– Prif Weithredwr Hosbis yn mentro i uchderau newydd i godi arian i Hosbis Dewi Sant

Wedi’i enwebu gan ei gydweithwyr, mae Trystan Pritchard, Prif Weithredwr Hosbis Dewi Sant wedi ymgofrestru i gymryd rhan mewn her sy’n cael ei thanio gan adrenalin ym mis Medi, ynghyd â thîm o gefnogwyr anturus yr Hosbis.

Bydd abseiliad yr Hosbis yn gweld codwyr arian mentrus yn dilyn camre mêts gwersyll ‘I’m a celebrity’ y llynedd ac yn abseilio 120 troedfedd i lawr clogwyn syth ar Ynys Môn.

(Trystan Pritchard Prif Weithredwr)

Yn gweithio i’r elusen gofal diwedd oes yng Ngogledd-Orllewin Cymru ers dros saith mlynedd, mae Trystan fel arfer yn cadw’i ymdrechion codi arian ar y ddaear neu ar ddŵr, megis cymryd rhan mewn rasys hwyl a rhwyfo yn Her y Cychod Draig. Bydd yr abseiliad yn mynd â’i godi arian i derfynau newydd.

Wrth sôn am y digwyddiad meddai Trystan, sy’n 42 mlwydd oed:

“Rwyf yn wir edrych ymlaen ato, mae’n ffordd gyffrous o godi arian er budd y cleifion a’r teuluoedd sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

“Does gen i ddim ofn uchder a dweud y gwir, mwy o ofn colli allan weithiau, ond hwyrach fod hyn yn mynd â phethau braidd yn bell. Rwyf yn gwybod ei fod yn cael ei redeg gan dîm proffesiynol gwych o Anelu Aim Higher ac y bydd yn ddiogel iawn, ond am ryw reswm ’dyw hynny ddim yn helpu’r nerfau! Rwyf ond wedi abseilio cwpwl o glogwyni isel iawn a ’dyw wal ddringo’r plant ddim yn cyfrif am a wn i?

“Rwyf yn gwybod bod rhai o’m ffrindiau a’m cydweithwyr yn cymryd rhan felly ni fyddaf ar fy mhen fy hun, ond bydd rhaid imi gymryd fy ysbrydoliaeth gan  Jordan North! Bydd angen imi feddwl am beth fydd fy ‘lle hapus’!”

Mae’r digwyddiad, a fydd yn cael ei gynnal ym Mharc Morglawdd Caergybi, yn codi arian gwerthfawr i Hosbis Dewi Sant, elusen leol sy’n darparu gofal diwedd oes yn rhad ac am ddim i bobl Gogledd-Orllewin Cymru. Ym mis Mawrth eleni, agorodd Hosbis Dewi Sant uned cleifion mewnol pedwar gwely yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi ac mae wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl yn yr ardal leol yn barod.

Os ydych â diddordeb mewn ymuno â Trystan a Thîm yr Hosbis, mae slotiau ar gael ar ddydd Sadwrn 4ydd Medi, er bod lleoedd yn brin ac felly byddai’n ddoeth archebu’n fuan.  Mae cofrestru’n costio £29 ac mae’r lleiafswm nawdd sydd ei angen yn £100. Mae slotiau amser yn cychwyn o 10 y bore ac maent i’w harchebu wrth gofrestru.

’Does dim angen profiad. Rhaid i bawb sydd am wneud yr abseiliad fod dros 12 oed ar y diwrnod ac mae’n rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gwblhau ffurflen ddatgelu feddygol cyn cymryd rhan.

I gofrestru ewch i https://stdavidshospice.enthuse.com/cf/abseil-challenge-2021 neu e-bostiwch keri.mckie@stdavidshospice.org.uk

 

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO