Optegwyr lleol yn cefnogi’r Daith Gerdded Atgofion Nadolig gyntaf erioed i hosbis oedolion.

Mae Hosbis Dewi Sant ar fin cynnal ei thaith gerdded Atgofion Nadolig gyntaf ar ddydd Sadwrn 4ydd Rhagfyr gyda chefnogaeth busnes lleol fel y prif noddwr.

Bydd Gareth Roberts Opticians, darparwyr gwasanaethau gofal llygaid, yn garedig iawn yn noddi’r digwyddiad codi arian sy’n digwydd yn Llandudno y mis nesaf. Eleni, yn lle cael parti Nadolig, mae’r staff yn yr optegwyr wedi penderfynu cymryd rhan yn y daith gerdded Nadoligaidd a bydd y cwmni’n ei chefnogi trwy nawdd.

Meddai Rhodri Williams, Perchennog yr Optegwyr yn Llandudno:
‘Rydym yn eithriadol o falch o gael y cyfle i noddi Taith Gerdded Atgofion Nadolig Hosbis Dewi Sant. Byddwn yn ei gwneud yn rhan o ddathliadau Nadolig ein Practis eleni ac am lawer blwyddyn arall i ddod gyda lwc.’

Mae’r daith min nos, sy’n cychwyn am 6.30 yr hwyr ar gyfer teuluoedd yn bennaf i gofio anwyliaid y Nadolig hwn ond i greu atgofion newydd hefyd.

I ychwanegu at yr awyrgylch tymhorol, bydd ysbaid torri’r siwrnai Nadoligaidd wrth y man hanner ffordd ble bydd pawb yn gallu ymgolli yn ysbryd y Nadolig gyda chanu carolau, tostio malwsmelys a chyfle i fwynhau lluniaeth cynhesol wrth bori drwy stondinau, i gyd wedi’u lleoli yng ngerddi’r Hosbis yn Ffordd yr Abaty.

Mae Rhian Jacobs, Cydlynydd Digwyddiadau, yn diolch i’r noddwyr:
“Rydym mor ddiolchgar i Gareth Roberts Opticians am eu cefnogaeth garedig tuag at ein Taith Gerdded Atgofion Nadolig.

“Mae derbyn nawdd corfforaethol yn ein helpu i gwrdd â chostau rhedeg ein digwyddiadau ac yn sicrhau ein bod yn gallu cyfeirio’r holl arian a godir yn ôl i’r gofal yr ydym yn ei ddarparu yn ein hosbis.”

Mae’r digwyddiad yn mynd i godi miloedd o bunnoedd at ofal cleifion a’r gobaith yw y bydd cannoedd o bobl yn cerdded y llwybr 4 milltir drwy Landudno.

Mae tocynnau mynediad safonol yn £16 i oedolion, £12 i rai dan 16 a £45 i deulu (2 oedolyn a 2 blentyn) mae codi nawdd yn ddewisol.

Wedi’i gynnwys yn y tâl mynediad, bydd pob cerddwr yn derbyn eu het belen Gwneuthuriad Cyfyngedig i’w cadw’n gynnes, yn ogystal â thegan Nadolig i’w osod ar eu coeden gartref fel rhywbeth i’w gofio.

Gellwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad yn awr ar y wefan: https://stdavidshospice.enthuse.com/cf/christmas-memories-walk 
I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 01492 873664.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO