Cancer Chums yn codi arian at dair elusen leol!

Cancer Chums yn codi arian at dair elusen leol!

Mae Cancer Chums, a sefydlwyd yn 2002 gan grŵp o ferched a wnaeth gyfarfod tra oeddynt yn cael triniaeth yn Ysbyty Llandudno wedi codi £1111.74 at Hosbis Dewi Sant, Hosbis leol i oedolion.

Codwyd yr arian yma fel rhan o ‘Apêl Tair Hosbis 2020’ y grŵp i Hosbis Dewi Sant, Tŷ Gobaith a Sant Cyndeyrn. Fel llawer o ddigwyddiadau eraill eleni, cafodd Cinio Haf a Chinio Nadolig Cancer Chums eu canslo o ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19.

(Cyfarfod/cinio wyneb yn wyneb diwethaf Cancer Chums yng Ngwesty’r Empire ar 5ed Mawrth)

Er gwaethaf y rhwystr enfawr hwn, addawodd y grŵp i godi dros £1,000 i bob un o’r tair elusen, a llwyddodd i gwrdd â’i nod, gan roddi dros £1,000 i Hosbis Dewi Sant ei hun.

Cyflawnwyd eu hymdrechion codi arian trwy gyfuniad o roddion gan aelodau, cyfeillion a chefnogwyr y grŵp ynghyd â gwerthiannau a gynhyrchwyd o gatalog 2020, yn ychwanegol at yr elw a wnaed o werthiant deg ar hugain o gacennau Nadolig.

O ddechreuad bach y grŵp yn 2002 i grŵp llawer ehangach yn 2020, mae cyfanswm o dros £30,000 wedi’i godi er budd gwasanaethau, ysbytai a hosbisau cancer lleol. Er 2008 mae dros £13,500 wedi’i godi bellach at Hosbis Dewi Sant ei hun, gan gyfrannu’n enfawr tuag at gost rhedeg flynyddol yr elusen o £5 miliwn.

Mynegodd Adrian Owen, Codwr Arian Cymuned Conwy Hosbis Dewi Sant ei ddiolch ar ran ei dîm: 

‘’Byddem yn hoffi diolch o galon i’r merched yn Cancer Chums, bu eleni’n eithriadol o anodd i elusennau gyda digwyddiadau codi arian wedi’u canslo, ond bu’r gefnogaeth a dderbyniwyd gan y gymuned yn eithriadol, gan alluogi ein helusen i barhau i ddarparu gofal diwedd oes, yn rhad ac am ddim i bobl Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn’’

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO