Mae dwy chwaer am ymgymryd â her gerdded flinderus er budd yr hosbis a ofalodd am eu mam.

Mae Bev Hill, 54 o Fae Penrhyn a Zsazsa Noden, 49 o Lanelwy wedi cofrestru ar gyfer antur hirdeithio naw diwrnod ar hyd Mur Mawr China i godi arian at Hosbis Dewi Sant.

Ym mis Mai 2020, bydd y chwiorydd yn concro un o Saith Rhyfeddod y Byd wrth iddynt ymuno â chriw o gefnogwyr Hosbis Dewi Sant a fydd yn hirdeithio ar hyd yr adeiladwaith ysblennydd hwn o waith llaw dyn.

Ni fydd yn hirdaith hawdd, fe all rhai rhannau gymryd awr i deithio dim ond 1km oherwydd nifer y grisiau i fyny ac i lawr. Bydd y chweched diwrnod yn eu gweld yn mynd i’r afael â 1,000 o risiau sy’n ffurfio’r ‘Ysgol Nefol’.

Gyda’i gilydd, mae Bev a Zsazsa wedi gosod targed codi arian o £6000 iddynt hwy eu hunain fel eu ffordd hwy o ddweud diolch wrth Hosbis Dewi Sant am y gofal a dderbyniodd eu mam, Sandra Williams.

Bu Sandra, o Lanrwst yn wreiddiol, yn dioddef gan Glefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD) am flynyddoedd lawer, anhwylder ar yr ysgyfaint sy’n achosi anawsterau anadlu ac yn drist bu hi farw yn 2017 yn 69 oed.

Meddai Bev, sy’n gweithio yn yr Hosbis fel Swyddog Hyrwyddo’r Loteri:

“Mae gweithio i’r Hosbis yn fraint ac yn lle yr wyf yn falch o fod yn rhan ohono. Fe welodd ein teulu y gwahaniaeth y gall Hosbis Dewi Sant ei wneud.

“Byddai mam yn mynd i’r sesiynau Blinder, Gorbryder a Diffyg Anadl (F.A.B) wythnosol a oedd yn cael eu cynnal yn yr Hosbis. Bu hi’n mynd am ddeufis ac roedd hi’n gallu rheoli’i hanadlu yn fwy effeithiol ac ailennill ymdeimlad o reolaeth. Roedd hi mor ddiolchgar am eu gofal, cefnogaeth a chyngor ymarferol.”

Nod y rhaglen F.A.B, gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar therapi, yw gwella ansawdd bywyd pobl sy’n dioddef o ganlyniad i’w salwch. Mae’n un o’r llawer o ffyrdd y mae’r Hosbis yn cefnogi pobl leol, eu teuluoedd a’u gofalwyr yn eu Huned Cleifion Mewnol yn Llandudno, Canolfannau Therapi ym Mangor a Llandudno, yn ogystal ag yng nghysur eu cartrefi eu hunain cleifion drwy’r gwasanaeth Hosbis yn y Cartref a’r gwasanaeth Allgymorth.

Mae’r holl wasanaethau yn yr Hosbis, yn cynnwys y sesiynau FAB, yn rhad ac am ddim i gleifion a’u teuluoedd. I gyflawni hyn, mae angen i’r elusen leol godi dros £4 miliwn bob blwyddyn i barhau’r gofal.

Os hoffech chi roi rhodd at dudalennau codi arian Bev a Zsazsa a gwneud gwahaniaeth i ofal pobl leol a’u teuluoedd, ar adeg pan fydd arnynt ei angen fwyaf ewch i: