Cwis Rhithiol Clwb Busnes Gogledd Cymru’n codi £13,080 at ofal lliniarol yng Ngogledd-Orllewin Cymru.

 

Rhes ôl Sue Jones (Banc Barclays) yn cyflwyno’r siec i Trystan Pritchard, Prif Weithredwr yr Hosbis. Chwith i’r Dde: Merfyn Hughes (Barclays) Jean Barlow (NWBC) Jeremy Salisbury (Cadeirydd NWBC)

Ymgasglodd nifer o gwiswyr o bob cwr o Ogledd Cymru o amgylch eu gliniaduron y mis diwethaf i brofi’u hunain fel rhan o Gwis Corfforaethol Rhithiol Clwb Busnes Gogledd Cymru (NWBC) er budd Hosbis Dewi Sant.

Mae’r cwis, oedd yn cael ei arwain unwaith eto gan gyn-seren rygbi rhyngwladol Cymru, Rupert Moon, yn ei chweched flwyddyn bellach. Yn digwydd yn Venue Cymru fel arfer, gwelodd y cwis yr ymrysonwyr yn cymryd rhan o gysur eu cartref eu hunain.

Roedd Barclays yn methu cynhyrchu’r Cwis eleni. Ond, yn garedig iawn fe wnaethant gyrchu £6540 o arian cyfatebol, ac roedd yr elusen yn gwerthfawrogi hynny’n fawr iawn.
Unwaith eto bu i Sophie Morris, Rheolwr-Gyfarwyddwr Worldspan, Aelod o Bwyllgor Clwb Busnes Gogledd Cymru, gynhyrchu cwis rhithiol gwych gan ddefnyddio gwasanaeth ei thîm yn Worldspan i sicrhau bod ochr dechnegol pethau’n drefnus.

Meddai Jeremy Salisbury, Cadeirydd NWBC:

“Mae’n hyfrydwch gan Glwb Busnes Gogledd Cymru allu cefnogi gwaith ardderchog Hosbis Dewi Sant unwaith eto ac i gynnwys ein haelodau mewn digwyddiad mor ddifyr sy’n dal ati i roi blwyddyn ar ôl blwyddyn.
“Byddem yn hoffi diolch i’n holl noddwyr ac yn arbennig i Fanc Barclays am eu cefnogaeth wrth sicrhau swm mor anhygoel o arian i’r Hosbis.”
Roedd y cwis yn llwyddiant ysgubol gan godi £13,080 at ofal lliniarol yng Ngogledd-Orllewin Cymru. Mae codwyr arian yn y gymuned yn cyflenwi 90% o’r gost flynyddol o £5 miliwn i redeg Hosbis Dewi Sant, gyda dim ond 9% o’r ffigur hwnnw’n dod gan Lywodraeth Cymru a’r Bwrdd Iechyd Lleol.

Meddai Tim Virgo, Cyfarwyddwr Bancio Corfforaethol Barclays:-

“Rydym wrth ein bodd â’r swm a godwyd i Hosbis Dewi Sant a byddem yn hoffi diolch i bawb a’n cefnogodd ni i wneud i hyn ddigwydd. Ochr yn ochr â’r Uchelgais Twf ar y Cyd, mae gan Barclays Raglen Cymuned Cydweithwyr ardderchog sy’n annog gweithwyr i gymryd rhan yn yr achosion y mae o bwys gennym amdanynt. Mae a wnelo â rhoi ein sgiliau, ein hamser a’n hegni yn ôl i gefnogi ein cymunedau lleol, yn arbennig yn y dyddiau anodd hyn – felly rydym wrth ein bodd o fod wedi codi’r arian yma.”

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy Hosbis Dewi San:

“Rydym mor ddiolchgar i bawb am gefnogi’r Cwis Rhithiol. Cymerais ran yn y cwis fy hun a gwir fwynhau pa mor amrywiol oedd y rowndiau a faint o hwyl oedd y noson.
“Llawer o ddiolch i bawb yng Nghlwb Busnes Gogledd Cymru am eu cefnogaeth gyson ac i Barclays am eu rhodd hael.
“Hoffwn ddiolch hefyd i Rupert Moon am ei sgiliau arwain anhygoel i gadw’r cwis yn rhedeg yn esmwyth, i Worldspan am wneud gwaith ardderchog gydag ochr dechnegol pethau, i noddwyr y cwis ac i bawb a gymerodd ran ac a brynodd docynnau raffl.”

Llongyfarchiadau i Colin Wickens, Rheolwr Buddsoddiadau Cleientiaid Preifat Dragon Investment Managers, a enillodd y cwis gyda 69 o bwyntiau.

Byddai Hosbis Dewi Sant yn hoffi diolch hefyd i noddwyr y cwis ac i’r rheini a roddodd wobrau raffl. Maen nhw’n cynnwys:

Pritchett & Co,

Lanyon Bowdler,

Cadnant planning,

Martrust (Riverside Business Park),

Hanover Business Centre,

Pentraeth Group,

Conwy Motorhome Hire,

Swayne Johnson

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO