Cwpwl o Gaernarfon yn cynnal ‘coctels a chacennau’ gyda ffrindiau i ddweud diolch am y gofal y gwnaethant ei dderbyn yn eu hosbis ddydd leol.

Dros ŵyl y banc mis Mai, fe drefnodd Tony Jones a’i wraig, Wena i ffrindiau ymweld â chartref y teulu i fwynhau cacennau cartref a choctels wrth godi arian at Ganolfan Gofal Dydd Hafan Menai Hosbis Dewi Sant.

Gan wyrdroi’r digwyddiad codi arian traddodiadol ychydig, roedd eu ffrindiau’n gallu mwynhau coctel yn gyfnewid am rodd i’r elusen.

Tan yn ddiweddar roedd Tony yn glaf yn Hosbis Ddydd Hafan Menai ym Mangor ac roedd yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a dderbyniodd yn ystod ei amser yno. Daeth y syniad codi arian iddo tra oedd yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd.

Fel yr eglura Tony:

“Pan oeddwn yn yr ysbyty roeddwn yn dweud byth a beunydd fy mod yn edrych ymlaen at gael ffa ar dost gyda Pinocolada ar ôl imi gyrraedd adre! Rwyf yn ddarllenwr brwd a dechreuais ymchwilio i amrywiol ryseitiau coctel ac arweiniodd hynny at boteli’n cael eu danfon acw bron bob dydd!

“Wrth i’r casgliad dyfu, daeth y syniad i droi fy ymchwil yn fodd i godi arian, gan roi tro i’r ‘Coffi a Chacen arferol’!”

Cafodd Wena a Tony eu ‘syfrdanu’ gan yr haelioni a ddangoswyd gan eu ffrindiau a’u teulu a bu iddynt godi’r swm gwych o £555 at ofal hosbis lleol yng Ngwynedd, Ynys Môn a Chonwy.

Mae’r therapi sy’n cael ei ddarparu’n rhad ac am ddim yn Hosbis Ddydd Hafan Menai yn rhan hanfodol o ofal Hosbis, mae ar y rhan fwyaf o gleifion eisiau parhau i fod mor annibynnol ag sy’n bosibl.

Mae cleifion yn dod am gyfnod o amser y cytunwyd arno ac maent yn cael rhaglen unigol o weithgareddau wedi’i haddasu i gyd-fynd â’u hanghenion. Mae gan Hosbis Dewi Sant Ganolfannau Therapi Dydd yn Hosbis Dewi Sant, Llandudno a Hafan Menai, Bangor.