ymunodd chwech o’m ffrindiau â mi ar hyd y ffordd, rhai o Lanfairfechan ac un ar hyd y daith gyfan o Fangor.’’

Soniodd Ashok fod yr wyneb o Benmaenmawr ymlaen yn galetach na chymal cyntaf yr her, gan wneud y darn yma o’r daith yn fwy o her. Soniodd hefyd fod y pellter yn anodd, ond, fe wnaeth codi arian i achosion mor deilwng ei ysgogi i ddal ati.

Eglurodd Ashok ei reswm dros gefnogi’r Hosbis:

“Fel meddyg wedi ymddeol rwyf yn gwybod y fath ran dyngedfennol y mae Hosbis Dewi Sant yn ei chwarae yn y gymuned, ac rwyf yn gobeithio y bydd yr arian a godaf yn helpu i barhau’r gofal anhygoel a gynigir. Rwyf yn hoff o helpu elusennau, roedd eleni’n neilltuol o arbennig  imi gan ei bod yn ben-blwydd arnaf yn 75. Ym mis Ionawr oedd hyn, ac roeddwn yn methu dathlu ar y pryd, felly y daith gerdded yma ynghyd a heriau elusennol eraill yw fy ffordd i o ddathlu.”

Os hoffech chi gefnogi her Ashok, ewch i’r ddolen isod:

Pier to Pier Walk – Rotary Club of Llandudno (rotary-ribi.org)

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO