Rhowch her i’ch hun a chymryd rhan mewn ras i’ch hosbis leol.

Wedi blwyddyn i ffwrdd, mae digwyddiadau rhedeg yn ôl ac mae Hosbis Dewi Sant yn rhoi’r cyfle ichi gymryd rhan mewn hanner marathon am ddim.

Mae rhedeg yn gallu bod yn hynod o foddhaus fel y mae dau o gefnogwyr yr Hosbis, Ian Jones a Ste Bozier wedi’i ganfod yn ddiweddar. Bu’r ddau ohonynt yn troedio’r strydoedd yn eu hesgidiau rhedeg yn yr ychydig wythnosau diwethaf, gan gymryd rhan ym Marathon Llundain a chodi mwy na £1200 rhyngddynt.

(Ste Bozier)

Meddai Ste Bozier, a redodd yn y ddinas, gan wir fwynhau rhedeg i’r Hosbis:

“Roedd diwrnod y ras yn anhygoel! Ni allai fod wedi mynd dim gwell. Roedd y tywydd, y gefnogaeth a’r tyrfaoedd yn anhygoel. Roedd yn rhywbeth nad wyf erioed wedi’i weld na’i brofi o’r blaen a chefais fy syfrdanu’n llwyr!

Fe wnes i gefnogi’r Hosbis gan fy mod yn adnabod ambell un sydd wedi bod ag angen y gofal y maen nhw’n ei ddarparu, ac rwyf yn gwybod y bu’n help mawr iddyn nhw a’u teulu ar adeg pan oedd ei fawr angen.”

 

Rhedodd Ian Jones y 26.2 milltir yn rhithiol ar hyd Arfordir Gogledd Cymru, gan orffen ei filltir olaf ar bromenâd Llandudno. Meddai Ian:

“Roedd rhedeg y marathon yn wych! Mae fy nghoesau braidd yn boenus ond ar wahân i hynny rwyf yn grêt!

“Roedd yr ychydig filltiroedd olaf yn wirioneddol galed ond cefais lawer o gefnogaeth ardderchog gan fy nheulu a’m ffrindiau, a wnaeth pethau’n haws. Rwyf yn fodlon iawn ar fy amser.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy:

“Rydym mor ddiolchgar i Ste ac Ian ac yn ddiolchgar am y cyfan y maen nhw wedi’i gyflawni. Maen nhw’n wir wedi rhoi’r cyfan i’w heriau rhedeg eleni ac wedi codi swm gwirioneddol drawiadol i’r hosbis a bydd hynny’n gwneud gwahaniaeth aruthrol i’r gofal yr ydym yn gallu ei ddarparu.”

Os hoffech chi ymgymryd â her rhedeg fel Ian a Ste i gefnogi’ch hosbis leol, mae yna ddwy hanner marathon yn y ddeufis nesaf.

Mae Hanner Marathon Bangor Rhedeg Cymru ar ddydd Sul Hydref 31ain, yn cael ei dilyn gan Hanner Marathon Conwy Rhedeg Cymru ar ddydd Sul Tachwedd 21ain. I gael cymryd rhan am ddim, rhaid i’r cyfranogwr godi lleiafswm nawdd. (£100 ar gyfer Bangor a £125 ar gyfer Conwy).

I gael mwy o wybodaeth neu i gofrestru cysylltwch â james.wilde@stdavidshospice.org.uk  neu ffoniwch 01492 873674.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO