Mae dau gydweithiwr, Sion Jones a Glen Urquhart wedi cymryd rhan yn eu hanner marathon gyntaf gan godi arian at ofal diwedd oes lleol ar ôl cael eu hysbrydoli gan waith Hosbis Dewi Sant.

Cofrestrodd y ddau ar gyfer digwyddiad RunFest Wales ym mis Mehefin, a chyn hynny ’doedden nhw ond wedi rhedeg 10 milltir ar y mwyaf. Fe wnaethant orffen y ras 13.1milltir, a oedd yn dilyn llwybr yr arfordir o’r Rhyl i Brestatyn ac yn ôl, mewn llai na 2 awr.

Meddai Sion Jones, sy’n Bennaeth Marchnata JVP Recruitment:

“Roedd hi’n ras galed ar ddiwrnod mor boeth, ond fe wnaeth y ddau ohonom ei mwynhau’n fawr ac rydym wrth ein bodd o fod wedi gorffen mewn llai na dwyawr. Fe wnaeth pawb a oedd wedi rhoi arian ein sbarduno yn ein blaenau, gan roi’r gwthiad ychwanegol hwnnw inni tuag at y diwedd wrth i’n coesau droi’n jeli!

“Dewisodd Glen a minnau gefnogi Hosbis Dewi Sant am ein bod yn ymwybodol iawn o’r gwaith rhyfeddol y mae’r hosbis yn ei wneud ar draws Gogledd Cymru – er nad oes dim cysylltiad personol yno rwyf wedi clywed gan ffrindiau am y cymorth ardderchog y mae’r hosbis yn ei ddarparu.

“Byddwn yn bendant yn gwneud y ras eto a byddwn yn annog unrhyw un sy’n meddwl am redeg dros yr hosbis i ymgofrestru heddiw – dyna’r peth pwysicaf.

“Bydd bob amser reswm dros beidio â gwneud rhywbeth, ond unwaith y byddwch wedi cofrestru ar gyfer her ni all yr esgusodion hynny fynd yn y ffordd, ewch a chael hyd i her a chofrestru cyn gynted ag y gellwch!”

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy:

“Diolch i Sion a Glen am godi arian ac ymwybyddiaeth anhygoel i Hosbis Dewi Sant.

“Bydd eu cefnogaeth yn mynd ymhell tuag at y gofal sy’n cael ei gynnig i gleifion ac i’w teuluoedd yma yn yr hosbis.”

Gallech chi ymuno â Sion a Glen a rhedeg i Hosbis Dewi Sant. Mae gennym leoedd am ddim yn Hanner Marathon ‘Hosbis Dewi Sant’ Rhedeg Cymru ym Mangor ac yng Nghonwy (mae angen codi lleiafswm nawdd i gael lle). I gael côd hyrwyddo neu i gael mwy o wybodaeth cysylltwch â James ar james.wilde@stdavidshospice.org.uk neu 01492 873674.