Ar ôl tair wythnos ar ddeg ar gau, mae Canolfannau Rhoddion Hosbis Dewi Sant wedi ailagor i dderbyn rhoddion hanfodol gan y cyhoedd.

O ddydd Llun 22 Mehefin, mae system archebu newydd yn ei lle i ollwng rhoddion rhoddedig yn ddiogel yn y tair canolfan roddion ym Mochdre, Gaerwen a Llandudno.

Mae siopau’r Hosbis yn dibynnu’n gyfan gwbl ar eitemau gwerthadwy’n cael eu rhoi i godi arian i ofalu am eu cleifion a’u teuluoedd, sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd. Fis diwethaf gofynnodd yr elusen i’w chefnogwyr gymryd rhan mewn ‘Glanhad Blynyddol Mawr’, gan roi rhoddion o’r neilltu hyd nes byddai’n ailagor a bu’r ymateb yn ardderchog hyd yn hyn.

Meddai Janet Magill, Pennaeth Manwerthu a Chyfleusterau:

“Mae pob un o 26 siop Hosbis Dewi Sant yn dibynnu’n drwm ar y Canolfannau Rhoddion i gasglu rhoddion ac i drefnu’r stoc cyn ei ddanfon i bob siop.

Rydym yn ddiolchgar ofnadwy i bawb sydd wedi rhoi eu heitemau o’r neilltu ar ein cyfer, bydd gallu gwerthu’r eitemau hyn yn y dyfodol yn rhan hollbwysig o’n cynllun adfer.  Mae’r slotiau’n llenwi’n gyflym, ond peidiwch â phoeni, rydym yn bwriadu parhau i redeg y system yma am y ddwy wythnos nesaf, a byddwn yn ei hadolygu ar ôl hynny”

“Rydym yn dilyn holl gyngor y llywodraeth ac mae mesurau cadw pellter cymdeithasol yn eu lle. Mae’r system archebu ar waith i wneud yn siŵr y gellir gollwng rhoddion mor ddiogel â phosibl a byddem yn gofyn eich bod ond yn cyrraedd yn ystod eich slot amser. Yn anffodus, bydd rhaid inni droi pobl sydd heb archebu ymaith”

Os ydych yn drethdalwr yn y Deyrnas Unedig, gellwch ymgofrestru â chynllun Rhodd Cymorth Manwerth yr hosbis wrth gyrraedd a bydd y nwyddau a roddwch yn werth 25% ychwanegol i’r elusen pan gânt eu gwerthu.

Mae ffurflen rodd Rhodd Cymorth, lleoliadau’r canolfannau yn ogystal â rhestr o’r eitemau y gallwn ac na allwn eu derbyn i’w cael ar https://stdavidshospice.org.uk/recoveryfund/the-big-spring-clean/

Bydd yr holl arian a godir drwy werthu rhoddion rhoddedig yn mynd tuag at y diffyg o £1 miliwn y mae Hosbis Dewi Sant yn ei wynebu erbyn diwedd y flwyddyn.  Mae’r tîm cynhyrchu incwm yn chwilio’n daer am bob dull a modd o sicrhau cymorth er mwyn cadw drysau’r hosbis ar agor am y tymor hir.

I archebu’ch slot gollwng yn un o’r tair canolfan roddion, ffoniwch 01492 877701 os gwelwch yn dda. (Bydd y canolfannau ym Mochdre, Llandudno a Gaerwen ar agor 9am- 3.30pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener).