Aeth aelodau hŷn Clwb Golff Llandrillo-yn-Rhos ati i daro’r bêl er budd Hosbis Dewi Sant gan godi arian yr oedd ei fawr angen i’r achos lleol.

Cynhaliodd y clwb gystadleuaeth elusen naw twll ar 7fed Awst i godi arian i’w hosbis leol i oedolion er cof am Marjorie Yeadon. Yn cael ei threfnu gan Eric Yeadon, gŵr Majorie, dyma’r bedwaredd flwyddyn y mae’r gystadleuaeth wedi digwydd fel rhan o’r Wythnos Agored.

Dros y blynyddoedd, mae’r digwyddiad hwn wedi codi mwy na £1000, gyda chystadleuaeth eleni’n codi £380. Derbyniodd enillwyr y gystadleuaeth docynnau rhodd fel y wobr 1af, a’r 2il a’r 3edd wobr, a roddwyd yn garedig gan aelodau’r clwb.

Yn 2010, canfuwyd bod canser y bledren ar Marjorie a bu hi yng ngofal Hosbis Dewi Sant am wyth wythnos. Ar ôl iddi farw, penderfynodd Eric mai dyma fyddai ei ffordd ef o ddweud diolch ac o roi yn ôl i’r Hosbis. Mae o’n trefnu cystadleuaeth golff ‘Parti Pen-blwydd’ ym mis Tachwedd hefyd (o gwmpas ei ben-blwydd) sydd at yr Hosbis hefyd.

Medai Eric:

“Mae Hosbis Dewi Sant yn lle hollol wych. Mae’n wirioneddol anodd rhoi pa mor wych ydyw mewn geiriau. Mae’n ganolfan ragoriaeth. Gofalwyd am fy ngwraig gydag urddas. Rwyf yn gobeithio y bydd yr arian a’r ymwybyddiaeth a godir yn helpu Hosbis Dewi Sant mewn unrhyw ffordd y gall.

“Diolch i holl aelodau clwb golff Llandrillo-yn-Rhos a gymerodd ran ac a gyfrannodd tuag at y gwobrau hefyd.”

Cyflwynodd Eric dderbyniadau’r digwyddiad i James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy’r Hosbis. Meddai James:

“Diolch i Eric a Chlwb Golff Llandrillo-yn-Rhos am eu cefnogaeth gyson. Mae’r diolch i bobl a grwpiau fel y nhw yn codi arian ac ymwybyddiaeth inni ein bod yn dathlu 20 mlynedd o ofal eleni.

“Bydd y rhodd yma’n mynd tuag at y gofal a roddir i gleifion a’u teuluoedd yma yn Hosbis Dewi Sant.”