Mae blwyddyn o godi arian gan Gadeirydd Cyngor Sir Ynys Môn wedi codi dros 10 mil o bunnau at ofal diwedd oes lleol.

Roedd y Cynghorydd Rees, a enwebodd Hosbis Dewi Sant fel Elusen y Cadeirydd am y flwyddyn, yn awyddus i gefnogi prosiect gofal Hosbis lleol ar ôl gweld y gwaith gwerthfawr y mae’r Hosbis yn Llandudno a’r gwasanaeth Hosbis yn y Cartref yn ei wneud.

Bydd cynlluniau uchelgeisiol yr elusen yn gweld is-uned sydd i’w lleoli o fewn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi yn cael ei chreu. Mae’r prosiect yn mynd drwy broses caffael y GIG ar hyn o bryd ac mae allan i dendr gyda chontractwyr yn awr tan ddiwedd Gorffennaf.

Bydd yr holl arian a godir at yr hosbis newydd yn mynd tuag at y costau adeiladu a staffio i sicrhau y gellir rhoi’r safon uchaf o ofal cleifion mewnol i gleifion mewn amgylchedd sy’n ddiogel ac fel cartref o gartref.

Cafodd cyfanswm y Cadeirydd o £10,502 ei godi drwy amryw o weithgareddau, yn cynnwys casgliad yng Ngwasanaeth Dinesig y Cadeirydd, y derbyniadau o’r Cyngerdd Elusennol yn Ysgol Gyfun Llangefni a’r daith gerdded noddedig 12 diwrnod o amgylch llwybr 130 milltir o hyd Arfordir Môn.

Meddai’r Cynghorydd Rees:

“Bu hi’n fraint codi arian at yr achos teilwng iawn hwn a bydd sefydlu’r is-uned pedwar gwely newydd yn Ysbyty Penrhos Stanley yn arwain at greu cyfleuster y mae’i fawr angen ar yr ynys.

“Hoffwn ddiolch i bawb a fu a wnelo â hyn am eu cefnogaeth ac yn arbennig i Hogans, a noddodd gyngerdd y Cadeirydd ac i Eaton Electrical Ltd, a noddodd fy nhaith gerdded elusennol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Rees:

“Roedd y daith gerdded yn brofiad gwych gan fod llwybr yr arfordir yn dod o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) ddynodedig sy’n ymestyn dros 95% o’r arfordir. Roedd rhai o’r golygfeydd yn wirioneddol ysblennydd ac mae’n amlwg pam y mae’r llwybr yn rhan mor hanfodol o dwristiaeth Ynys Môn.
“Fy niolch i bawb a ymunodd â mi ar hyd y ffordd, yn arbennig y selogion ymroddedig a gyd-deithiodd â mi ar y cymal olaf dros Fynydd Twr yn ystod Storm Hannah!”

Meddai’r Prif Weithredwr, Trystan Pritchard,: “Rydym yn ddiolchgar iawn i Dylan Rees am ei holl gefnogaeth wrth godi ymwybyddiaeth o’n cynllun i agor Hosbis gyntaf erioed Ynys Môn ac am y cyfanswm enfawr o arian y mae wedi’i godi. Mae wedi gweithio’n ddiflino ar amryw o wahanol ddigwyddiadau a mentrau ac mae’i ymdrechion ar ein rhan wedi mynd ymhell tuag at sicrhau, yr ydym yn hyderus, y bydd cymunedau Ynys Môn yn cefnogi’r achos lleol hwn.”

I gael mwy o ddiweddariadau ynghylch Hosbis newydd Ynys Môn ewch i: www.stdavidshospice.org.uk neu dilynwch www.facebook.com/hosbisdewisant