Ar y rheng flaen ac yn brwydro i oroesi, mae Hosbis Dewi Sant yng Ngogledd Orllewin Cymru yn lansio eu Cronfa Adferiad er mwyn sicrhau y byddent yn medru bodloni’r anghenion a ddaw.

Mae hosbis Dewi Sant wedi cyhoeddi bydd yr elusen yn wynebu colled ariannol o fwy na £1 miliwn, hyd yn oed gyda chymorth y llywodraeth.
Mae’r rhain yn golledion ni fydd yr Hosbis yn adfer yn 2020 wedi iddynt orfod canslo bob un o’u ddigwyddiadau a chau dau ddeg chwech o siopau a dau gaffi yn Llandudno a Llangefni.
Dywedodd Trystan Pritchard, Prif Weithredwr Hosbis Dewi Sant:

“Mae ein Hosbis leol mewn brwydr i oroesi. Rydym wedi wynebu heriau ariannol anodd yn y gorffennol ond dim un ar raddfa mor fawr â’r colledion yr ydym yn wynebu oherwydd COVID19.

“Ar gychwyn y pandemig, doedd dim dewis gennym ni ond i yrru ein gweithlu cynhyrchu incwm a gwirfoddol adref. Mae hyn yn golygu byddem yn colli naw deg y cant o’n hincwm dros fisoedd Mai, Mehefin a Gorffennaf a does ddim ffordd i ni ddweud pa mor hir fydd hi’n cymryd i ni gyrraedd lle rydym ni angen bod unwaith eto.
“Rydw i bellach yn gwybod y byddem £1 miliwn yn fyr o’r hyn rydym angen i redeg yr Hosbis eleni, hyd yn oed wedi cyhoeddiad y Llywodraeth o gymorth.”

Yn y mis diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru cronfa benodol o £6.3 m i helpu hosbisau’r DU i barhau i ddarparu eu gwasanaethau clinigol drwy’r pandemig. O’r ffigwr yma, mae £600,000 wedi’i chlustnodi i Hosbis Dewi Sant er mwyn cefnogi costau darpariaeth glinigol ar gyfer misoedd Ebrill, Mai a Mehefin. Y tu hwnt i hynny, mae’n rhaid i’r Hosbis ddibynnu ar y cymunedau y mae’n gwasanaethu er mwyn cadw ei ddrysau ar agor yn y dyfodol.

Parhaodd Trystan:

“Rydym yn falch fod y llywodraeth wedi cydnabod ein bod yn rhan hanfodol o’r gwasanaeth y mae hi eisiau darparu i bobl ar ddiwedd eu hoes, dan weithio wrth ochr ein cydweithwyr GIG.

“Does ddim amheuaeth fod y gefnogaeth gan y Llywodraeth yn achubiaeth, bydd hi’n ein galluogi i gadw ein gwasanaethau cleifion mewnol ag allgymorth yn agored dros gydol y pandemig, ond ni fydd hi’n cynnal ein dyfodol.”

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol wedi adeiladu ar haelioni’r cymunedau y mae hi’n gweini. Bob blwyddyn mae’n rhaid i’r Hosbis godi dros £4 miliwn i gadw ei ddrysau ar agor er mwyn gofalu am bobl yn byw gydag afiechydon datblygedig yng Ngogledd-orllewin Cymru.

Mae’r Hosbis yn darparu gwasanaethau nad ydynt ar gael drwy’r GIG ac yn gweithio wrth ochr cydweithwyr gofal iechyd a chymdeithasol er mwyn gwarchod anghenion rhai o bobl fwyaf bregus ein cymunedau.

Gyda dim ond 14% yn cael ei ariannu gan y GIG a’r llywodraeth leol, mae’r Hosbis eisoes yn dibynnu ar dros £3.5 miliwn yn cael ei godi yn lleol.

Mewn ymdrech i adfer y colledion, mae’r Hosbis yn lansio ‘Cronfa Adferiad’ er mwyn trio codi £1 miliwn erbyn diwedd y flwyddyn er mwyn sicrhau fydd yr Hosbis yn medru aros ar agor.

“Fel elusen rydym yn ymwybodol iawn o’r trafferthion sydd yn wynebu busnesau ac unigolion, ac mae’n rhaid i ni wynebu bydd codi arian yn anoddach nag erioed”

Mae’r Hosbis yn gofyn am unrhyw gefnogaeth y gall pobl ei roi yn y cyfnod diesiampl hwn, fydd hi’n mynd yn bell wrth sicrhau dyfodol yr Hosbis wrth iddi frwydro i oroesi.

Un o’r ffyrdd hawsaf i unigolion gefnogi’r Hosbis yw ymuno a’i loteri wythnosol am ddim ond £1 yr wythnos gyda siawns i ennill hyd at £1000 bob wythnos.

Mae yna nifer o ffyrdd eraill y gellwch gefnogi’r Gronfa Adferiad yn cynnwys gweithgareddau codi arian o adref, heriau wedi noddi neu drwy roddi.

Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan https://stdavidshospice.org.uk/cronfaadferiad2020/?lang=cy neu gyrrwch ebost i enquiries@stdavidshospice.org.uk 

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO