Dros £2500 wedi’i godi er cof am Woody

 

(Chwith i’r dde) Geraint Davies (Band y Bees Knees), Pat Wood, Lynne Skelley a Mark Skelley o Dafarn y Bee

Daeth cymuned dwymgalon Eglwysbach at ei gilydd ar benwythnos gwyliau Banc yr Haf i godi arian y mae’i fawr angen i’w hosbis leol i oedolion.

Roedd y digwyddiad er budd Hosbis Dewi Sant er cof am ffrind hoff iawn gan lawer, Dr David Wood MBE, a oedd yn cael ei adnabod fel ‘Woody’ hefyd.

Cynhaliwyd digwyddiad codi arian ag iddo thema gŵyl, gyda’r enw addas ‘WoodyStock’ yn Nhafarn y Bee yn y pentref. Roedd yno farbeciw, cerddoriaeth gan ‘The Bees Knees’ yn ogystal â stondinau cacennau a chrefftau a raffl, a chodwyd y swm syfrdanol o £2500.

Roedd Dr David Wood wedi gweithio i’r Hosbis am chwe blynedd ac roedd ei wraig Pat yn gwirfoddoli fel Cynorthwyydd Ward yn yr Uned Cleifion Mewnol yn Llandudno yn ystod y cyfnod hwn.

Elusen leol yw Hosbis Dewi Sant sy’n darparu gofal hosbis i gleifion mewn oed ar draws Gogledd-Orllewin Cymru, gan ddarparu gofal diwedd oes arbenigol yn rhad ac am ddim ar gyfer pobl leol sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd ac mae’n elusen sy’n agos at galon y teulu.

Meddai Pat, gwraig Woody, sy’n byw yn Eglwysbach:

“Roedd Woody’n aelod gweithgar o’i gymuned a phan fu farw, roedd ar y Bees Knees eisiau cynnal digwyddiad iddo.

“Roedd Lynne yn wych wrth helpu i drefnu’r digwyddiad ac roedd Mark, y tafarnwr yn westywr anhygoel. Roedd perfformiad y band ar y diwrnod yn wirioneddol gampus hefyd.

“Unwaith yr oedd y digwyddiad ar fynd doedd dim ond un lle yr oeddwn am i’r rhoddion fynd a Hosbis Dewi Sant oedd hwnnw.

“Gan nad oedd modd cynnal digwyddiadau yn ystod COVID, rwyf yn gwybod cymaint o effaith gafodd hynny ar eu gwaith codi arian.

“Roedd arnaf eisiau cefnogi lle y bu imi ddysgu yn ystod fy amser yn gwirfoddoli nad oedd a wnelo â marwolaeth yn unig. Mae’n rhywle yr wyf yn ei garu’n fawr, mae’n lle ardderchog.”

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO