Bydd y tîm clinigol yn Hosbis Dewi Sant yn clymu careiau’u hesgidiau cerdded ac yn gwisgo twtw piws er cof am gydweithiwr a ffrind annwyl gan lawer.

Bu Allison Cerrato, o Gyffordd Llandudno, yn gweithio am dros 18 mlynedd fel Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd yn Hosbis Dewi Sant, elusen leol sy’n darparu gofal diwedd oes tosturiol.

Yn gynharach eleni canfuwyd bod canser arni hyhi ei hun ac yn drist iawn bu hi farw ym mis Ebrill, gan dreulio’i dyddiau olaf yn yr Hosbis.

Fel ffordd deilwng o gofio Allison, mae’i chydweithwyr yn cymryd rhan yn Nhaith Gerdded Atgofion Golau Lleuad yr Hosbis, taith gerdded noddedig o 10km i ferched yn unig o amgylch tref Llandudno.

Meddai Jackie Griffiths, Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd, a fu’n gweithio ochr yn ochr ag Allison am flynyddoedd lawer:

“Rwyf yn ei cholli bob dydd, yn arbennig ei dyfyniadau De Cymru gwallgof! Bûm yn gweithio gydag Ali am 18 mlynedd, roedd hi’n ffrind gwych, roedd hi wrth ei bodd yn gweithio yn yr Hosbis ac yn meddwl y byd o’i theulu.

Yn ystod y blynyddoedd yr oeddem yn adnabod ein gilydd, dim ond ynghylch cacennau hufen y byddem byth yn anghytuno! Ond roeddem bob amser yn chwerthin ar ddiwedd y dydd!

“Mae pawb sy’n fy adnabod, yn cynnwys Ali, yn gwybod na fyddaf byth yn cerdded. Bydd yn bendant yn her imi. Mae gennym dîm o 15 o gerddwyr a byddwn i gyd wedi’n gwisgo mewn piws, yn cynnwys twtw!

“Wrth weithio yn yr uned Cleifion Mewnol, rwyf yn gweld yn uniongyrchol sut mae’r rhoddion yn cael eu gwario. Mae’r Hosbis yn wir werthfawrogi pob ceiniog sy’n cael ei chodi trwy ddigwyddiadau fel y daith gerdded Atgofion Golau Lleuad. Mae mor bwysig ac yn golygu y gallwn ddal i roi gofal arbenigol i bobl leol pan fydd arnynt ein hangen fwyaf.”

Diolch i gefnogaeth hael y gymuned leol, mae’r gofal a’r gefnogaeth a roddir i gleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr, yn gyfan gwbl rad ac am ddim.

Os hoffech chi noddi Jackie a’r tîm clinigol ewch i’w tudalen codi arian ar www.justgiving.com/fundraising/moonlightforallison

Mae’r daith gerdded noddedig i ferched yn unig yn digwydd ar nos Sadwrn 22ain Mehefin o 10 o’r gloch. Os hoffech chi gymryd rhan archebwch yn awr bit.ly/SDHMoonlight19 neu ffoniwch 01492 873664.