Taith gerdded boblogaidd Ynys Môn Hosbis Dewi Sant yn dychwelyd i arfordir yr ynys – Dyma sut i ymuno!

Cerddwch lwybr arfordir Ynys Môn gyda Hosbis Dewi Sant, mwynhewch olygfeydd syfrdanol yr un pryd â gwneud gwahaniaeth i ofal diwedd oes lleol.

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae’r elusen leol yn trefnu her gerdded ar Ynys Môn. Yn dilyn llwyddiant yr achlysur y llynedd, bydd her eleni’n darganfod ochr orllewinol yr ynys, o Rosneigr i Barc Morglawdd Caergybi.

Mae’r cerdded yn digwydd ar ddydd Sadwrn 9fed Gorffennaf ac yn dilyn llwybr 30 km (18.7milltir) ar hyd llwybr yr arfordir. Gellwch fwynhau ysblander tirwedd amrywiol yr ardal, sydd wedi’i dynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Bydd y daith gerdded yn cael ei harwain gan dywyswyr trecio cymwysedig o Aim Higher a fydd yn darparu cefnogaeth, cymorth ac yn sicrhau diogelwch bob amser.

Cymerodd Catrin Vaughan Roberts o Bontnewydd ran y llynedd ac meddai hi:

“Fel grŵp o saith o ffrindiau, roedd arnom eisiau her tra oeddem yn codi arian at achos da hefyd. Roedd pob un ohonom yn gwybod am rywun sydd wedi elwa ar y gwasanaeth gwerthfawr yma, ac rydym yn cydnabod hefyd, er mwyn rhedeg gwasanaeth rhagorol, fod angen arian arnoch!

“Roedd y cerdded yn heriol iawn a oedd yn ei wneud yn fwy o gamp, ond roeddem yn sylweddoli hefyd fod cleifion yr Hosbis yn mynd trwy fwy o her na ni. Roeddem yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth ac roeddem yn hapus o fod wedi codi dros £1800 i’r Hosbis!

“Os ydych yn chwilio am her a fydd yn gwneud gwahaniaeth, yna cofrestrwch ar gyfer taith gerdded arfordirol eleni os gwelwch yn dda.”

Meddai Keri McKie, y Trefnydd, a Chodwr Arian Ardal Gwynedd ac Ynys Môn Hosbis Dewi Sant:

“Roedd Trec Arfordir Ynys Môn y llynedd yn llwyddiant ysgubol, hyd yn oed gyda’r rheolau covid yn newid yn gyson fe wnaethom lwyddo i addasu a llwyddo. Yn digwydd dros 3 gwahanol ddyddiad, cawsom ein croesawu gan wynt, glaw a heulwen, ond yn bwysicaf oll gan olygfeydd trawiadol bob tro. Cododd taith y llynedd dros £10,000 at ofal hosbis lleol.”

Mae’n £25 y pen i gymryd rhan, gydag o leiaf £100 o nawdd. Bydd yr holl arian a godir yn mynd tuag at uned cleifion mewnol pedwar gwely Hosbis Dewi Sant sydd wedi’i lleoli o fewn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi, ac sy’n darparu gofal seibiant a gofal diwedd oes i bobl leol Ynys Môn, gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd, yn ogystal â darparu cefnogaeth i lawer o’u hanwyliaid.

I gofrestru ar gyfer y daith ewch i: https://stdavidshospice.org.uk/event/anglesey-coastal-walk-2022 i gael gwybod mwy cysylltwch â Keri McKie ar 01248 858830.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO