Elusennau Lleol yn Elwa ar Wobrwyon Ailgylchu

Mae’r fenter gymdeithasol flaenllaw Bryson Recycling wedi rhoddi £6551 i dair elusen leol wedi’u lleoli yng Nghonwy trwy’u hymgyrch “Gwobrwyon Ailgylchu”.

Trwy’r ymgyrch flynyddol arloesol yma mae Bryson yn rhoddi £1 i elusen am bob tunnell  o wastraff gardd sy’n cael ei gasglu trwy’r gwasanaeth casglu bin brown y maen nhw’n ei ddarparu ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

O ddechrau Rhagfyr 2020 tan ddiwedd Medi 2021, fe wnaeth Bryson gasglu 6551 tunnell o wastraff gardd, gan osod swm eu rhodd yn £6551. Eleni maen nhw wedi rhoi tair elusen leol wych ar eu rhestr fer – Hosbis Dewi Sant, Tŷ Gobaith ac Incredible Edible a gofyn i drigolion Conwy eu helpu i ddewis faint i’w roi i bob un trwy bleidlais ar-lein.

Meddai’r Cyng. Greg Robbins, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Chludiant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Rydym yn falch o gefnogi’r ymgyrch ‘Gwobrwyon Ailgylchu’ – mae’n dda gwybod bod y trigolion, trwy ailgylchu gwastraff gardd, yn helpu elusennau lleol yn ogystal â bod yn amgylcheddol gyfeillgar. Bydd yr arian y mae Bryson Recycling yn ei roi yn wir wneud lles i’r elusennau hyn sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn ein cymunedau.”

Mae Hosbis Dewi Sant yn darparu gofal arbenigol o ansawdd uchel am ddim i bobl leol sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Derbyniodd yr Hosbis 48% o’r pleidleisiau gan arwain at rodd o £3144. Wrth wneud sylw am y rhodd, meddai Margaret Hollings, Cyfarwyddwr Masnachol yn Hosbis Dewi Sant: “Hoffwn ddiolch i bawb a bleidleisiodd i Hosbis Dewi Sant trwy’r ymgyrch ‘Gwobrwyon Ailgylchu’ eleni, ac i Bryson Recycling am y rhodd wych yma tuag at ein gwaith.  Byddwn yn defnyddio’r arian yn ddoeth ar ddarparu gofal i’r bobl sy’n byw yn ein cymuned sydd ag angen gofal a chymorth, yn awr yn fwy nag erioed”.

Mae Hosbis Plant Tŷ Gobaith yn darparu gofal lliniarol i blant gan sicrhau bod pob teulu sy’n wynebu marwolaeth plentyn yn derbyn y gofal a’r cymorth gorau un ar yr adeg ac yn ble mae nhw ei angen. Fe wnaethant dderbyn 43% o’r bleidlais a rhodd o £2817. Meddai Beverley Bradley, Codwr Arian Rhanbarthol Tŷ Gobaith: “Rydym mor ddiolchgar i holl gwsmeriaid Bryson Recycling am bleidleisio dros Hosbis Plant Tŷ Gobaith gyda’u cynllun ailgylchu. Fel y gellwch ei ddychmygu mae ein hincwm codi arian wedi’i effeithio’n fawr ers dechrau’r pandemig ac rydym mor falch o dderbyn y swm anhygoel yma o £2,817, ac ychwanegwyd arian cyfatebol ato yn ein Hymgyrch Munudau Olaf yn Cyfrif i wneud cyfanswm o £5,634. Bydd y rhodd hael iawn yma yn ein galluogi i helpu mwy o blant lleol a’u teuluoedd.”

Mae Incredible Edible yn symbylu cymunedau lleol trwy dyfu a dathlu bwyd lleol. Fe wnaethant dderbyn 9% o’r bleidlais a rhodd o £590. Ychwanegodd Celia Williams, un o aelodau sefydlu Incredible Edible Conwy: “Byddem yn hoffi diolch o galon i Bryson a’n holl gefnogwyr pleidleisio, bydd yn gwneud y fath wahaniaeth i’r hyn y gallwn ei gyflawni yn y gymuned leol. Mae Covid wedi golygu nad ydym wedi  gallu codi arian gyda’n dulliau arferol, felly ni allai’r siec fod wedi dod ar well adeg. Rydym wedi’n plesio’n llwyr ac mor ddiolchgar o allu derbyn y rhodd.”

Meddai Gareth Walsh, Rheolwr Cyffredinol yn Bryson Recycling: “Mae ein hymgyrch Gwobrwyon Ailgylchu yn dangos sut y gall pawb chwarae rhan i helpu’r rheini sydd ag angen cymorth. Trwy’r fenter yma, ein nod ydi codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ailgylchu ac o’i gyfraniad cadarnhaol at y cymunedau yr ydym yn byw ac yn gweithio ynddyn nhw. Diolch i’r holl breswylwyr lleol a fu’n cymryd rhan yn yr ymgyrch eleni – naill ai drwy bleidleisio i’w hoff elusen neu drwy ailgylchu eu gwastraff gardd”.

Mae’r gwasanaeth gwastraff gardd yn cyflenwi cartrefi â chasgliadau gwastraff gardd o’r cartref bob pythefnos.

Capsiwn y Llun

 Bryson Recycling yn cyflwyno siec i 3 elusen leol gydag arian a godwyd trwy’r Ymgyrch Gwobrwyon Ailgylchu ble maen nhw’n rhoddi £1 am bob tunnell o wastraff gardd a gafodd ei gasglu trwy’r gwasanaeth biniau brown y maen nhw ei redeg ar ran Cyngor Conwy. Yn y llun; (Canol Chwith/Dde) Y Cynghorydd Greg Robbins, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Gareth Walsh, Rheolwr Cyffredinol Bryson Recycling gyda (o’r Chwith) Sarah Ritchie o Tŷ Gobaith, Trefor Price o Incredible Edible a Margaret Hollings o Hosbis Dewi Sant.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO