Mae’r Daith Gerdded Atgofion Golau Lleuad i ferched yn unig yn dychwelyd am y drydedd flwyddyn ar ddydd Sadwrn 22 Mehefin.

Yn cychwyn am 10 o’r gloch y nos o Ysgol John Bright, Llandudno mae’r daith yn dilyn llwybr cylchol o 10 km sy’n cychwyn ac yn gorffen yn Ysgol John Bright yn Llandudno ac sy’n cynnwys golygfeydd hardd Promenâd Llandudno.

Fel yr eglura Rhian Jacobs, Cydlynydd Digwyddiadau’r Hosbis:
“Achlysur i ferched yn unig ydi hwn, ond mae bod yn farsial yn gyfle perffaith i weddill y teulu gymryd rhan.

“Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn farsial ffordd ar y noson. Maen nhw’n chwarae rhan mor bwysig wrth gyfeirio ac annog y cerddwyr o’r naill ben i’r cwrs i’r llall, heb sôn am fod yn llygaid a chlustiau i gynorthwyo trefnwyr y digwyddiad. Maen nhw’n darparu cyfarwyddyd i’r cerddwyr wrth eu cyfeirio ac yn sicrhau eu bod yn ufuddhau i reolau ac arwyddion y daith – ac yn rhoi cymeradwyaeth iddynt ar hyd y ffordd!

“Ni fydd angen unrhyw sgiliau penodol arnoch i wirfoddoli; dim ond y gallu i feddwl yn glir a gweithredu’n gyfrifol mewn argyfwng ac mae gwybodaeth gyffredinol am ddiogelwch y ffyrdd yn hanfodol, yn ogystal â phersonoliaeth radlon a chalonogol i ysgogi’r cerddwyr! I’r rheini y byddai’n well ganddyn nhw swydd dan do, rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu wrth ddesgiau cofrestru’r digwyddiad hefyd”.

Ers ei chynnal gyntaf yn 2017, mae’r daith wedi codi mwy na £40,000 o elw at ofal diwedd oes lleol. Mae gweithgareddau codi arian yn rhan hanfodol bwysig o gyllid yr elusen leol, sy’n dathlu eu hugeinfed flwyddyn o ofalu.

Os ydych yn teimlo yr hoffech wirfoddoli yn y Daith Gerdded Atgofion Golau Lleuad, cysylltwch â Rhian Jacobs ar 01492 873664 neu e-bostiwch rhian.jacobs@stdavidshospice.org.uk.

I’r rheini a fyddai’n hoffi cymryd rhan yn y daith ei hun, cofrestrwch ar-lein os gwelwch yn dda ar bit.ly/SDHMoonlight19. Y tâl cofrestru yw £15 y pen a rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan fod yn 8 oed neu hŷn.