Ffrindiau’n tyrru at ei gilydd wrth gwblhau eu ‘Her elusen 12 yn 21’ er cof am Debbie

Ar ôl canfod bod canser arni lawer o weithiau dros y 15 mlynedd ddiwethaf, dywedwyd wrth Debbie Evans o Landudno ei fod wedi dod yn ei ôl, ond y tro hwn ’doedd dim gwella arno. Er gwaethaf popeth, yn nechrau 2021, penderfynodd hi herio’i hun i gwblhau gwahanol weithgaredd codi arian am bob mis o’r flwyddyn.

Dyma ddywedodd Debbie wrth iddi gychwyn ar yr heriau:

“Fel efallai y gwyddoch neu beidio, rwyf i a chanser yn mynd yn ôl ymhell iawn.

“Rwyf wedi ymladd canser trwy dri diagnosis, gyda dim gwella ar yr un mwyaf diweddar, a 15 llawdriniaeth.

 

“Mae brwydro canser a derbyn cemotherapi yn gallu bod yn broses unig iawn. Rydych yn teimlo ar goll mewn byd yr oeddech yn ei adnabod unwaith.

 

“Rwyf wedi eistedd lawer tro mewn ward cemotherapi yn derbyn fy nhriniaeth ac rwyf bob amser wedi dewis bod â ffrind neu aelod o’r teulu gyda mi i wneud y broses gymaint â hynny’n haws.

 

“Ni allwn fod wedi ymladd y frwydr yma heb fy ffrindiau a’m teulu wrth fy ochr yr holl ffordd.

“Dyma pam y byddaf i, gyda fy ffrindiau a’m teulu, yn gwneud her wahanol bob mis am 2021, fel her camau, her weiren wib a throchiad yn y môr, i enwi ond ychydig.

“Mae canser yn gallu mynd â llawer oddi wrth rywun, ond ’dyw ddim wedi mynd â fy egni na fy mhenderfyniad. Helpwch fi os gwelwch yn dda i wneud gwahaniaeth i bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser trwy gynnig ychydig o adloniant ysgafn iddyn nhw yn ystod amser anodd ac anghysurus iawn yn eu bywydau. Rwyf yn eistedd ble maen nhw’n eistedd, ac o’m rhan fy hun rwyf yn gwybod, byddai’n gwneud byd o wahaniaeth.”

Gofalwyd am Debbie yn nyddiau diweddarach ei hoes gan y gwasanaeth Hosbis yn y Cartref sy’n cael ei ddarparu gan Hosbis Dewi Sant, a gwaetha’r modd bu Debbie farw ar Hydref 5ed 2021 gyda’i theulu cariadus o’i chwmpas, sef ei gŵr Michael Evans, â’i mab a elwir yn Michael Evans hefyd, a’i merch Becki Kelly.

Roedd ei ffrind Sue Wood yn disgrifio Debbie fel gwraig gyda gweledigaeth fawr a’i bod yn benderfynol, meddai hi:

“Fe wnaeth hi gasglu dyrnaid o ffrindiau i ddod at ei gilydd i godi arian at Ward Alaw a Hosbis Dewi Sant.

“Pwy allai wrthod y ferch ryfeddol a’r ffrind ardderchog yma? Roedd y siwrnai yma gyda Debbie, gydol 2021, yn anhygoel, a bydd hi’n byw yn ein calonnau am byth.”

Daliodd grwpiau o ffrindiau Debbie ymlaen â dymuniad Debbie a chwblhau’r 12 mis llawn o heriau gan godi £7100 at Hosbis Dewi Sant.

Os hoffech chi gael gwybod mwy am Hosbis Dewi Sant ewch i: www.stdavidshospice.org.uk

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO