Dros £9000 wedi’i godi er cof am ddyn lleol, Wayne McCabe

Daeth ffrindiau, teulu a chyd-gydnabod Clwb Pêl-droed Glan Conwy at ei gilydd i godi arian er cof am Wayne McCabe, a oedd yn aelod ers tro byd.

Yn drist bu farw Wayne McCabe ar ôl derbyn gofal gan Hosbis Dewi Sant, felly tyrrodd ei ffrindiau at ei gilydd i godi arian at yr elusen leol.

Ar ddydd Sadwrn Ebrill 22ain, fe wnaeth Y Clwb gynnal diwrnod yn llawn gweithgareddau codi arian. Dechreuodd y diwrnod gyda chystadleuaeth pŵl drwy’r dydd ble ymgymerodd 16 o ffrindiau Wayne a’i gyd-chwaraewyr pŵl â’r her, gyda Martyn Wilmore yn cael ei goroni’n enillydd. Dechreuodd y gyda’r nos gydag Arwerthiant Memorabilia Chwaraeon ble’r oedd y trefnwyr,  Barry Thomas a Colin Roberts wedi cydweithio a llwyddo i sicrhau dros 70 o lotiau anhygoel. Roeddynt yn amrywio o grysau pêl-droed wedi’u harwyddo, peli  rygbi, batiau criced a menig bocsio!

Roedd y raffl a oedd yn dilyn yn cynnwys gwobrau ardderchog, yn cynnwys talebau ffioedd grîns golff, prydau allan a hyd yn oed deledu 42”, i gyd wedi’u rhoi gan fusnesau lleol hael. Daeth y noson i ben gyda cherddoriaeth fyw gan y band poblogaidd o Eglwysbach, SWN.

Fe wnaeth y tîm gasgliad bwced hefyd gyda thros £800 yn cael ei gasglu at yr Hosbis. Diolch yn fawr iawn i Lisa Hughes a’r holl staff a chwsmeriaid yn Tesco Cyffordd Llandudno am eu haelioni.

Meddai Barry Thomas, trefnydd y digwyddiad,

“Roedd arnom eisiau trefnu digwyddiad gwych er cof am Wayne, ac aeth popeth y tu hwnt i’r hyn y gallem fod wedi’i ddisgwyl.

“Roedd pawb mor hael wrth roi gwobrau a lotiau’r arwerthiant, yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth ac wrth fod yn bresennol ar y noson. Cafodd pawb a ddaeth noson wych gyda chymaint o arian wedi’i godi at Hosbis Dewi Sant – diolch ichi!”

Meddai Adrian Owen, Rheolwr Codi Arian Hosbis Dewi Sant,

“Unwaith eto, mae cymuned Glan Conwy a’r ardaloedd o gwmpas wedi dod at ei gilydd i gefnogi Hosbis Dewi Sant.

“Rwyf yn rhyfeddu at faint o bobl sydd wedi rhoi eitemau neu wobrau i gofio Wayne a chefnogi’r Hosbis mewn ffordd mor hael.

“Mae i gymuned mor fach godi mwy na £9000 mewn digwyddiad un diwrnod yn arbennig. Fy niolch personol i Barry Thomas, Colin Roberts a’r Clwb gan fy mod yn gwybod yr ymdrech sydd wedi’i roi i wneud hwn yn ddigwyddiad cofiadwy dros ben.

“Hoffwn ddiolch hefyd i Michelle Roberts a Banc Barclays am drefnu rhodd hael fel rhan o’u Gwobrau Cymunedol.”

Roedd y cyfanswm cyffredinol a godwyd yn £9102, sy’n swm syfrdanol! Byddai Hosbis Dewi Sant yn hoffi diolch i bawb am eu gwaith caled, yn enwedig Barry Thomas, Colin Roberts ynghyd â Mandy a holl staff ac aelodau’r Clwb. Bydd yr arian a godwyd yn helpu pobl leol yn ein cymunedau i dderbyn y gofal hollbwysig sydd arnynt ei angen.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO