Busnesau Gogledd Cymru’n mynd benben er mwyn gofal Hosbis lleol

Mae Busnesau Gogledd Cymru wedi mynd benben yn Her Cwis Corfforaethol mwyaf y Gogledd i godi arian at ofal Hosbis lleol.

Mae Banc Barclays, gyda chymorth Clwb Busnes Gogledd Cymru, wedi codi £16,000 at Hosbis Dewi Sant trwy Noson Gwis Corfforaethol ‘Profi’r Tîm’, a gynhaliwyd yn Venue Cymru yn ôl ym mis Mai, ac a oedd yr un gorau eto.

Aeth hanner cant o dimau benben yn y cwis digidol rhyngweithiol, a roddwyd at ei gilydd gan Barclays er budd yr Hosbis leol, gan ddod â chymuned Fusnes Gogledd Cymru at ei gilydd unwaith eto.

Difyrrwyd pawb gan Rupert Moon, cyn-chwaraewr rygbi’r undeb rhyngwladol, trwy gydol y noson fel cwisfeistr, ac addawodd ei gefnogaeth i’r Hosbis unwaith eto. Meddai John Pitchford, Cyfarwyddwr Bancio Corfforaethol Barclays:

“Rydym wedi’n plesio’n fawr gan y swm a godwyd i Hosbis Dewi Sant a hoffem ddiolch i bawb a’n cefnogodd i wneud i hyn ddigwydd. Ochr yn ochr â’n Huchelgais Rhannu Twf, mae gan Barclays Raglen Cymuned Cydweithwyr wych sy’n annog staff i gymryd rhan yn yr achosion y mae o bwys gennym amdanynt. Mae a wnelo â rhoi ein sgiliau, ein hamser a’n hegni yn ôl i gefnogi ein cymunedau lleol – felly rydym wrth ein bodd o fod wedi codi’r arian yma.”

Meddai Mel Herman, Cadeirydd Clwb Busnes Gogledd Cymru, a gefnogodd y digwyddiad:

“Rwyf wrth fy modd fod y cwis mor llwyddiannus ac rwyf yn falch y tu hwnt o aelodau a gwesteion y Clwb, y mae’u cyfranogiad a’u haelioni wedi helpu i godi cyfanswm o £47,000 dros y 4 blynedd y bu’n rhedeg. Rydym yn awr yn cynllunio cwis y flwyddyn nesaf a fydd yn cael ei gynnal yn Venue Cymru eto ar ddydd Mercher 13 Mai 2020”.

Rhaid i Hosbis Dewi Sant godi mwy na £4 miliwn bob blwyddyn i sicrhau y gellir cynnal gwasanaethau’r Hosbis yn y gymuned leol. Gyda dim ond 12% o’r ffigur hwn yn dod gan y Bwrdd Iechyd Lleol mae’n gadael y gorchwyl enfawr o godi mwy na £3.5 miliwn bob blwyddyn trwy gyfraniadau elusennol, a digwyddiadau fel y Cwis Corfforaethol.

Meddai Trystan Pritchard, Prif Weithredwr Hosbis Dewi Sant:

“Rwyf wedi fy syfrdanu unwaith eto gan y gefnogaeth yr ydym wedi’i derbyn gan gymuned fusnes leol Gogledd Cymru i’r Cwis Corfforaethol. Roedd gweld bron hanner cant o fusnesau lleol yn dod at ei gilydd ar y noson yn dipyn o beth ac rwyf yn dra diolchgar i Barclays a Chlwb Busnes Gogledd Cymru unwaith eto am eu cefnogaeth aruthrol. Bydd yr arian sydd wedi’i godi yn mynd ymhell tuag at ofalu am gleifion sydd â thaer angen ein cefnogaeth yng Ngogledd-Orllewin Cymru”.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO