Mae’r Goeden Oleuadau yn dychwelyd i Landrillo-yn-Rhos y Nadolig hwn

Cofiwch eich anwyliaid y Nadolig hwn trwy gyflwyno golau ar Goeden Oleuadau Hosbis Dewi Sant a Rotari Llandrillo-yn-Rhos.

Gyda’r Nadolig yn prysur agosáu, yn Hosbis Dewi Sant rydym yn deall ei fod yn gallu bod yn amser llawen ac yn amser emosiynol hefyd wrth inni gofio a meddwl am y rheini nad ydyn nhw efo ni mwyach gwaetha’r modd.

Am rodd o’ch dewis i’r Hosbis, fe’ch gwahoddir i gyflwyno golau ar y Goeden Oleuadau. Yn ei thrydedd flwyddyn ar hugain yn awr, mae wedi dod yn rhan arbennig o’r Nadolig gan roi’r cyfle i lawer yn ein cymunedau lleol ddathlu neu goffáu bywydau anwyliaid neu ddim ond dathlu achlysur arbennig neu ddigwyddiad ystyrlon arall yr un pryd â chefnogi achos teilwng iawn.

Bydd costau rhedeg yr Hosbis eleni dros £5 miliwn, dim ond 9% o hynny sy’n dod gan y Bwrdd Iechyd Lleol.  Mae hyn yn gadael £4.5 miliwn i’w godi bob blwyddyn trwy ddulliau gwirfoddol megis y Goeden Oleuadau. Bu’r ymateb i’r apêl flynyddol yma dros y blynyddoedd yn syfrdanol. Ers iddi gychwyn yn 1999, mae dros £331,000 wedi’i roi i’r hosbis oedolion gyda £42,000 wedi’i godi yn 2020 yn unig.

Gwnaeth Cliff Large, Llywydd Clwb Rotari Llandrillo-yn-Rhos y sylw:

“Rydym yn byw mewn cyfnod ansicr trwy’r pandemig yma, ond rydym wedi penderfynu eleni y byddwn yn cynnal ein seremoni arferol ar Bromenâd Cayley.  Os digwydd y cawn ein gorfodi i wneud unrhyw newid, bydd y manylion yn cael eu cyhoeddi cyn gynted ag y gallwn.  Ni fyddwn yn gadael i Covid19 ein hatal rhag cefnogi Hosbis Dewi Sant. Mae’r cyfle i gofio ein hanwyliaid mor eithriadol bwysig ac mae cyflwyno golau yn ffordd hyfryd o wneud hyn yn ystod cyfnod y Nadolig gan goffáu’r rheini nad ydyn nhw gyda ni mwyach.

“Bydd pob ceiniog a roddir yn mynd i’r Hosbis gan gefnogi’r gwaith hanfodol bwysig y maen nhw’n ei wneud i’r holl gymunedau ar hyd a lled Gogledd-Orllewin Cymru.  Maen nhw wedi methu cynnal llawer o weithgareddau codi arian oherwydd cymaint o gyfyngiadau ac mae arnyn nhw angen ein cefnogaeth gymaint ag erioed.  Er gwaethaf y sefyllfa yma, byddwn yn sicr yn gweld Coeden Oleuadau’r Rotari yn disgleirio’n falch ar Bromenâd Cayley unwaith eto eleni gydag ystyr arbennig i bawb.”

Y Nadolig diwethaf addurnwyd y goeden gyda goleuadau LED newydd ac yn 2021 byddant yn disgleirio’n fwy llachar nag erioed. Mae hyn wedi’i wneud yn bosibl gyda nawdd caredig iawn Fferm Wynt Ar y Môr Gwastadeddau’r Rhyl yn ogystal â chefnogaeth Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy, Dŵr Cymru a Chyngor Tref Bae Colwyn.

Bydd y goleuadau’n cael eu goleuo yn ystod ein seremoni ‘switsio ymlaen’ am 4.30 y prynhawn ar ddydd Sul, 28ain Tachwedd gan aros wedi’u goleuo trwy gydol mis Rhagfyr.

Am bob cyflwyniad, bydd cerdyn Coeden Oleuadau’n cael ei anfon atoch trwy’r post a bydd enwau’ch anwyliaid yn cael eu cofnodi yn ein ‘Llyfr Goleuadau’, a fydd ar gael i’w weld ar-lein trwy gydol 2022.

I gyflwyno golau ar y Goeden Oleuadau eleni ewch i: https://stdavidshospice.org.uk/donations/tree-of-lights e-bostiwch Rhian Jacobs neu ffoniwch Dîm Codi Arian yr Hosbis ar 01492 873664.

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO