Mae Cyngerdd Nadolig Blynyddol Hosbis yng Nghadeirlan Bangor ar fin dychwelyd, gan ddod â llawenydd yr ŵyl i bawb.

Ar nos Wener 3ydd Rhagfyr, bydd cerdd a chân yn codi to Cadeirlan Bangor er budd Hosbis Dewi Sant. Yn perfformio ar y noson fydd un o Noddwyr yr Hosbis, Elin Fflur, ynghyd â Rhys Meirion a Chôr y Penrhyn.

Yn cael ei harwain gan Dilwyn Morgan, bydd hi’n noson hwyliog o adloniant sy’n sicr o ddeffro ysbryd y Nadolig ynoch.

Mae Côr y Penrhyn, y Côr Meibion o Fethesda, sy’n enwog am eu perfformiadau medrus o hen ffefrynnau a darnau cyfoes, yn falch ofnadwy o fod ymhlith yr ensembles cerddorol cyntaf i berfformio’n gyhoeddus ers llacio’r rheolau mewn perthynas â’r coronafeirws.

Meddai Owain Arwel Davies, Cyfarwyddwr Cerdd y Côr:

“Mae’r aelodau wedi bod yn edrych ymlaen at y perfformiad cyntaf hwn ers y cyfnod clo ac mae pob un ohonom yn awyddus i gynorthwyo’r Hosbis wrth godi arian, sy’n mynd i gefnogi’r gwaith hollbwysig a wneir yn yr Hosbis.”

Roedd cadeirydd y côr, Haydn Davies, yr un mor frwdfrydig a gwnaeth y sylw fod “y côr yn cofio’r wefr a’r cyffro a deimlwyd pan oeddem yn perfformio ddiwethaf yn y gadeirlan er budd yr Hosbis, gyda Rhys Meirion ac Elin Fflur.”

Fe wnaeth Elin Fflur, unawdydd ac un o noddwyr yr Hosbis wefreiddio’r gynulleidfa yn y cyngerdd olaf yn 2019 ac mae’n edrych ymlaen at eleni:

“Y Nadolig ydi fy hoff amser o’r flwyddyn a phob mis Rhagfyr rwy’n edrych ymlaen at gyngerdd Nadolig yr Hosbis. Mae’n noson fendigedig sydd bob amser yn ein cael ni i gyd yn ysbryd yr ŵyl. Mae’n gyngerdd hyfryd ac rydym yn lwcus iawn i gael rhai o artistiaid gorau Cymru yn ymuno gyda ni, tra ar yr un pryd yn codi arian i’r elusen bwysig hon.”

Mae’r tenor clasurol Rhys Meirion wedi mwynhau llwyddiant rhyngwladol ym myd opera, ac mae’i uchafbwyntiau o ran cyngherddau’n cynnwys cyngerdd gala yn Neuadd Frenhinol Albert gyda Bryn Terfel a’i ymddangosiad cyntaf yn Prom y BBC yn noson agoriadol Proms y BBC.

Meddai Rhys:

“Pan fydd pobl yn eu hawr dywyllaf, mae Hosbis Dewi Sant yn cynnig pelydryn o oleuni sy’n rhoi cysur ac arweiniad yn siwrneiau mwyaf anodd bywyd. Mae hi’n fraint canu yn eu cyngerdd codi arian blynyddol, ac yn bleser rhannu’r llwyfan gyda chyfeillion unwaith eto.”

Mae cyngerdd eleni wedi’i noddi’n garedig gan Dafydd Hardy Estate Agents.

Meddai Dafydd Hardy, Cyfarwyddwr ac un o Ymddiriedolwyr yr Hosbis:

“Fel un o Ymddiriedolwyr Hosbis Dewi Sant, mae’n elusen sy’n agos at fy nghalon yn barod. Mae’r gwaith a wnânt mor bwysig fel ein bod ni fel cwmni yn dymuno cefnogi eu Cyngerdd Nadolig yng Nghadeirlan Bangor. Bu’r 18 mis diwethaf yn anodd inni i gyd, gyda llawer wedi colli anwyliaid, yn cynnwys fi fy hun, nid yn unig i COVID ond i salwch tymor hir hefyd.

“Mae’r elusen yn darparu gofal lliniarol o ansawdd uchel i gleifion gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd a chefnogaeth i’w teuluoedd. Edrychwn ymlaen at gefnogi, noddi, a mynychu’r cyngerdd hwn a fydd gobeithio nid yn unig yn codi arian i’r elusen ond yn codi ymwybyddiaeth hefyd.”

Bydd y Gadeirlan wedi’i goleuo’n hardd a’i llenwi â seiniau’r Nadolig, ffordd berffaith i’r teulu gychwyn tymor y Nadolig. Bydd yr holl arian a godir o’r cyngerdd hwn yn caniatáu i Hosbis Dewi Sant ddal ati i ddarparu gofal a chefnogaeth am ddim i gleifion sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd yng Ngogledd-Orllewin, ynghyd â’u teuluoedd a’u gofalwyr.

Bydd y cyngerdd yn cychwyn am 7.30pm ar y noson, gyda’r drysau’n agor am 7pm. Prisiau tocynnau yw £10 i oedolion a £5 i blant (dan 16). I osgoi siom archebwch yn gynnar, gellir prynu tocynnau ar-lein trwy fynd i: https://register.enthuse.com/ps/event/BangorCathedralChristmasConcert.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Keri McKie keri.mckie@stdavidshospice.org.uk neu ffoniwch 01248 858825.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO