Cymerodd deg ar hugain o gefnogwyr Hosbis Dewi Sant ran mewn her Codiad Haul Yr Wyddfa y mis diwethaf gan orchfygu’r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr yn y tywyllwch.

Fe wnaeth y grŵp, a gychwynnodd y daith am 1.45 y bore, ddringo’r Wyddfa ar hyd Llwybr Llanberis, gan gyrraedd y copa mewn pryd i gael golygfa syfrdanol o hardd wrth i’r haul godi.

Ar ôl dychwelyd i waelod y mynydd, cafodd y cerddwyr eu gwobrwyo â brecwast llawn wedi’i goginio yng Ngwesty Padarn a medal i ddathlu’u camp.

Cymerodd Elaine Beech o Landudno ran yn yr her Codiad Haul er cof am ei ffrind Jane Huxley. Meddai hi:

“Roedd yn ddigwyddiad rhyfeddol ac yn brofiad unwaith mewn oes. Roedd yn galed, ond fe wnaeth cerdded er cof am fy ffrind gorau Jane yn siŵr fy mod yn cyrraedd y copa.

“Rwyf yn gobeithio y bydd yr arian a godais yn darparu’r gofal gorau posib i’r cleifion a’r teuluoedd sy’n derbyn gofal yn Hosbis Dewi Sant.”

Hon oedd ail Her Codiad Haul Yr Wyddfa. Dros y ddwy flynedd mae mwy na 100 o bobl wedi cerdded i fyny’r Wyddfa trwy’r nos i gefnogi eu Hosbis leol. Er bod nawdd yn dal i ddod i mewn, mae’r digwyddiad wedi codi dros £4300 hyd yn hyn.

Mae James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy’r Hosbis, yn diolch i bawb a gymerodd ran yn Her Codiad Haul Yr Wyddfa ac meddai hefyd:

“Roedd yn her, nid yn unig i gerdded i fyny’r mynydd ond i aros yn effro hefyd yr adeg honno o’r bore!

“Diolch i Raw Adventures am arwain y daith yn ystod y noson ac am gadw pawb yn frwdfrydig ar hyd y ffordd. Bydd yr arian sydd wedi’i godi yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’r gofal a gynigiwn yma yn Hosbis Dewi Sant.”

Mae tîm codi arian Hosbis Dewi Sant yn trefnu amrywiol heriau noddedig trwy gydol y flwyddyn, a’r digwyddiad nesaf yw her dridiau Llŷn a gynhelir ar y 5ed, 6ed a 7fed o Orffennaf.

Mae’r her gerdded yn dilyn tair taith olynol ar hyd llwybr arfordir Pen Llŷn.  Mae pob diwrnod yn tua 13 milltir ar hyd tir blinderus.  Gwahoddir y cyfranogwyr i gymryd rhan am un diwrnod neu am bob un o’r tri.

I gael mwy o wybodaeth am Her Gerdded Llŷn ewch i https://stdavidshospice.org.uk/event/llyn-three-day-challenge/