Trwy gydol y Cyfnod Clo, mae Hosbis Dewi Sant wedi parhau i fod yno ar gyfer eu cleifion Therapi Dydd er bod y ganolfan wedi gorfod cau dros dro oherwydd y pandemig.

Un claf sydd wedi bod yn ddiolchgar am y gefnogaeth yw Janet Jones, o Landudno. Canfuwyd bod canser ar Janet ddeuddeng mis yn ôl. Ar ôl mynd drwy lawdriniaeth a chemotherapi, a orffennodd cyn y Nadolig, mae’r canser wedi dychwelyd gwaetha’r modd.

Mae Tîm Allgymorth Hosbis Dewi Sant wedi bod mewn cysylltiad â Janet unwaith yr wythnos, a ’dydynt ond galwad ffôn i ffwrdd os oes angen cyngor.

Yn gefnogwr i’r elusen ers blynyddoedd lawer, roedd Janet yn Staff-nyrs Hosbis am dair blynedd, gan weld y gofal yn uniongyrchol, ac ar ôl hynny bu hi’n gwirfoddoli yn Siop Elusen Llandudno ac yn Cafe Dewi yr Hosbis hefyd. Yn ystod y blynyddoedd mae hi wedi cymryd rhan mewn amrywiol ddigwyddiadau codi arian hefyd.

I ddangos ei diolch i’r elusen, mae Janet wedi addo gwneud taith gerdded noddedig 66 milltir dros fis, gan wneud 2-3 milltir y dydd ar gyfartaledd.

Meddai Janet:

“Mae canser arnaf, a ddechreuodd ddeuddeg mis yn ôl ac rwyf wedi cael llawdriniaeth a chemotherapi gan orffen cyn y Nadolig. Yn anffodus, mae’r canser wedi dod yn ei ôl a ’does dim mwy o driniaeth.

“Mae Therapi Dydd wedi fy nghefnogi i yn ystod hyn. Bob wythnos yn ystod y cyfnod clo maen nhw wedi ffonio gan roi eu cefnogaeth a’u cyngor.

“Mae Hosbis Dewi Sant yn annwyl iawn i mi gan fod aelodau o’r teulu wedi darfod yno.

“Cyn hyn, rwyf wedi bod yn ffit iawn gan wneud 10k bob dydd neu fwy a rhedais Farathon Llundain dros Hosbis Dewi Sant yn 2007. Penderfynais gerdded 66milltir, gan fy mod wedi troi 66 ym mis Mai. Roeddwn wedi bwriadu gwneud rhywbeth ar gyfer fy mhen-blwydd yn 65 ond ’doeddwn i ddim yn ddigon da.

“Hyd yn hyn rwyf wedi gwneud 45 milltir, er nad wyf wedi gallu cerdded er yr 8fed gan fod y salwch yn cicio i mewn yn fwy yn awr. Yn anffodus, nid wyf wedi cael wythnos dda. ’Does gen i ddim yn rhy bell i fynd ac rwyf am drio gwneud ychydig bob dydd.

“Mae angen cymorth ariannol ar yr Hosbis i ddal ati â’u gwaith campus, yn fwy nag erioed o ystyried y sefyllfa bresennol.

“Mae gwybod fy mod yn gallu ffonio’r Tîm Allgymorth ar unrhyw bryd yn golygu llawer pan nad ydy rhywun yn dda.”

Elusen gwerin gwlad yw Hosbis Dewi Sant wedi’i hadeiladu ar haelioni’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. Bob blwyddyn mae angen i’r Hosbis godi dros £4 miliwn i gadw’i drysau ar agor i allu gofalu am bobl sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd yng Ngogledd-Orllewin Cymru. Fis diwethaf cyhoeddodd yr elusen y byddant yn wynebu colled ariannol o dros £1 miliwn i gyd oherwydd Covid-19, hyd yn oed ar ôl cymorth y llywodraeth.

Hyd yn hyn mae Janet wedi codi dros £300 i’r hosbis, dylai unrhyw un sy’n dymuno ei noddi fynd i https://www.justgiving.com/fundraising/janet-jones66