Chris Williams yn Codi Arian i Hosbis Dewi Sant am y Trydydd Tro!

I ddathlu’i Ben-blwydd yn 47 oed, beiciodd Chris Williams o Gonwy, ac o Fae Colwyn yn wreiddiol 164 milltir gyda’i ffrind Stuart McDonald, gan godi arian y mae’i fawr angen i Hosbis Dewi Sant,  elusen gofal lliniarol leol sydd wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru.

Mae Chris, Swyddog Gwarant yng Nghorfflu Hyfforddiant Corfforol y Fyddin Frenhinol wedi codi arian i’r Hosbis yn y gorffennol, gan gymryd rhan mewn dwy her flaenorol.  1: Cymru mewn Diwrnod – Conwy i Gas-gwent 191 milltir 2: Her Y Gogarth (gydag Adam White o Commando X-Fit) 18 lap.

(Chris a Stuart)

Hyd yn hyn, mae’i waith codi arian pen-blwydd diweddaraf wedi codi £370. Bydd pob ceiniog a godir yn cyfrannu tuag at yr elusen yn dal i ddarparu gofal diwedd oes yn rhad ac am ddim i bobl Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Gyda’r cyfyngiadau aros yn lleol wedi’u codi, beiciodd Chris a Stuart 164 milltir, gan gychwyn a gorffen eu taith yng Nghonwy. Fe wnaethant ddilyn taith o Gonwy i Abermaw / Abermaw i’r Bala / Y Bala i Gorwen gyda’r darn olaf o Gorwen i Gonwy.

Dewisodd Chris gefnogi Hosbis Dewi Sant er cof am ei ffrind Ed Burke a fu yn drist iawn farw yn yr Hosbis.

Rhannodd Chris ei feddyliau ynghylch yr her:

“Roedd hon yn her wirioneddol galed ond pleserus. Roedd yn deimlad gwych cefnogi elusen anhygoel. Rhoddodd Hosbis Dewi Sant ofal diwedd oes urddasol a hanfodol bwysig i Ed, yr oeddwn wedi bod yn ffrindiau ag ef am fwy na thri deg o flynyddoedd ers yr ysgol uwchradd. Mae’r Hosbis yn ychwanegu cymaint o werth at bobl a theuluoedd ar yr adeg galetaf.’’

Mae Chris eisoes wedi dechrau cynllunio her ar gyfer y flwyddyn nesaf i gefnogi’r elusen.

Mynegodd James Wilde Codwr Arian Cymunedol Hosbis Dewi Sant ei ddiolch i Chris a Stuart.

‘’Rydym yn dra diolchgar i Chris a Stuart am godi arian y mae’i fawr angen i’r Hosbis. Mae codwyr arian cymunedol yn cyflenwi 90% o’r gost flynyddol o 5 miliwn i redeg Hosbis Dewi Sant, gyda dim ond 9% o’r ffigur hwnnw’n dod gan Lywodraeth Cymru a’r Bwrdd Iechyd Lleol. Heb gefnogaeth y gymuned, ni fyddem yn goroesi.’’

Os hoffech chi gael gwybod mwy am godi arian i Hosbis Dewi Sant, cysylltwch â james.wilde@stdavidshospice.org.uk  neu ffoniwch 01492 873664

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO