Derbyniwch her badlfyrddio elusennol gyffrous gyda Tudur Owen

Mae’r comedïwr Tudur Owen ar fin cymryd rhan mewn padl noddedig chwe chilometr o hyd er budd yr elusen leol Hosbis Dewi Sant ac mae’n gwahodd pob padlwr brwdfrydig i ymuno ag ef.

Ar ddydd Sadwrn 21ain Mai, bydd Tudur yn mentro i ddyfroedd Afon Menai ac yn mordwyo’i ffordd o’r Felinheli i Borthaethwy ar fwrdd padlo sefyll ar eich traed.

Yn cael ei arwain gan grŵp profiadol o hyfforddwyr, bydd yn dilyn taith drawiadol ar hyd y darn cul o ddŵr llanw bas, sy’n gwahanu Ynys Môn oddi wrth dir mawr Cymru, a bydd yn mynd o dan Bont Britannia ac o dan Bont Menai. ’Does ond 11 lle ar gael yn nhîm Tudur – felly fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar i osgoi siom.

Meddai Tudur Owen, sy’n un o Noddwyr Hosbis Dewi Sant:

“Mae Afon Menai yn un o’r hydoedd mwyaf drwg-enwog o ddŵr yn y wlad, felly ni ddylid cymryd yr her o badlfyrddio ar ei hyd yn ysgafn. Ond gydag arweiniad arbenigwyr, rhywfaint o wybodaeth leol a thywydd ffafriol, yn fy mhrofiad i, mae’n un o’r profiadau mwyaf cyffrous y gellwch ei gael tra byddwch ar eich sefyll … ar fwrdd padlo.”

 

Bydd yr holl arian a godir o’r digwyddiad yn mynd yn uniongyrchol at Hosbis Dewi Sant, elusen leol sy’n darparu gofal diwedd oes, yn rhad ac am ddim i oedolion Gogledd-Orllewin Cymru.

Eleni bydd yn costio dros £6 miliwn i redeg gwasanaethau’r Hosbis gyda dim ond canran fechan o’r ffigur hwnnw’n dod gan Lywodraeth Cymru a’r Bwrdd Iechyd Lleol. Daw’r rhan fwyaf ohono trwy godi arian yn y gymuned megis yr her badlfyrddio. Ni chaiff dim o’r costau hyn eu pasio i’r cleifion, eu teuluoedd neu ofalwyr, gan fod gofal Hosbis Dewi Sant am ddim i bawb.

Meddai Keri McKie, Codwr Arian Ardal Gwynedd ac Ynys Môn:

“Daeth padlfyrddio’n eithriadol o boblogaidd y llynedd, gyda phawb yn gwneud y gorau o’r awyr agored. Dyma’ch cyfle chi yn awr, yn niogelwch hyfforddwyr proffesiynol, i ymgymryd â’r daith drawiadol yma, a gweld Gwynedd ac Ynys Môn o’r dŵr.

“Rydym yn anhygoel o ffodus o fod â dau noddwr penigamp sy’n cymryd rhan yn nigwyddiadau’r Hosbis ac yn helpu i godi ei phroffil. Hoffwn ddiolch i Tudur Owen am fod arno eisiau ymgymryd â’r her badlfyrddio wych yma.”

’Dyw’r digwyddiad ddim yn agored i badlfyrddwyr tro cyntaf; mae profiad blaenorol yn hanfodol ac mae ar gyfer rhai dros 18 yn unig.

Mae’r tâl cofrestru yn £25 ac mae lefel y lleiafswm nawdd yn £100. I gael mwy o wybodaeth ac i ymgofrestru ewch i Tudur’s Paddle Board Challenge – St David’s Hospice (stdavidshospice.org.uk) neu ffoniwch Keri McKie y Codwr Arian Ardal ar 01248 858 825.

 

 

 

                                   

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO