Gyda’r mesurau hunan-ynysu a gweithredu diweddar gan Lywodraeth yn y DU, mae Hosbis Dewi Sant yn Llandudno yn wynebu her ariannol enfawr

Mae’r staff clinigol yn parhau i ofalu am gleifion bregus yn uned cleifion mewnol yr Hosbis ond mae bron i 90% o’n incwm wedi diflannu yn sgil COVID19.

Er hynny, ni fydd Hosbis Dewi Sant, sy’n darparu gofal seibiant a diwedd oes i gleifion sy’n oedolion sy’n byw yng ngogledd-orllewin Cymru, yn lleihau ei wasanaethau clinigol yn ystod y pandemig

Rydym chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o ofalu am gleifion sy’n byw gyda salwch sy’n cyfyngu ar fywyd ac sy’n fregus.

Mae’r hosbis wedi cynnig syniad unigryw ar gyfer codi arian i geisio meithrin cysylltiad â theuluoedd sy’n ynysu eu cartrefi a allai helpu’r elusen i godi arian  yn ystod y pandemig i gefnogi’r gwasanaethau clinigol.

Dros benwythnos y Pasg, gofynnir i deuluoedd ymuno â gwersyll Pasg dan tu mewn /tu allan Hosbis Dewi Sant drwy ddod at ei gilydd i sefydlu gwersyll y tu mewn neu’r tu allan i’w cartref.

Mae’r hosbis wedi rhoi pecyn gweithgareddau’r Pasg at ei gilydd sy’n cynnwys 5 diwrnod o dasgau cyn y gwersyll i’r teulu cyfan gymryd rhan ynddynt yn ogystal â llawer o ryseitiau, gemau a gweithgareddau i’w cwblhau dros benwythnos y Pasg.

Dywedodd Margaret Hollings, Pennaeth codi arian, marchnata a chyfathrebu yn yr hosbis:

“Ar hyn o bryd mae Hosbis Dewi Sant yn codi arian drwy’r amseroedd mwyaf heriol a wynebodd yr hosbis erioed, ac ar yr un pryd mae ein gwasanaethau cleifion mewnol a chymunedol yn parhau’n agored i gleifion sy’n agored i niwed.

Mae ein staff ar y rheng flaen yn gweithio law yn llaw a’r GIG ac mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr y gall gofal diwedd oes barhau ar gyfer y rheini sydd ei angen yn ddybryd drwy’r pandemig yng ngogledd-orllewin Cymru “.

“Oherwydd y cyfyngiadau niferus o ran COVID19, roeddem am gynnig syniad o godi arian a fyddai’n estyn allan at yr holl deuluoedd hynny sy’n ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng gweithio gartref ac addysg gartref dros y Pasg.

Nid yn unig y bydd yn cadw pobl ifanc yn brysur am nifer o ddiwrnodau yn arwain at y gwersyll, bydd hefyd yn dod â theuluoedd ynghyd dros benwythnos y Pasg i dreulio amser o gyda’i gilydd o dan yr amgylchiadau anodd hyn “.

Mae Gwersyll Pasg tu mewn / tu allan Hosbis Dewi Sant 2020 yn gweithio efo Outdoor Easter camp 2020 sef grŵp sydd wedi ei sefydlu ar Facebook gan Neil Gantly ac Adam Platt o ganolbarth Lloegr ynghyd â Lina Patel o dde Gwynedd.

Ar ôl i’w taith gwersylla/padlo dros y Pasg yng Ngogledd Cymru gael ei chanslo oherwydd firws Corona, penderfynodd y ffrindiau sianelu eu hegni ar-lein i geisio ymgysylltu â’r gymuned awyr agored ehangach i annog iechyd a lles tra’u bod yn cael eu cloi yn eu cartrefi. Ar ôl sefydlu tudalen Facebook mae mwy na 6,500 o bobl wedi ymuno â’r digwyddiad ledled y mewn 30 o wledydd.

Mae Lina Patel o Wynedd sy’n arbenigo mewn lles a’r awyr agored yn dweud:

“Mae’n bwysig iawn bod teuluoedd yn ystyried eu lles yn ystod y cyfnod heriol hwn gartref mewn amgylchedd hollol wahanol i’r hyn sy’n arferol. Fel arfer, byddai llawer o deuluoedd yn mynd i wersylla yn ystod y Pasg eleni er mwyn dianc rhag normalrwydd bywyd cyfoes.

Mae’r gwersyll yn ffordd wych o ddod â theuluoedd at ei gilydd ac mae pecyn gweithgareddau gwersyll Pasg Hosbis Dewi Sant yn ffordd ddelfrydol o hybu lles teuluol. ”

Mae’r digwyddiad eisoes wedi tanio dychymyg pobl ifanc lleol. Yn ymddangos, mae Maya Goodwin o Gorwen yn ymarfer gwersylla yn yr awyr agored gyda ei thad Ray ac mae Emma Lidgett o Colwyn Heights eisoes yn paratoi ei gwersyll ar ôl lawrlwytho ei phecyn gweithgareddau.

Mae pecyn gweithgareddau Pasg Hosbis Dewi Sant ar gael am gyfraniad o £20 a gellir ei brynu ar wefan yr hosbis https://stdavidshospice.org.uk/event/great-garden-indoor-outdoor-easter-camp-2020/?lang=cy 

Bydd yr holl elw yn cefnogi gwaith parhaus staff yr hosbis sy’n gweithio’n ddiflino o amgylch y cloc i sicrhau y gellir cefnogi pobl sy’n byw gydag afiechydon sy’n cyfyngu ar fywyd yn Siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn drwy COVID19.