Mae aelodau’r pwyllgor o Neuadd Bentref Llysfaen wedi cynnal bore coffi yn ddiweddar er budd Hosbis Dewi Sant.

Mwynhaodd y gwesteion goffi a chacen, a phori drwy’r stondinau planhigion a chacennau a chawsant eu diddanu gan Grŵp Iwcalili Bae Colwyn (CBUG), ymwelwyr rheolaidd â’r pentref. Cododd y bore coffi, a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 15fed Mehefin, £700 i’r elusen leol, a oedd yn cynnwys rhodd o £100 gan CBUG.

Meddai Ann Thomas, Ysgrifennydd pwyllgor Neuadd Bentref Llysfaen a helpodd i drefnu’r bore coffi: “Roeddem yn wirioneddol falch o’r gefnogaeth a dderbyniodd y bore coffi gan bawb yn eu cymuned leol.

Mae Hosbis Dewi Sant yn dibynnu ar gefnogaeth ffyddlon digwyddiadau cymunedol lleol fel y bore coffi i helpu i godi’r arian hanfodol sydd ei angen pob un flwyddyn. Mae’r elusen yn derbyn deuddeg y cant o’i chostau gan y GIG a Llywodraeth Cymru, ac felly mae yn dal i fod angen iddi godi o leiaf £3.6 miliwn i sicrhau y gallant barhau i ddarparu’r gofal diwedd oes arbenigol ar gyfer pobl leol ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Diolchodd Adrian Owen, Codwr Arian Cymunedol Conwy, a fynychodd y digwyddiad, i Ann a’r pwyllgor am eu hymdrechion yn ogystal â’u rhodd werthfawr tuag at y gwaith y mae’r Hosbis yn ei wneud i’r gymuned leol.