Bryson yn “gwobrwyo” elusennau lleol mewn ymgyrch ailgylchu newydd

Mae Bryson Recycling wedi ymuno â dau gyngor lleol i lansio cynllun ailgylchu newydd sy’n anelu at gynyddu cyfraddau ailgylchu lleol yr un pryd â chodi arian y mae’i fawr angen i elusen.

Trwy’r ymgyrch “Gwobrwyon Ailgylchu”, bydd £1 yn cael ei rhoi i elusen am bob tunnell a ailgylchir yn y pum Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref a leolir yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych. Bydd yr ymgyrch yn para am flwyddyn a’r ddwy elusen fydd yn elwa yw Hosbis Dewi Sant a Hosbis Sant Cyndeyrn, sy’n darparu gofal arbenigol o ansawdd uchel am ddim i bobl leol sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd.

Mae Bryson Recycling bellach yn rheoli’r tair Canolfan Ailgylchu yng Nghyngor Sir Ddinbych, yn Y Rhyl, Rhuthun a Dinbych, yn ogystal â’r ddwy yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ym Mochdre ac Abergele, y buont yn eu rhedeg er 2014. Am bob tunnell a ailgylchir ar safleoedd Sir Ddinbych, bydd £1 yn cael ei rhoi i Hosbis Sant Cyndeyrn; am bob tunnell a ailgylchir ar safleoedd Conwy, bydd £1 yn cael ei rhoi i Hosbis Dewi Sant.

Un yn unig o lawer o fentrau yn y gymuned y mae’r fenter gymdeithasol yn bwriadu eu cyflwyno wrth iddynt ehangu eu gweithrediadau yng Ngogledd Cymru yw hyn.

Meddai Gareth Walsh, Rheolwr Cyffredinol yn Bryson Recycling:

“Rydym wrth ein bodd o lansio ein hymgyrch Gwobrwyon Ailgylchu, gan bartneru gyda dwy elusen leol mor werth chweil. Trwy’r fenter yma, rydym yn gobeithio codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ailgylchu a’r cyfraniad cadarnhaol y mae’n ei wneud i’r cymunedau ble ydym yn byw a gweithio. Byddwn yn annog teuluoedd lleol i wneud eu rhan dros yr amgylchedd ac ailgylchu cymaint ag y gallant yn ein safleoedd – po fwyaf yr ailgylchwch, po fwyaf y byddwn ni’n ei roi. Rydym yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gydweithredol gyda’r ddau gyngor i gyflwyno’n hymagwedd arloesol at ailgylchu ar draws pob un o’r pum safle, gyda’r nod o gynyddu ailgylchu ac ailddefnyddio yr un pryd â darparu gwasanaeth rhagorol i breswylwyr lleol. Rydym yn awyddus hefyd i edrych ar ffyrdd newydd o ymgysylltu a gweithio gyda chymunedau lleol.”

Meddai Margaret Hollings, Cyfarwyddwr Masnachol yn Hosbis Dewi Sant:

“Rydym mor falch o gael ein dewis fel un o’r elusennau ar gyfer yr ymgyrch yma ac rwyf yn ddiolchgar i Bryson Recycling am roi’r cyfle hwn i’r hosbis.  Nid yn unig y bydd yr ymgyrch ailgylchu o fudd ariannol i’n gwaith, ond bydd yn tynnu sylw hefyd at fater byd-eang mwy, sef osgoi tirlenwi a bod yn fwy cymdeithasol gyfrifol.  Yma yn Hosbis Dewi Sant, rydym yn gwbl barod i gyfranogi ac yn gyffrous ynghylch y gwahaniaeth y gall y bartneriaeth ei wneud”.

 

I gael mwy o wybodaeth am Bryson Recycling ewch i www.brysonrecycling.org.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO