Cyrraedd copa’r Wyddfa ar fachlud haul i Hosbis Dewi Sant

Clymodd dros hanner cant o gefnogwyr yr hosbis gareiau’u hesgidiau cerdded  a chyrraedd copa mynydd uchaf Cymru er budd gofal diwedd oes lleol.

(Tîm Fferylliaeth Ysbyty Glan Clwyd)

Wedi’i gynllunio’n wreiddiol ar gyfer mis Mai 2020, digwyddodd Machlud Haul Yr Wyddfa Hosbis Dewi Sant ddeuddeg mis yn ddiweddarach na’r amserlen. I sicrhau digwyddiad diogel o ran covid a gan ddilyn canllawiau’r llywodraeth, rhannwyd y cyfranogwyr yn ddau grŵp a fu’n cerdded ar y 15fed a’r 29ain o Fai eleni.

Holly Williams yn cerdded er cof am ei Thaid, gyda’i Mam Cathy Williams a’i Modryb Rhian Williams

Yn cael eu harwain gan arweinyddion mynydd cymwysedig a phrofiadol o Aim Higher, roeddynt yn dilyn llwybr naw milltir llwybr Llanberis. Gan fod y digwyddiad wedi’i wahanu dros ddwy wythnos, roedd yn golygu bod y cerddwyr wedi wynebu dau dywydd cwbl wahanol.

Les Westhead, Ched Hughes, Sarah Westhead

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn anffodus croesawyd y criw cyntaf o gerddwyr gan law di-baid, cymylau isel a gwaetha’r modd dim golygfeydd o fachlud haul, tra bod yr ail griw wedi cael amodau perffaith a chael eu gwobrwyo â machlud haul prydferth iawn ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

(Machlud Haul y Criw ar 29ain Mai)

Yn gwmni i’r cerddwyr oedd Dilwyn Morgan, Llysgennad i’r Hosbis ac Elin Fflur, Noddwr i’r Hosbis. Hwn oedd y tro cyntaf i Elin gerdded i fyny i gopa’r Wyddfa.

 

(Dilwyn Morgan, Llysgennad i’r Hosbis ac Elin Fflur, Noddwr i’r Hosbis ar y copa)

Meddai Elin:

“Roedd cyrraedd copa’r Wyddfa gyda’r criw ar noson mor syfrdanol o hardd yn brofiad y byddaf yn ei drysori am byth. Roeddem yn ffodus iawn gyda’r tywydd; fe wnaeth y machlud haul hardd helpu fy nghoesau ar y dringfeydd serth hynny!

“Fel criw roeddem yn eithaf emosiynol wrth gyrraedd y copa, roedd gennym i gyd ein rhesymau dros gymryd rhan, roedd rhai’n cerdded er cof am anwylyd, roedd rhai’n gefnogwyr hirsefydlog i’r elusen, pob un ohonom yn ymwybodol o ba mor bwysig oedd hi i gwblhau’r her fel y gallem godi cymaint o arian â phosib.

“Hyd yn oed er bod fy nghoesau’n brifo am ychydig ddyddiau ar ôl y ddringfa, ni allaf aros i’w wneud eto!”

Rhaid i Hosbis Dewi Sant godi £5miliwn bob blwyddyn trwy godi arian yn y gymuned fel y digwyddiad hwn, i ddarparu gofal lliniarol am ddim i bobl sy’n byw yng Ngogledd-Orllewin Cymru.

Cymerodd Keri McKie, Codwr Arian Ardal Gwynedd ac Ynys Môn, ran yn y digwyddiad hefyd ac fe longyfarchodd hi bawb ar eu camp:

“Roedd y ddau griw yn wych i gerdded efo nhw, gan oresgyn eu heriau eu hunain ar hyd y ffordd. I lawer o’r cyfranogwyr dyma oedd eu tro cyntaf yn cerdded i fyny’r Wyddfa, felly roedd gwneud hyn ar gyfer machlud haul gan wybod y byddent yn dod i lawr yn y tywyllwch yn her enfawr, ond yn un a gafodd ei chwblhau gan bawb.

“Diolch i bawb am eu penderfyniad a’u cefnogaeth garedig. Hyd yn hyn, mae’r digwyddiad wedi codi dros £6000, gyda nawdd yn dal i ddod i mewn.”

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau codi arian sy’n digwydd eleni ewch i www.stdavidshospice.org.uk

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO